Tarih YL - Ders İçerikleri


TAR5142 Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi

Osmanlı Beyliği oncü bir devlet olarak ele alıncaktır. Anadolu ve Balkanlardaki hegemonyalarına dikkat çekilecektir. İstanbul’un fethi ve tam olarak Klasik Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşu tartışılacaktır. Osmanlı İmparatorluğu bir dünya gücü olarak ele alıncaktır. İç karışıklıklar üzerinde durulacaktır. Sosyal, ekonomik ve dini kurumlar irdelenecektir.

TAR5113 Osmanlı Türkçesi I-II
Öğrenciler bu derste Osmanlı Türkçesi öğreneceklerdir. Ayrıca Başbakanlık Arşivi ve Topkapı Saray Arşivi ile tanışacaklardır, bu arşivler ki Osmanlı tarihini anlamamız konusunda ana kaynakların toplandığı yerlerdir.
Bu ders Prof. Dr. Necdet Öztürk tarafından verilecektir. Prof. Öztürk erken dönem Osmanlı Kronikleri konusunda uzmandır ve son zamanlardaki yayınları en erken Osmanlı kroniklerinin derlemeleri üzerinedir.

TAR5052 Metodoloji
Bu ders tarih araştırmasının süreçlerini açıklayan bir ders olarak, öğrencilere farklı metodların tanıtılması, ileri kütüphane araştırması becerilerini öğretilmesi ve tarihçilerin kullandığı metodların tanıtılmasını amaçlamaktadır.

TAR5319 Akdeniz Tarihi
Bu ders özellikle Yeni Çağ’daki sosyal, ekonomik, dinî, linguistik, kültürel ve edebi karşılıklı etkiler olmak üzere genel Akdeniz tarihini işlemeyi amaçlamaktadır. 16. ve 17. yüzyıllarda geniş yerleşik ve “gezgin” nüfusuyla (ulaklar, ajanlar, casuslar, iki tarafa hizmet eden casuslar, üç tarafa hizmet eden casuslar, muhbirler, tüccarlar, mühtediler, çifte mühtediler, seyyahlar, kaptanlar, farklı mezheplere mensup dini figürler ve topraklarından sürgün insanlar gibi) bir buluşma noktası olan Akdeniz, edebiyat, sinema, tiyatro gibi sanat dallarında canlı bir Akdeniz profili sunan önemli eserler doğrultusunda analiz edilecektir.

TAR5327 Osmanlı Mimarlığı’nın Oluşumunda Saray- Bani- Mimar Etkisi
Osmanlı’nın erken döneminde olan şehirleşmenin analizi yoluyla bu ders, kronolojik olarak Bizans polis’inin Osmanlı şehirine dönüşümünü inceler. İznik, Bursa, Edirne, Siroz, Selanik ve İstanbul örnekleri ile Osmanlıların Anadolu ve Balkanlarda nasıl yeni yapılaşmalar yarattıklarını inceler. Bursa, İznik ve Edirne’ye hafta sonlarında gezi yapılacaktır.

Bu ders Doç.Dr. Mustafa Özer ve Yard. Doç Dr. Suna Çağaptay tarafından verilecektir. Doç. Dr. Özer Osmanlı Arkeolojisi konusunda uzmandır. (Şu anda Edirne’deki Osmanlı sarayını restore etmektedir) Yard. Doç Dr. Çağaptay geç Bizans ve erken Osmanlı mimari tarihi konusunda uzmandır. (Şu anda Bursa’daki Osmanlı Sarayı üzerinde çalışmaktadır.)

TAR5150 Avrupa’nın Düşünce ve Kültürel Tarihi I
Bu derste Antik Yunan’dan Barok dönemine kadar Fikir Tarihi ve bu fikirlerin sosyal ve ekonomik arkaplanları tartışılacaktır. Bu ders Yunan ve Roma felsefesini, erken Hristiyanlık dönemini ve Skolastik düşünceyi, Rönesans ve Reformasyon, Bilimsel Devrim ve mekanik evren fikrinin ortaya çıkışını inceleyecektir.

TAR5011 Avrupa Tarihi I
Bu ders Avrupa Uygarlığının kökenlerinden Otuz Yıl savaşlarını sonlandıran Westfalya antlaşmasına kadar olan süreci kapsamaktadır. Bu ders öğrencilerin 17. yüzyıla kadar olan süreçte Avrupa Tarihi konusunda bilgi kazanmalarını amaçlamaktadır.

