Bankacılık ve Finans Ders Listesi

Ders Tanıtım Bilgileri
Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ISL5198 Bankacılık ve Finansal Kurumlar Güz 3 0 3 8
Temel Bilgiler
Öğretim Dili: TR          
Dersin Türü: Zorunlu Ders          
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ          
Dersin Veriliş Şekli: Online          
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. Aslı Yüksel          
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. Aslı Yüksel          
Dersin Amacı: Bu dersin amacı ; Türk mali sistemi ve özellikle bankacılık konusunda bilgi sağlamak ve genel bir anlayış oluşturmaktır.  Bu çerçevede, mali piyasalar ve bankacılık kavramları, mali piyasayı oluşturan kurumlar, temel kavramlar, piyasaların işleyiş biçimleri ve mali politika uygulamaları içindeki yerleri, güncel gelişmelerle birlikte ele alınacak ve  yasal gelişmeler tartışılacaktır
Öğrenme Kazanımları
İktisat alanında edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.
Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek yolunda bireysel sorumluluk alabilmek.
Bölgesel ve küresel konuları/sorunları tanımlayabilmek, bilimsel veri ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.
mesleki bilgi ve beceriyi diğer uygulamalı alan bilgileriyle destekleyen niteliğe sahip olmak.
Dersin İçeriği
Dersin içeriği hafta bazlı olmak üzere finansal piyasalar ve Türk Bankacılığına giriş ile başlayarak en güncel veriler ile finans ve bankacılık ile ilintili tüm verileri sunmaya yöneliktir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Finansal Piyasalar ve Türk Bankacılık Sistemi Temel Büyüklükler  
2) Mali Kesim - Para Piyasası - Sermaye Piyasası  
3) Mali Kesimi Temsil Eden Kurumlar  
4) Merkez Bankası  
5) Merkez Bankası Bilanço Analizi  
6) Ticari Bankalar Kalkınma Yatırım Bankaları  
7) Diğer Finansal Kurumlar -Sigorta Şirketleri -Aracı Kurumlar -Leasing -Factoring vd.  
8) Sermaye piyasası kurumları, araçları  
9) Merkez Bankası ve Para Politikası  
10) 2001 Finansal Kriz ve Bankacılık sistemi  
11) 2008 Küresel Kriz ve Sonuçları  
12) Basel II Tanım ve İçeriği  
13) Türk Bankacılık sistemi ve Basel II açısından durumu  
14) Bankacılık kesiminin analizi  
15) Final           
Kaynaklar
Ders Notları / Kitaplar: Akgüç. Öztin, (2007), Banka Yönetimi ve Performans Analizi, Arayış Basım ve Yayıncılık, İstanbul.

Yüksel, A.Sait, (2002), Banka Yönetimi El Kitabı, Alfa Kitabevi, İstanbul
Diğer Kaynaklar:  
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı        
Ara Sınavlar 1 50%        
Final 1 50%        
Toplam 100%        
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI 50%        
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI 50%        
Toplam 100%        
AKTS / İş Yükü Tablosu
Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü      
Ders Saati 14 3 42      
Uygulama            
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 11 154      
Ara Sınavlar 1 3 3      
Final 1 2 2      
Toplam İş Yükü 201      
Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi
  Etkisi Yok 1
En Düşük
2
Düşük
3
Orta
4
Yüksek
5
En Yüksek
           
 
  Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarına hakim olmak, işletmeyi örgütsel düzeyde tasarlamak ve analiz etmek 4
2) İşletmecilik ve yönetim alanlarıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirmek. 3
3) İşletmecilik alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık , bütünsel ve yaratıcı düşünerek yeni stratejik yaklaşımlar geliştirmek ve sorumluluk alarak çözüm üretmek. 3
4) Çalışan kritiğin, yaratıcılık veya stratejik düşünmenin olduğu dinamik ve karmaşık küresel piyasa içinde organizasyonların rekabet pozisyonlarını devam ettirmek ve geliştirmek için fırsatlara değer biçmek. 5
Course Introduction and Application Information
Course Code Course Name Semester Theoretical Practical Credit ECTS
ISL5198 Banking and Financial Institutions Fall 3 0 3 8
Basic information
Language of instruction: English          
Type of course: Must          
Course Level: Master           
Mode of Delivery: face to face          
Course Coordinator : Prof. Dr. Aslı Yüksel          
Course Lecturer(s):            
Course Objectives: The aim of this course; To provide information about the Turkish financial system especially banking and to create a general comprehension.In this context, the concepts of financial markets and banking, institutions that make up the financial market, basic concepts, markets functioning and their place in the implementation of fiscal policy, will be discussed along with current developments and legal developments.
Learning Outcomes
To be able to use theoretical and practical knowledge gained in the field of Economics.
To be able to take individual responsibility in solving complex problems encountered and unforeseen in practice.
To be able to define regional and global issues/problems, to be able to develop solutions based on scientific data and research.
to have the qualifications that support professional knowledge and skills with other applied field knowledge.
 
Course Content
The aim of this course is to provide the students with the basic concepts of financial markets and Turkish banking system, on a weekly basis and to present all current data related to finance and banking.
Weekly Detailed Course Contents
Week Subject Related Preparation
1) Financial markets and basic dimensions of Turkish banking system  
2) The Financial Sector - Money Market - Capital Markets  
3) Institutions Representing The Financial Sector  
4) Central Bank  
5) Balance Sheet Analysis Of The Central Bank  
6) Commercial Banks Development Investment Banks  
7) Other financial institutions-insurance companies-intermediary institutions-Leasing-Factoring etc.  
8) Capital market institutions, tools  
9) The Central Bank and monetary policy  
10) 2001 financial crisis and Banking System  
11) 2008 Global Crisis and its consequences  
12) Basel II definition and content  
13) The situation of Turkish banking system and Basel II  
14) Analysis of banking sector  
15) Final           
Sources
Course Notes / Textbooks: "Akgüç. Öztin, (2007), Bank management and performance analysis, Arayış Basım ve Yayıncılık, Istanbul. Yuksel, A.Sait, (2002), Bank Management Handbook, Alfa Kitabevi, Istanbul"
References:  
Evaluation System
Semester Requirements Number of Activities Level of Contribution        
Midterms 1 50%        
Final 1 50%        
total 100%        
PERCENTAGE OF SEMESTER WORK 50%        
PERCENTAGE OF FINAL WORK 50%        
total 100%        
ECTS / Workload Table
Activities Number of Activities Duration (Hours) Workload      
Course Hours 14 3 42      
Application            
Study Hours Out of Class 14 11 154      
Midterms 1 3 3      
Final 1 2 2      
Total Workload 201      
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
  No Effect 1
 Lowest
2
Low
3
Average
4
High
5
Highest
           
 
  Program Outcomes Level of Contribution
1) To be able to master the strategic, tactical and operational dimensions of business management, to design and analyze business at organizational level 4
2) To develop strategy, policy and implementation plans in the fields of business administration and management and to evaluate the results obtained within the scope of quality processes. 3
3) To develop new strategic approaches by taking complex, holistic and creative thinking that is not expected to be encountered in the field of business administration and to take responsibility and produce solutions. 3
4) To value opportunities for organizations to maintain and improve their competitive position within a dynamic and complex global marketplace where employees are critical, creativity or strategic thinking. 5