Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler - Ders Tanımları


POL500 Amerikan Dış Politikası
ABD dış-politika yapım sürecinin, politikalarının ve kararların nasıl verildiğine ve kimlerin bu kararlarda etkili olduğu sorgulanarak, Amerika’nın politika yapım sürecinin neden bu şekilde olduğuna odaklanılacaktır. Modern çağda, dış politika yapım sürecinin ve evriminin içeriği de derinlemesine odaklanılacak konulardan birisi olacaktır. ABD idari bürokrasisi, iç politikadaki tansiyon bu konudaki odak alanları olacaktır. Ayrıca lobiler ve kamuoyu gibi hükümet dışı aktörlerin bu süreçteki rolleri de dersin kapsadığı başlıklardan birisi olacaktır.

POL5002 Japon İş Dünyası ve Politik Kültürü
Japon İş Dünyası ve Politik Kültür dersi çok sayıda yapılıcak ders ve Tokyo(Japonya) ya yapılacak 8 günlük alan gezilerini de kapsayan bir yüksek lisans programıdır. Bu gezi sırasında öğrenciler derslerde öğrendikleri teorik bilgileri Japonya’nın gerçek yüzü ile kıyaslayabileceklerdir. Öğrenciler , önde gelen Japon üniversitelerinin akademisyenleri , Japon Hükümet yetkilileri, önemli Japon şirketlerinde görev alan işadamları ve işkadınları ile yapılan toplantılarda yer alacaklardır. Ayrıca öğrenciler kültürel gezilere katılarak tarihi anıtları da ziyaret edeceklerdir. Dersler, Japonya'nın kültürel ve sosyal dinamiklerini oluşturan ekonomik ve politik yapıyı anlatan konu başlıklarını içermektedir.

POL5003 Amerikan Devlet Sistemi
Bu ders Amerika’nın devlet sistemine bir giriş içermektedir. ABD’de sosyal kontrolü sağlayan devlet kurumları ve politik mekanizmalar dersin kapsamındadır. Amerika’nın çok kültürlü ve kimlikli olan yapısının dış politikasına da yaptığı etki; siyasi kampanyalar, Amerika’da demokrasi özellikle ders kapsamında incelenecek hususların başındadır. Bu unsurların nasıl çalıştığı ve seçmen davranışının bu konularda nasıl geliştiği bu derste öğrencilere sunulacaktır.

POL5004 Orta Doğu Politikaları
Ders, Orta Doğu bölgesinin, toplumuna, insanlarına, tarihine ve politikasına geniş bir giriş sunuyor. Orta Doğu’nun bölgesel politikasını ve uluslararası güvenlik problemleri, küresel kaynaklar ve güç politikalarının arasındaki ilişkisini incelemektedir. Ders, daha sonra devlet teorilerini tanıtacak ve Orta Doğu devletlerinin ortaya çıkması, ulusal kurumlarının oluşumu, politik ekonomileri, dış etkenlerin rolü ve din, ırk,cins ve Orta Doğu devletleri oluşumundaki sınıf gibi faktörler arası etkileşimi inceleyecektir.

UIL5101 Uluslararası İlişkiler Teorileri
Uluslararası ilişkiler teorileri, uluslararası sistemler, devlet ve devlet dışı-aktörler, dış politika ve karar alma süreçleri, birbirine bağımlılık ve bütünleşme, üçüncü dünyanın kalkınması, çevre sorunları gibi konuların incelenmesi. Realizm, İdealizm ve Marksizm gibi klasik uluslararası ilişkiler teorilerinin yanı sıra, hegemonik istikrar teorisi ve eleştirel teori gibi daha güncel teorilerin de tartışılması.

UIL5112 Uluslararası Politik Ekonomi
Uluslararası ekonominin önemli kavram ve konularının siyasal yönleriyle ele alınması. Ulus-devletler, ulus-devletlerle çok uluslu şirketler, ve çok uluslu şirketlerin kendi aralarında gerçekleştirmiş oldukları ekonomik ilişkilerin etkilerinin incelenmesi. Amerika, Avrupa ve Asya'nın, uluslararası ekonominin dinamiklerine uyum amacıyla geliştirdikleri stratejilerin de gözden geçirilmesi.

UIL5201 Karşılaştırmalı Siyaset
Siyasal sistemlerin sistematik bir şekilde incelenip karşılaştırılması. Totaliter, otoriter ve farklı demokratik rejimlerin sadece farklılıklarının değil, benzer yönlerinin de analizi. Bu farklı sistemlerin gelişmelerini temellendiren nedenler sistemlerin temel kurum ve kuruluşlarıyla beraber incelenmesi.

UIL5203 Avrupa Değerleri ve Entegrasyonu
Avrupa Entegrasyonu hakkında temel bilgilerin ele alınması. Avrupa Entegrasyonu?nun anlaşılması için Avrupa entegrasyon teorilerine ve AB politika yapım süreçlerine vurgu yapılması.

