Bankacılık ve Finans Program Tanımı

Bankacılık ve Finansal Kurumlar Yöneticiliği (Türkçe-Tezli/Tezsiz)Yüksek Lisans programının temel amacı, ulusal ve uluslararası düzeyde bankacılık ve finans kurumların ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde; öngörülü, kaliteli ve çağdaş yöneticililerin yetiştirilmesidir. Temel işlevi mevduat toplayarak, topladığı bu fonları kredi şeklinde kullandırmak olan bankalar, finansal sistemin en önemli kurumlarıdır.

Finansal aracı kurumlar arasında etkinliği ve önemi en fazla olan kuruluşların arasında bankalar gelmektedir. Bankaların geçmişinin yüzyıllar öncesine dayanması, geniş bir coğrafyada örgütlenmesi, geçen zaman içerisinde kurumsallaşmasını tamamlaması, toplumun tüm kesimlerine hitap etmesi, gelişen teknolojiye kısa zamanda ayak uydurması gibi faktörlerin etkisiyle tüm dünyada ekonomiler için önemli kurumlar olma özelliğini sürdürmektedir. Bankalar, ekonominin para ve kredi ihtiyacını karşılayan kurumlardır. Bankalar, ekonomide gerçekleştirilen ödünç verilebilir fonları ticaret, sanayi ve tarıma, yapı ve onarım işlerine, esnaf ve sanatkarlara, devlete ve bireylere kredi şeklinde dağıtarak, bir kısım ekonomik birimlerin fon fazlası ile, diğerlerinin fon ihtiyaçlarının karşılanmasına, tasarruf edilen paraların piyasaya akmasını sağlamak suretiyle ekonomik faaliyetlerin sürekliliğine ve genişlemesine hizmet ederler. Finansal kurumlar temel aktifleri büyük ölçüde finansal araçlardan oluşan, faaliyetleri bunlar üzerinde yoğunlaşan ve böylece gelirlerini, esas olarak, finansal araçlarla ilgili işlemlerden sağlayan kurumlardır. Riskin dağıtılmasını destekler, Mali danışmanlık ve portföy yöneticiliği yaparlar. Aynı zamanda Sermaye maliyetinin azaltılmasına katkı sağlar ve sektöre yeniliklerin getirilmesine ve piyasanın gelişmesine katkı sağlamaktadırlar. Finansal piyasalar; fon arz eden birimlerle, fon talep eden birimleri karşılaştırarak her iki tarafın da ihtiyaçlarının giderilmesine, refah düzeylerinin artmasına, bu bağlamda da ekonominin gelişmesine olanak sağlamaktadır. Bankacılık ve Finans Dünya örnekleri göz önünde bulundurularak düzenlenen Bankacılık ve Finans (Türkçe-Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans programı ile programı ile çağa uyum sağlanması amaçlanmıştır.

Son yıllarda çok ciddi ve olumlu gelişmeler olmasına rağmen, Türkiye’nin finansal sektörü hala gelişme aşamasında olarak kabul edilmektedir. Düşmekte olan faiz miktarları ile birlikte kuvvetli ekonomik büyüme, finansal sektörün de hızlı şekilde büyümesini ve gelecekte daha da büyümek için fırsatlar ortaya çıkmasını sağlamıştır. Programın kapsamı teorik gelişmelerle sınırlı kalmamakta, piyasa uygulamalarına yönelik örnek çalışmalara yer verilerek pratik çözüm önerilerinin tartışılması sağlanarak, en son ve çağdaş finansal teknikleri kullanılarak öğrencilere mesleki gelişme olanağı sunmaktır. Program, banka ve finans sektöründe duyulan uzman eksikliğini gidererek, her türlü işletmenin daha başarılı yönetilmesi için finansal sorunlara yönelik gerekli altyapının ve finansal araçların, politika ve stratejilerin oluşturulmasını hedeflemiştir. Bu nedenle program, bankacılık ve finans alanına yönelik tüm temel ve çağdaş dersleri içermektedir.

Lisans eğitimini tamamlamış bulunan bireylerde Bankacılık ve Finans arasındaki ilişkili konularda, özellikle uygulamalara yönelik sorunların görülmesi tartışılması ve çözüm önerilerinin getirilmesini amaçlayan tezsiz ve tezli olarak uygulanacak Bankacılık ve Finans (Türkçe-Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans programının sonunda her öğrenci belirli bir konu üzerinde araştırma projesi veya tez hazırlamaktadır.

Bahçeşehir Üniversitesi bu çok yönlü ve disiplinler arası eğitim anlayışı ile profesyonel yaşam için hazır ve donanımlı genç liderler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Öğrenciler, aynı zamanda uygulamalı olarak yurt dışında ve Türkiye’de alan çalışması yapma olanağına da sahip olacaklardır. İstedikleri alanlarda uzmanlaşmak üzere aldıkları teorik eğitimi yurt dışında katılabilecekleri eğitim programları vasıtasıyla da perçinleyeceklerdir.

Bankacılık ve Finans (Türkçe-Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans Programı, Finansal Teknoloji ile ilgilenen amatör, profesyonellerin yanı sıra bankacılık ve finans alanında yoğunlaşmak isteyenler için tasarlanmıştır. Öğrenciler üniversitemiz bünyesindeki değerli akademisyenlerden teorik bilgi edinmelerinin yanı sıra finans ve teknoloji alanında hali hazırda sektörde çalışmakta olan yerli ve yabancı kişilerle bir araya getirilerek mevcut gelişmeleri ve yaşanan sorunları doğrudan muhatabın ağzından öğrenme fırsatını da bulacaklardır.