Pazarlama İletişimi ve Halkla İlişkiler - Ders Tanımları

 

PIH5005 Halkla İlişkilerin Kuramsal Temelleri
Halkla ilişkilerin tanımı, unsurları, görevleri, alt başlıkları, yaklaşımları, iletişim sürecindeki temel işlevleri gibi temel tanım ve sınıflandırmalar. Halkla ilişkiler çalışmalarında stratejik olarak planlanması gereken hususlar, halkla ilişkilerin kurumsal temelleri.

PIH5006 Marka Yönetimi ve İletişimi
Markanın, bütünleşik pazarlama stratejileri çerçevesindeki rolü. Marka nedir; neden önemli bir bileşendir; tüketiciler nezdinde neyi temsil eder ve kurumların onları doğru olarak yönetebilmeleri için ne yapmaları gerekir? Marka değeri nasıl yaratılır, nasıl ölçümlendirilir ve küresel iş geliştirme fırsatları çerçevesinde nasıl kullanılır? Marka simülasyonları ve örnek çalışmalar.

PIH5007 Halkla İlişkilerde Yeni Yaklaşımlar
Bilgi çağıyla birlikte gelişen halkla ilişkiler eğitiminde yeni yaklaşımların ele alınması. Gelişen halkla ilişkiler eğitimi ile birlikte günümüzün halkla ilişkiler uzmanlarının sahip olması gereken yeni stratejiler, konu ve kriz yönetimi, itibar yönetimi gibi konular. Kuram ve uygulama dikkate alınarak donanımlı halkla ilişkiler uzmanlarının yetiştirilmesi.

PIH5008 Halkla İlişkiler ve İtibar Yönetimi
İtibar yönetimi bir kurumun ürünü, artan hissedar desteği, gelişen iş performansı ve amaçlarını kurumun itibarına bağlama yeteneğidir. Bu doğrultuda ders kapsamında halkla ilişkiler felsefesini anlayarak, stratejik düşünme, kurumsal itibarın bileşenleri, itibar ve işletme performansı arasındaki etkileşim, imaj, kimlik ve kurum kişiliği ile kurumsal itibarın oluşturulması, itibar yönetimin aşamaları öğretilecektir.

PIH5010 İkna ve İletişim Psikolojisi
Temel satış iletişimi, müşteri anlama, müşteri ihtiyacı algılama ve müşteriyi ikna etmenin teorik temelleri ve uygulamaları. İletişim stillerinin tanınması, iletişim ve davranış olarak gelişim yöntemleri, iletişim becerilerinin güçlendirilmesi. Kişisel ve profesyonel yaşamda ilişkilerin güçlendirilmesinin yolları ve ikna yetisinin geliştirilmesi.

PIH5011 Sosyal Pazarlama
Sosyal pazarlama ve tüketici kültürüne yönetimsel ve etik açıdan yaklaşılan bu derste öğrencilere pazarlama yöntemlerini kamu yararına kullanmak öğretilir. Sosyal pazarlama uygulamaları, kurum sosyal sorumluluğu ve neden bağlantılı pazarlama, kar-gütmeyen kurumlarda pazarlama, yeşil pazarlama, bunların tüketici kültürü üzerinde ekonomik ve sosyolojik etkisi, mutluluğun psikolojisi, kişisel refahın parasal zenginlik, tüketim ve materyalizmden nasıl etkilendiği konuları işlenmektedir.

PIH5014 Stratejik Halkla ilişkiler Yönetimi
Tüm pazarlama iletişimi öğelerinin bütünleştirilerek; bunun, neden bir şirketin başarısı için kilit bir nokta olduğunun irdelenmesi. Reklam, halkla ilişkiler, tanıtım, promosyon, sponsorluk, doğrudan pazarlama, e-iletişim ve satış stratejilerinin birleştirilerek; bunların, bir şirketin marka değerine olan katkısının araştırılması. Örnek çalışmalar ve egzersizlerle zenginleştirilen dinamik ders içeriği .

PIH5101 Bütünleşik Pazarlama İletişimi
Tüm pazarlama iletişimi öğelerinin bütünleştirilerek; bunun, neden bir şirketin başarısı için kilit bir nokta olduğunun irdelenmesi. Reklam, halkla ilişkiler, tanıtım, promosyon, sponsorluk, doğrudan pazarlama, e-iletişim ve satış stratejilerinin birleştirilerek; bunların, bir şirketin marka değerine olan katkısının araştırılması. Örnek çalışmalar ve egzersizlerle zenginleştirilen dinamik ders içeriği .

PIH5103 Halkla İlişkilerde Örnek Olaylar
Halkla ilişkiler alanındaki örnek olaylardan yola çıkılarak, öğrencilerin analiz etme ve problem çözme yeteneğinin geliştirilmesi. Gündemde olan ve literatüre girmiş olan örnekler üzerinden gidilerek, stratejik halkla ilişkiler yönetiminin basamakları doğrultusunda öğrencilerin doğru ve etkili stratejik halkla ilişkiler yönetimini geliştirmelerini öğretilmesi.

PIH5111 Kurum İçi İletişim
Bu ders kapsamında çalışanlarla işveren ilişkisinin düzenlenmesi, işletme hiyerarşisi içinde etkili iletişimin geliştirilmesi, motivasyonu artırıcı etkinliklere yer verilmektedir. Amaç yönetim kademesi ile çalışan personelin en yüksek verimle çalışabilmesi için etkili planın hazırlanmasını sağlamak ve onlara kurumun kültürünü ve kimliğini benimseterek kurumun sözcüleri haline getirmektir. Kurum içi iletişim araçları ve en etkin biçimde bu araçların nasıl kullanılması gerektiğine yer verilecektir.