UIL5214 Büyük Güçler Politikası
S.S.C.B.?nin dağılmasıyla birlikte ortaya çıkan yeni dünya düzeninin oyuncuları olan büyük güçlere ekonomik, askeri, jeopolitik bir bakış. ABD, AB, Güney Afrika ve Orta Asya bağlamında oluşan büyük güçlerin teke tek ve birbirleriyle olan ilişkilerinin incelenmesi.

UIL5222 Türkiye' de Siyaset ve Dış Politika
Cumhuriyet'in kurulmasından günümüze kadar uzanan dönemde Türk siyasetinin incelenmesi. Öğrencilerin Türk siyasetinin yapısı, aktörleri, ideolojisi ve dinamikleri hakkında temel bilgilerle donatılması. Dersin ilk bölümünde, Türk siyasetinin incelenmesinde kullanılan temel analitik yaklaşımların anlatımı. İkinci bölümde ise Cumhuriyet'in kurulmasından günümüze kadar uzanan dönemde yaşanan siyasi gelişmelerin incelenmesi. Türkiye'de demokrasinin konsolidasyonu (yerleşmesi) ile ilgili temel sorunların ele alınması.

UIL5224 Dünya Politikaları ve Sorunları
Dersin ilk bölümünde, öğrencilerin dünya politikasında yaşanan önemli gelişmeleri eleştirel bir bakışla değerlendirmelerini sağlayacak kuramsal çerçevenin çizilmesi. İkinci bölümde ise, kuramsal bilgiler ışığında uluslararası ilişkiler ve günümüz siyasi sorunlarının ele alınışı. Bu sorunlardan bazıları: Terörizm, kitle imha silahları, tek taraflılık ve çok taraflılık, güç kullanımı, uluslararası örgütler ve meşrutiyet, yumuşak güç ve katı güç, sivil savaşlar, barışı koruma operasyonları.

UIL5311 Uluslararası Güvenlik
Süper güçlerin varlığıyla şekillenen dünyada Soğuk Savaş sonrası ortaya çıkan uluslararası güvenlik sorunlarına genel bir bakış. Ele alınacak konulardan bazıları: ülkelerin rejimleri ve güvenliklerine olan etkileri, etnik grupların hakları ve dincilik, milliyetçilik dalgaları açısından ülke güvenlikleri, kaynaklar açısından zengin bölgelerde hassaslaşan güvenlik sorunları, gelişen silah teknolojileri.

UIL5315 Din ve Siyaset
Bu dersin amacı din ve politika arasındaki ilişkiyi, modernleşmenin ve endüstrileşmenin her ikisi üzerindeki etkisinden yola çıkarak sorgulamaktır. Esas olarak siyaset içerisinde dinin daha belirgin olarak ortaya çıkması üzerinde durulacak, islamdan ve Müslüman dünyadan örneklerin yanı sıra diğer dinlerden de örnekler verilecektir.

UIL5401 Ortadoğu'da Yönetim ve Siyaset
Çeşitli Orta Doğu ülkelerindeki devlet kurma deneyimlerinin kaynaklarının, gelişiminin ve sonuçlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Din ve etnik köken (etnisite), otoriter devlet, demokrasi, ekonomik gelişme, muhalefet hareketleri gibi olguların devlet oluşturma süreci ile ilişkilerinin ele alınarak açıklanması. Mısır ve Suriye'deki milliyetçilik, İran'daki İslami devlet, Lübnan'daki çok kültürlülüğe dayanan devlet, Suudi Arabistan'daki "geleneksel monarşi" ve İsrail devletinin analizi ve bu ülkelerdeki çeşitli devletleşme modellerinin farklı siyasi, sosyal ve ekonomik sonuçlarıyla ele alınması.

UIL5461 Küreselleşme ve Uluslararası Göç
Küreselleşme ve onunla birlikte ortaya çıkan yeni siyasal ve ekonomik gelişimlerin dünyadaki insan hareketlerinin hızını, niteliğini ve yönünü önemli ölçüde değiştirmeye başlamasının irdelenmesi. Yeni nüfus hareketlerinin son dönemlerde sadece ulus devletlerin değil, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Uluslararası Çalışma Örgütü ve İnsan Hakları örgütleri gibi ulus üstü örgütlerin de öncelikli konularından biri haline gelmesinin açıklanması. Türkiye örneği de dikkate alınarak, uluslararası göçteki güncel gelişmelerin ele alınması.

UIL5990 Siyaset Semineri
Bu ders, ileri aşamadaki öğrencilerin siyaset bilimi ile ilgili konularda araştırma ve çalışma yapmaları için tasarlanmıştır. Derste ele alınacak konular siyaset bilimi araştırmalarında gelinmiş olan duruma göre belirlenecektir.

UIL5991 Dış Politika Semineri
Bu ders, ileri aşamadaki öğrencilerin dış politika ile ilgili konularda araştırma ve çalışma yapmaları için tasarlanmıştır. Derste ele alıncak konular dış politika araştırmalarında gelinmiş olan duruma göre belirlenecektir

UIL5999 Proje
Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans programı öğrencinin programda öğretilen konularla ilgili uygun bir araştırma konusunda bir danışman rehberliğinde hazırlayacağı proje ile sonlanacaktır.