Bankacılık ve Finans

Program Adı: Bankacılık ve Finans

Program Dili/Türü: Türkçe / Tezli - Tezsiz
Program Koordinatörü:  Doç. Dr. Esra Albayrakoğlu
Koordinatör Yardımcısı: Hatice Alkan
e-posta: hatice.alkan@gss.bau.edu.tr
Tel: +90 212 381 0170

 

Bankacılık ve Finansal Kurumlar Yöneticiliği (Türkçe-Tezli/Tezsiz)Yüksek Lisans programının temel amacı, ulusal ve uluslararası düzeyde bankacılık ve finans kurumların ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde; öngörülü, kaliteli ve çağdaş yöneticililerin yetiştirilmesidir. Temel işlevi mevduat toplayarak, topladığı bu fonları kredi şeklinde kullandırmak olan bankalar, finansal sistemin en önemli kurumlarıdır.

Finansal aracı kurumlar arasında etkinliği ve önemi en fazla olan kuruluşların arasında bankalar gelmektedir. Bankaların geçmişinin yüzyıllar öncesine dayanması, geniş bir coğrafyada örgütlenmesi, geçen zaman içerisinde kurumsallaşmasını tamamlaması, toplumun tüm kesimlerine hitap etmesi, gelişen teknolojiye kısa zamanda ayak uydurması gibi faktörlerin etkisiyle tüm dünyada ekonomiler için önemli kurumlar olma özelliğini sürdürmektedir. Bankalar, ekonominin para ve kredi ihtiyacını karşılayan kurumlardır. Bankalar, ekonomide gerçekleştirilen ödünç verilebilir fonları ticaret, sanayi ve tarıma, yapı ve onarım işlerine, esnaf ve sanatkarlara, devlete ve bireylere kredi şeklinde dağıtarak, bir kısım ekonomik birimlerin fon fazlası ile, diğerlerinin fon ihtiyaçlarının karşılanmasına, tasarruf edilen paraların piyasaya akmasını sağlamak suretiyle ekonomik faaliyetlerin sürekliliğine ve genişlemesine hizmet ederler. Finansal kurumlar temel aktifleri büyük ölçüde finansal araçlardan oluşan, faaliyetleri bunlar üzerinde yoğunlaşan ve böylece gelirlerini, esas olarak, finansal araçlarla ilgili işlemlerden sağlayan kurumlardır. Riskin dağıtılmasını destekler, Mali danışmanlık ve portföy yöneticiliği yaparlar. Aynı zamanda Sermaye maliyetinin azaltılmasına katkı sağlar ve sektöre yeniliklerin getirilmesine ve piyasanın gelişmesine katkı sağlamaktadırlar. Finansal piyasalar; fon arz eden birimlerle, fon talep eden birimleri karşılaştırarak her iki tarafın da ihtiyaçlarının giderilmesine, refah düzeylerinin artmasına, bu bağlamda da ekonominin gelişmesine olanak sağlamaktadır. Bankacılık ve Finans Dünya örnekleri göz önünde bulundurularak düzenlenen Bankacılık ve Finans (Türkçe-Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans programı ile programı ile çağa uyum sağlanması amaçlanmıştır.

 

Programın İşleyişi

Bankacılık ve Finans Kurumlar Yöneticiliği Yüksek Lisans Programı’ndanYüksek Lisans derecesi almak için toplam30 kredilik 10 dersi tamamlamak, proje çalışmasındabaşarılı olmak gereklidir. Başarı ile tamamlanması gereken 10 dersin 3’ü zorunlu 7’sı seçmeli ders olarak tasarlanmış olup toplam 90 AKTS’den oluşmaktadır. Tezli programda ise 8 ders ve tez öğrencinin sorumluluğunda olmaktadır. Tez çalışmasının programın yürütüldüğü dilde yazılması gerekir. Her öğrenci proje veya tez çalışmasının yürütülmesinde danışmanlık yapacak öğretim görevlisini kendisi belirler. Yüksek lisans programlarının tamamlanma süresi projeli programlar için üç yarıyıl, tezli programlar için ise bitirme süresi en fazla altı yarıyıldır.(Dersleri bitirme süresi en fazla dört yarıyıl, tez çalışmasıyla birlikte toplam altı yarıyıldır.)

 

Programlarda derslere %70 devam durum esastır. Program dersleri güz ve bahar dönemlerinde 14 hafta boyunca Bahçeşehir Üniversitesi Kuzey Kampüsü’nde işlenecektir. Dersler hafta içi akşam 19.00-22.00 arasında yürütülmektedir.