Eğitim Bilimleri Fakültesi - Dekan Mesajı


“Eğitim bilimleri” kavramı temelde eğitim ve okulla ilgili tüm süreçleri ve ana başlıkları kapsayan genel bir alanı tanımlamaktadır. Öğrenme psikolojisinden, okul rehberliği ve danışmanlığına, ölçme değerlendirme yöntemlerinden, sınıf yönetimine, eğitim programlarının geliştirilmesinden okul yönetimi ve eğitim politikalarının belirlenmesine uzanan geniş bir yelpazedeki pek çok çalışma konusu eğitim bilimleri başlığı altında yer almaktadır. Bugün “eğitim bilimleri” alanı, yalnızca öğretmen yetiştirmekle ilgili bir çalışmalar bütünü olmaktan çıkmış, aynı zamanda çocukluktan yaşlılığa her düzeyde verilebilecek eğitimlerin içerik ve yöntem planlamasının kuramlaştırıldığı, bunlara ilişkin eğitim politikalarının değerlendirildiği kapsamlı bir bilim dalına dönüşmüştür. Tüm bunlara ek olarak “eğitim” olgusu büyük ölçüde örgün öğretim süreçlerini ana uğraşı gören klasik  eğitim anlayışı ve sınırlarının ötesine geçmiş, okulöncesi, uzaktan eğitim, yaşam boyu öğrenme, sürekli eğitim gibi yeni süreçleri de kapsamaya başlamıştır.

Eğitim-öğretimle ilgili bilgi ve becerilerin her alanda bireylere ek avantajlar sağladığı günümüz profesyonel yaşamında, “eğitim bilimleri” alanının kapsamı içindeki dersler sadece öğretmen olmak isteyen öğrencileri değil, her alandan bireyleri ilgilendirmektedir. “Eğitim bilimleri” bilgisi, kişilerin hem kendi özel yaşamlarında hem de iş yaşamlarında kullanabilecekleri temel donanımı da sağlamaktadır. 

Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi yükseköğretim sistemimizde öğretmen yetiştirme ve eğitim alanında araştırma konularına farklı bir bakış geliştirmeyi amaçlamaktadır. Öğretmen yetiştirme konusunda okulda uygulamayı tüm hizmet öncesi öğrenim sürecine yayan ve fakülte-okul işbirliğini daha sistematik ve etkili düzenlemeyi hedefleyen “okulda üniversite” kavramı ilk defa Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde uygulanacaktır. 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde “Yükseköğretim Yönetimi ve Liderliği” ve “Eğitim Teknolojileri” başlıklarıyla yeni açmış olduğumuz iki yüksek lisans programımıza da destek vermekteyiz. Bu programlarda ve açmayı düşündüğümüz diğer yüksek lisans ve doktora programlarında da farklı olmayı hedefliyoruz. Araştırma ve geliştirme etkinliklerinde de yeni bir bakış açısı ve soluk getirmek temel amacımızdır. Klasik, birbirinin neredeyse aynı olan, aşırı kullanılarak özgünlüğü kalmamış veri toplama araçlarıyla verisi toplanmış, tekrara (replication) dayalı araştırmaları özendirmiyoruz. Eğitimle ilgili odaklandığımız belirli alanlar ve konularda yeni araştırma yöntemlerini kullanarak, disiplinlerarası ve disiplinlerötesi bir yönelimle sadece ülkemizde değil uluslararası öneme sahip araştırmaları hayata geçirmek temel önceliğimiz olacaktır. 

Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi tüm iç ve dış paydaşlarının beklentilerini anlamayı ve bu beklentileri karşılama konusunda önlemler geliştirirken aşağıdaki ilkeleri izler:     

Öğrenen merkezli bir yaklaşım,
Uygulama ve deneyim odaklı eğitim süreci,
Eğitime, bireye, topluma ve okula yenilikçi bir bakış,
Klasik kalıpların dışında bir araştırma yönelimi,
İş ve işlemlerimizde açıklık, hız ve kalite,
Sizleri Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’ne davet ederek en kısa sürede çeşitli eğitim ortamları içinde sizlerle birlikte dileğimi ifade etmek isterim.

Prof. Dr. Derin ATAY

Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı