BİLGİ ALMA FORMU

 
* Bahçeşehir Üniversitesi Bilgi Alma ve Çözüm Merkezi tarafından aranıp bilgilendirileceksiniz.

Üstün Zekalılar ve Yetenekliler Eğitim YL (Türkçe, Tezli) - Ders İçerikleri

GTE 5101 Üstün Zekalılar ve Yetenekliler Eğitimine Giriş

Bu derste öğrenciler üstün zekalılar eğitimi ve yetenek gelişimiyle ilgili temel kavramların yanında, bu ders zekânın ve üst düzey zekânın tanımlarını; üstün zekâlıların eğitimine duyulan gereksinimin gerekçeleri; üstün zekâlı ve yetenekli bireylerin tanımı; üstün zekâlı bireylerin bilişsel, fiziksel, sosyal, duygusal, ahlâki ve kişilik özellikleri; üstün zekâlı bireylerin belirlenmesi; üstünlüğün gelişmesinde ilk öğrenmelerin önemi; okulöncesinde bazı çevresel faktörlerin bilişsel gelişime etkileri; üstün zekâlıların eğitiminde yönetimsel önlemler; üstünler için içeriğin farklılaştırılması ve öğretimin bireyselleştirilmesi; üstün zekâlıların eğitiminde kullanılan belli başlı modellerin kısaca tanıtılması gibi temel kavramsal konuları içerir.

GTE 5102 Yaratıcılık ve Yaratıcı Düşünme

Bu derste öğrenciler yaratıcılığın ne olduğu, yaratıcılığın teorik ve pratik yönlerini, ve  öğrencilerde yaratıcılığın nasıl gelistirileceğini öğreneceklerdir.Bu ders yaratılık ile ilgili bilinen kuramlara, tanımlamalara, ve araştırmalara genel bir bakışı içerir. Bu derste öğrenciler yaratıcı düşünmeyi harekete geçiren tekniklerin yanısıra buna fayda sağlayan müfredat geliştirme stratejilerini de tartışırlar. Ayrıca bunların yanısıra, yaratıcı düşünmeyi ölçme, kişisel yaratıcılığı geliştirme metotları, ve yaratıcılığı değerlendirme teknikleri gibi başlıkları içerir.

GTE 5103 Üstün Zekalılar ve Yetenekliler Eğitiminde Eleştirel Konular

Bu ders, öğrencilerin üstün zekalılar eğitimi alanındaki farklı fikirlere ve teorilere aşina olması amacıyla hazırlanmıştır. Derste takip edilecek araştırma ve makaleler üstün zekalılar eğitimi alanına getirdikleri farklı ve sıradışı bakış açılarından dolayı seçilmiştir. Ders öğrencilerin takip ettiği okuma ve araştırmaların farklı bakış açılarının karşılaştırmasını içerir.  

GTE 5104 Üstün Zekalılar ve Yetenekliler Eğitiminde Sosyal ve Duygusal Gelişim

Bu derste öğrenciler, üstün zekalı bireyler ile ilişkilendirilen sosyal ve duygusal özelliklerin içeren araştırma ve kitapları inceleyeceklerdir. Derste incelenecekler diğer konular: mükemmeliyetçilik, başarısızlık, özel populasyonlar, aşırı hassasiyet, ve cinsiyete bağlı sorunlardır.

GTE 5105 Zeka ve Yaratıcılık Kuramları

Bu derste ele alınacak konular: Zekanve Yaratıcılığın Doğası; Üstün zeka ve yaratıcılığın gelişimi; Zeka ve Yaratıcılık Testleri ve Ölçümleri: Psikometrik ve otantik değerlendirmeler; Zekanın Bileşenleri: Bilişsel işlemciler, Basit ve karmaşık bilgi işlemcileri; Yaratıcı Zeka Bileşenleri: Ayrışan düşünce, Bileşen düşünce, İçgörü, Çağrışımsal düşünce, Lateral düşünce; Zeka ve yaratıcılığı çalışma yöntemleri; Zeka ve yaratıcılığın biyolojik, Nörolojik, Psikolojik ve sosyal temelleri; Zeka, Zekilik ve yaratıcılık ilişki ve etkileşimleri; Zeka, Yaratıcılık, Eğitim ve çevre etkileşimi; Zeka, Üstün zeka ve yaratıcılık üzerine kültürel farklılıklar; Dahi; Prodici çocuklar.