TAR5012 Avrupa Tarihi II
Bu ders Modern Avrupa Tarihinin Otuz yıl savaşlarından İkinci Dünya Savaşının sonuna geniş bir incelemesini sunmaktadır. Fransız devrimi ve Napolyon gibi başlıca olayların ve kişilerin yanında, sıradan insanların buhranlı dönemler ve geçiş dönemlerinde geçirdikleri tecbülere de yer verilecektir

TAR5310 İmparatorluktan Cumhuriyet’e Türk-Yunan İlişkileri
1821 Mora isyanı ya da Yunan tarih yazıcılığında adlandırıldığı gibi Yunan Bağımsızlık Savaşı, 19. yy. da Osmanlı merkezî hükümetinin politikalarını oluşturmada ve Yunan Krallığı’nın kurulmasında kilit rol oynamıştır. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra konvansiyonel Türk ve Yunan tarih yazıcılığı, Türk-Yunan ilişkilerine “zıt iki millet” anlayışıyla yaklaşmıştır. Türk tarih yazıcılığı, “Türklerin ve tarihinin etnik homojenliği” üzerinde dururken, Yunan tarihçiliği “Osmanlı yönetimi altında baskı gören Rumlar” düşüncesini öne çıkarmıştır. Bu gibi yaklaşımlar, Türk’e karşı Yunan ya da Müslüman’a karşı gayrimüslim gibi kategorilerin oluşmasına neden olmuştur. Bu ders, 19. yy.daki tarihsel, politik ve ideolojik zemini inceleyecek; böylece 1820’lerden -Kıbrıs sorununun iki taraf arasındaki ilişkilerin temel belirleyicisi olduğu -1970’lere kadar, Türk-Yunan ilişkilerinin nasıl geliştiğine ve bu süreçte ne gibi değişimler gösterdiğine odaklanacaktır.

TAR5311 Osmanlı Tarihi 1800-1918
Osmanlı İmparatorluğu’nun 19. yy. reformlar çağındaki karmaşık politik yapısını incelemek; aynı zaman diliminde ortaya çıkmış, gelişmiş ve bu süreci etkilemiş olan çeşitli iç ve dış faktörleri incelemeyi de göze alarak mümkün olabilir. Bu çağ, imparatorluğun “çöküş dönemi” olarak değil; çağın sosyal, idari ve ekonomik değişimlerine entegre olma; yani bir dönüşüm süreci olarak değerlendirilebilir. Bu çağdaki Osmanlı reformları, monolitik bir yaklaşımla ele alınmamalı, sadece imparatorluğun kendisini Batıya entegre etme çabası olarak görülmemeli, aynı zamanda imparatorluğun çok etnik ve dinî gruplu toplumunu 19. yy.ın değişen ekonomik ve sosyal şartlarına entegre etme girişimi olarak da değerlendirilmelidir. Günümüz Türkiye’sinin ekonomik, politik ve toplumsal yapısını anlamak; ancak ülkenin Osmanlı geçmişi hakkında iyi bilgi sahibi olmakla mümkün olabilir. Bu ders, 19. yy. ve 20. yy. başı Osmanlı tarihi ile ilgili belli başlı yaklaşımları temsil eden kaynakları gözden geçirerek Osmanlının dönüşüm dönemini eleştirel bir yaklaşımla incelemeyi hedeflemektedir.

TAR5312 Tarihsel ve Sosyal Perspektifte İstanbul
Bu ders İstanbul’un 19. ve 20. yüzyıllardaki sosyal ve kültürel hayatını inceleyecektir. Şehrin çeşitli etnik ve dini gruplardan oluşan toplumsal yapısını anlamlı bir şekilde inceleyebilmek, İstanbul’un kozmopolit Osmanlı geçmişiyle ilgilenmeyi zorunlu kılar. Osmanlı İmparatorluğu’nda 19. yy. da ve 20. yy. başında meydana gelen önemli olaylar İstanbul’daki cemaatlerin birbiriyle ve de merkezi yönetimle olan ilişkilerini etkilemiştir. Son yıllarda yapılan bazı akademik çalışmalar göstermşitir ki sosyal hayat sadece politik ve ekonomik gelişmelerin yansıması değildir, aynı zamanda güç ilişkilerinin ortaya çıktığı bir alandır. Bu nedenle gündelik hayatta insanların etkileşimde bulundukları ortamları gözönüne alarak –kahvehaneler, eğlence yerleri, eğitim kurumları, sosyal kulüpler gibi– şehrin toplumsal yapısını incelemek bizi doğru analizler yapmaya götürür. Bu ders 19. yüzyıldaki kilit gelişmeleri değerlendirmek suretiyle İstanbul’un çok kültürlü yapısını barışçıl ve uyumlu beraber yaşama perspektifinde incelemeye bir alt yapı oluşturmayı ve çeşitli açılardan şehri sosyal ve kültürel yaşantısını incelemeyi hedeflemektedir. Buna ek olarak, böyle bir ders İstanbul örneği üzerinden hareket ederek Osmanlı toplumunun dönüşüm sürecini anlamaya katkıda bulunacaktır.

 

Bu içerik 20/05/2020 tarihinde güncellenmiştir.