PIH5113 Kriz İletişimi
Krizlerden başarıyla çıkmanın en önemli unsurlarından bir olan "kriz iletişimi"nin ne olduğu, nasıl planlandığı ve nasıl yürütülmesi gerektiği bu dersin amacını oluşturur. Kriz dönemlerinde izlenecek iletişim stratejisi ve taktikler, Kriz iletişimi yönetiminde dikkat edilmesi gereken unsurlar ve Krizi fırsata dönüştürme de en etkili yöntemlere yer verilecektir.

PIH5115 Marka İletişimi ve Yönetimine Giriş
Bu ders kapsamında Marka kimliğinin oluşturulması, aşamaları, marka kimliği oluşturulurken izlenen yöntemler, tüketici ilişkisi, marka değeri ve marka kimliği ilişkisi, marka değerini oluşturan unsurlar, markaların iletişim yönetiminin planlanması gibi konular işlenecektir. Amaç giriş seviyesinde iyi bir marka nasıl oluşturulur, yönetilir ve rakiplerinden nasıl farklılaştırılırı aktarmaktır.

PIH5201 Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri
Kişilerin özellikle ekonomik ürünleri ve hizmetleri satın alma ve kullanmadaki kararları ve bununla ilgili faaliyetleri olarak tanımlanan tüketici davranışlarının incelenmesi işletmelere, pazarlama ve satış yönetiminde, pazar fırsatlarının değerlendirilmesinde ve analizinde önemli yararlar sağlar. Bu dersin amacını öğrencilere hedef tüketicilerin ihtiyaçlarını, arzularını, isteklerini, satın alma nedenlerini doğru biçimde anlayabilmelerine ve ihtiyaçlarını tatmin etmeye yönelik pazarlama programı geliştirilmesi ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması oluşturmaktadır. Ders, pazarlamada müşteri odaklı kültür, tüketici davranışının pazarlamadaki önemi, müşteri tatmini ve müşteri sadakati yaratma, tüketim olgusu, ihtiyaç ve istekler, tüketici davranışı kavramı ve özellikleri, tüketici davranışı ve pazarlama stratejisi, tüketicilerin satın alma davranışları ve kararları, tüketicilerin satın alma davranışlarını etkileyen faktörler, satın alma karar süreci, tüketicilerin satın alma alışkanlıkları gibi konuları kapsamaktadır.

PIH5901 Sporda Halkla İlişkiler
Spor pazarlaması içerisinde son derece önemli yeri bulunan halkla ilişkiler spor ve sporcuları topluma ve şirketlere tanıtma amacı taşır ve bu derste de bu anlayışın incelenmesi hedeflenmektedir. Bu anlamda halkla ilişkilerin stratejik bakış açısı, itibar yönetimi, kilit toplumlarla arzu edilen ilişkilerin yaratılması ve kampanya planlaması incelenecektir. Spor halkla ilişkilerinin tarihi ve nasıl geliştiği, efektif medya ilişkileri için donanım ve altyapı, özellikle kriz iletişimi için gerekli olan kritik ihtiyacın planlanması ve bu tip bir planın nasıl hazırlanıp nasıl yürütüleceği toplum ilişkileri uygulamalarının çeşitleri ve bu programların spor örgütleri için nasıl karlılık yarattığı ve halkla ilişkiler uygulamalarının çeşitli uygulamalarında çalışanların, yatırımcıların, müşterilerin, bağış yapanların ihtiva edilmesi ve devlet ilişkileri incelenecek konular arasında yer almaktadır.

PIH5903 Spor Medyası ve Yayım İlişkileri
Bu ders spor iletişimi açısından medya ve yayın kollarında spor iletişimi endüstrisinin incelemektedir. Yönetim, haber yazımı, farklı medya yapılarını kullanma ve onlarla çalışma, kriz yönetimi, hikaye iletimi, röportaj ve etik konularını iletişim içerisindeki rolü açısından inceleyecektir.

PIH5905 Sağlık Hizmetlerinde İletişim
Bu dersin amacı sağlık iletişimi kavramının netleştirilmesi ve sağlık kurumları açısından hem hasta hekim iletişimi, hem de örgütsel düzeyde uygulanma alanlarını ortaya koymak ve sağlık alanında davranış değişikliği oluştururken, iletişimin taşıdığı önemi vurgulamaktır. Derste öncelikli olarak sağlık kavramının toplumdan topluma değişen anlayışı ortaya konulacaktır. Bunu izleyen derslerde ise iletişim kavramı ve sağlık iletişim anlayışı değerlendirilecektir. "Sağlık iletişimi" anlayışının ortaya çıkışı, ilk uygulandığı dönemdeki yaklaşım ve bugün artık hastanın bir müşteri haline gelmesiyle üstlendiği görev tartışılacaktır. Bu dersi tamamlayan öğrenci "sağlık iletişimi" anlayışını tam olarak idrak etmiş ve çeşitli düzeylerde uygulanan iletişim yöntemlerini ve modellerini içselleştirmiş olacaktır.

PIH5999 Proje
Uzmanlık programı öğrencinlerinin programda öğretilen konularla ilgili uygun bir araştırma konusunda bir danışman rehberliğinde hazırlayacağı proje