GTE 5106 Üstün Zekalılar Eğitimde Rehberlik ve Aile Desteği

Bu derste ele alınacak konular: Üstün zekalılara akademik rehberlik; Üstün zekalıların duygusal ve davranışsal özelliklerine göre program değişimi; Başarısız üstün zekalılar; Üstün zekalılarda psikolojik adaptasyon; Üstün zekalılarda kişilik türleri; Üstün zekalılarda cinsel farklılıklar; Üstün zekalılar ve aile hayatları; Üstün zekalıların akran grupları ile ilişkileri; Sokakta üstün zekalılık; Üstün zekalılarda psikolojik danışmanlık teknikleri; Üstün zekalıların üniversiteye hazırlanması; İş hayatında danışmalık. Aileye ilişkin temel bilgiler; Ailenin üstün zekalı çocuğun eğitimindeki rolü; Üstün Zekalı Çocuğun Aile İçi Davranışları: Anne ve baba ile ilişkiler, Kardeşler ile ilişkiler; Okul ve Üstün Zekalı Çocukların Aileleri Arasındaki İlişkiler: Ailelerin perspektifleri; Üstün zekalı öğrencilerin perspektifleri; Üstün zekalıların eğitiminde aileler ne yapabilir?

GTE 5107 Üstün Zekalılarda ErkenEğitim

Bu derste aşağıdaki konular incelenir: Erken eğitimin kuramsal temelleri; Üstün Zekalılarda Gelişim Dönemleri ve Özellikleri: Erken bebeklik, Bebeklik ve erken çocukluk özellikleri; Erken ve Hızlı Gelişmişlik Kavramları: Üstün zekalılarda erken okuma, Sanat eğilimi, Süper matematik yeteneği, Sosyal ve ahlaki gelişim; Okul Öncesi Dönemde Tanılama Yöntemleri: Performans temelli tanılama yöntemleri; Oyun temelli tanılama yöntemleri; Geleneksel yaklaşımlar; Üstün Zekalılara Yönelik Erken Eğitim Uygulamaları: Sosyal beceri, Akademik liderlik; Üstün zekalılarda ebeveyn çocuk etkileşimi.

GTE 5108 Üstün Zekalılar için Farklılaştırılmış Öğretim

Bu ders üstün zekalılar eğitimine uygun öğretim farklılaştırma teknikleri ve uygulamalarını içerir. Ayrıca derste müfredat farklılaştırması ve zenginleştirmesi konuları üzerinde durulacaktır. Konulardan bazıları: farklılaştırılmış öğretim, müfredat zenginleştirmesi, ve farklılaştırılmış ders planı hazırlanması.

GTE 5109 Üstün Zekanın Tanımlanması ve Üstün Zekalılar için Programlar

Bu derste üstün zekalı öğrencilerin tanılanması ve program oluşturulması üzerinde durulur. Dersin ilk kısmında tanılanma araçları ve özelikleri üzerinde durulur. İkinci kısımda ise tanılanmış öğrencilerin kendileri için uygun programlara yerleştirilmesi ile ilgili prosedürler üzerinde durulur.

GTE 5113 Üstün Zekalılar ve Yeteneklilerde Öğrenme Güçlükleri

Bu derste öğrenciler, üstün yetenekli olup aynı zamanda hiperaktivite, dikkat eksikliği, öğrenme güçlükleri, Asperger Sendromu gibi özel durumları bulunan çocukların özelliklerini daha iyi tanıyacak ve onların özelliklerine uygun öğretim teknikleri ve programlar hakkında öğrenme ve araştırma yapma fırsatı elde edecektir.

EDT 5102 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Bilim ve temel kavramlar, bilimsel araştırma süreci, nitel araştırma yöntemleri, nicel araştırma yöntemleri, araştırma ile elde edilen verilerin analizi ve değerlendirmesi, bir araştırma raporunun değerlendirilmesi, araştırma raporu hazırlama, dersin içeriğini oluşturmaktadır.

EDT 5112 İstatiksel Veri Analizi

Yüksek lisans tezleri ve diğer araştırmaların istatistik yöntem ve tekniklerinin değerlendirilmesi, istatistiksel değerlendirmeye uygun veri toplama teknikleri, veri toplama, toplanan verinin analizi ve yorumlanması, bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

GTE 5110 Seminer

APA (American Psychological Association) kılavuzuna göre, üstün zekalılık yada yaratıcılık üzerine literatür taraması yada araştırma makalesi yazımı; Üstün zeka ve yaratıcılık üzerine bilişsel araştırmalar; Üstün zeka ve yaratıcılık üzerine eğitim programları araştırmaları; Zeka, üstün zekalılık ve yaratıcılık kaynaklarının tarihsel süreç içinde incelenmesi ve değerlendirilmesi; Araştırma Makalelerinin Kritiği: Amaç, Literatür, Yöntem, Veri analizi, Bulgu, Sonuç; Araştırmalarda üstün zekalıların seçimi ve kriterler.

GTE 5122-1 Tez

Tez danışmanı gözetiminde öğrencinin ilgi duyduğu başlıca bir konu üzerine özgün bir araştırma projesinin tasarlanması ve tamamlanması.

GTE 5122-2 Tez:

Tez danışmanı gözetiminde öğrencinin ilgi duyduğu başlıca bir konu üzerine özgün bir araştırma projesinin tasarlanması ve tamamlanması.

GTE 5130 Mezuniyet Projesi

Bir araştırma projesi desenleme ve süpervizör gözetiminde araştırma yapma.

Bu içerik 23/10/2015 tarihinde güncellenmiştir.