Bankacılık ve Finans

Bankacılık ve Finansal Kurumlar Yöneticiliği (Türkçe-Tezli/Tezsiz)Yüksek Lisans programının temel amacı, ulusal ve uluslararası düzeyde bankacılık ve finans kurumların ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde; öngörülü, kaliteli ve çağdaş yöneticililerin yetiştirilmesidir. Temel işlevi mevduat toplayarak, topladığı bu fonları kredi şeklinde kullandırmak olan bankalar, finansal sistemin en önemli kurumlarıdır.

Finansal aracı kurumlar arasında etkinliği ve önemi en fazla olan kuruluşların arasında bankalar gelmektedir. Bankaların geçmişinin yüzyıllar öncesine dayanması, geniş bir coğrafyada örgütlenmesi, geçen zaman içerisinde kurumsallaşmasını tamamlaması, toplumun tüm kesimlerine hitap etmesi, gelişen teknolojiye kısa zamanda ayak uydurması gibi faktörlerin etkisiyle tüm dünyada ekonomiler için önemli kurumlar olma özelliğini sürdürmektedir. Bankalar, ekonominin para ve kredi ihtiyacını karşılayan kurumlardır. Bankalar, ekonomide gerçekleştirilen ödünç verilebilir fonları ticaret, sanayi ve tarıma, yapı ve onarım işlerine, esnaf ve sanatkarlara, devlete ve bireylere kredi şeklinde dağıtarak, bir kısım ekonomik birimlerin fon fazlası ile, diğerlerinin fon ihtiyaçlarının karşılanmasına, tasarruf edilen paraların piyasaya akmasını sağlamak suretiyle ekonomik faaliyetlerin sürekliliğine ve genişlemesine hizmet ederler. Finansal kurumlar temel aktifleri büyük ölçüde finansal araçlardan oluşan, faaliyetleri bunlar üzerinde yoğunlaşan ve böylece gelirlerini, esas olarak, finansal araçlarla ilgili işlemlerden sağlayan kurumlardır. Riskin dağıtılmasını destekler, Mali danışmanlık ve portföy yöneticiliği yaparlar. Aynı zamanda Sermaye maliyetinin azaltılmasına katkı sağlar ve sektöre yeniliklerin getirilmesine ve piyasanın gelişmesine katkı sağlamaktadırlar. Finansal piyasalar; fon arz eden birimlerle, fon talep eden birimleri karşılaştırarak her iki tarafın da ihtiyaçlarının giderilmesine, refah düzeylerinin artmasına, bu bağlamda da ekonominin gelişmesine olanak sağlamaktadır. Bankacılık ve Finans Dünya örnekleri göz önünde bulundurularak düzenlenen Bankacılık ve Finans (Türkçe-Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans programı ile programı ile çağa uyum sağlanması amaçlanmıştır.