Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi Program Tanımı

Program Tanımı

Günümüzdeki teknolojik gelişmeler ve küreselleşme, tüm dünyayı birbirine yakınlaştırmıştır. Mal ve hizmetler, maliyetlerin düşük olduğu yerlerde üretilip tüm dünyada satılmaya başlamıştır.  Bu ortamda tedarik zinciri üzerindeki her türlü mal, hizmet, bilgi ve para akışları ile lojistik faaliyetlerin yönetimi, işletmelerin rekabet gücünü belirlemektedir. Hızla azalan işletme karlılıkları ise, etkili bir tedarik zinciri yönetimi ile sağlanabilecek maliyet tasarruflarıyla dengelenebilmektedir.  
Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans programı, küresel rekabet ortamındaki gelişmeleri izleyebilen, endüstriyel uygulamalara yönelik yaratıcı ve yenilikçi fikirlerin oluşmasını sağlayabilen, sektörün gereksinimleriyle uyumlu, uluslararası düzeyde bilgi ve beceri ile donatılmış insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik olarak tasarlanmıştır. Katılımcıların mezuniyet sonrasında küresel tedarik zincirlerini daha iyi anlayabilmeleri, tasarlayabilmeleri ve daha verimli bir şekilde yönetebilmeleri, programın en temel özelliğidir. Tedarik Zinciri ve Lojistik alanındaki mevzuatlar, endüstriyel uygulama pratikleri, satın alma yöntemleri, bilgi paylaşımı ve buna yönelik kurulan ortaklıklar/stratejik işbirlikleri, dağıtım kanallarının tasarımı gibi konular program süresince değişik açılardan ele alınacak, katılımcıların bilgi ve becerini geliştirmelerine katkıda bulunacaktır.

Program Yapısı

Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi programının tezli ve tezsiz olmak üzere iki program seçeneği bulunmaktadır. Tezsiz program toplam 30 kredilik 10 ders ve bitirme projesinden, Tezli program ise toplam 24 kredilik 8 ders, seminer ve tez çalışmasından oluşmaktadır. Tezsiz programda ise 10 ders ve proje çalışmasından oluşmaktadır. Her bir ders 3 kredi niteliğindedir. Proje yazımı için öğrenciye verilen süre bir yarıyıldır. Tez çalışması için verilen süre ise iki yarıyıldır. Program eğitim dilinin Türkçe olması nedeniyle projenin ve tez çalışmasının programın yürütüldüğü dilde yazılması gerekir. Her öğrenci proje veya tez çalışmasının yürütülmesinde danışmanlık yapacak öğretim görevlisini kendisi belirler. Yüksek lisans programlarının tamamlanma süresi projeli programlar için üç yarıyıl, tezli programlar için ise bitirme süresi en fazla altı yarıyıldır.(Dersleri bitirme süresi en fazla dört yarıyıl, tez çalışmasıyla birlikte toplam altı yarıyıldır.)

Programlarda derslere %70 devam durum esastır. Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi programı dersleri güz ve bahar dönemlerinde 14 hafta boyunca Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü’nde işlenecektir. Dersler hafta içi akşam 19.00-22.00 arasında yürütülmektedir.