Eğitim Teknolojisi Doktora Programı - Ders İçerikleri

EDT6001 Eğitim Araştırmalarında Nicel Yöntemler

Bu dersin en temel amacı öğrenme ve öğretme uygulama alanında toplanan verilerin nicel analizinde kullanılan bir dizi tekniği öğrencilere sağlamaktır. Ana beceriler, ölçme ile ilgili temel kavramlar; nicel değerlendirmede ilkeler ve temel teknikleri ve eğitim araştırmalarında sonuç çıkarma; nesnel gerçekliğin oluşturulması ve bozulması; geçerlilik ve güvenirliğin değerlendirilmesi; korelasyon analizi ve karşılaştırmalı analiz; istatistiki çıkarım ve matematiksel modelleme, nicel analizde yazılım; genellenebilirlik sağlamak için yarı deneysel yöntemler; nicel bir yaklaşımla veri analizinin güçlü ve eksik yönleri, zorlukları ve sunduğu olanak ve avantajlar.

EDT6002 Eğitim Araştırmalarında Nitel Yöntemler

EDT6002 dersinin amacı, çeşitli durumlarda yürütülebilecek nitel araştırmalara yönelik temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Bu ders kapsamında şu konular ele alınacaktır: Nitel çalışmalar nasıl tasarlanır; araştırma desenine yönelik nitel yaklaşımlar (Öyküsel Analiz/Anlatı Araştırması, Olgubilim, Kuram Oluşturma, Kültür Analizi, Durum Çalışması, Eylem Araştırması); nitel veri toplama ve analizi; araştırmanın raporlanması; nitel araştırmada etik. Bu dersi alan öğrenciler nitel bir araştırma önerisi yazacak, nitel veri toplayıp başlangıç analizlerini yaparak bir rapor haline getirebileceklerdir.

EDT6003 Eğitim Teknolojisinde Seçme Konular

Bu ders öğrencilerin, geçmiş ve güncel araştırmalara dayalı olarak eğitim teknolojisi alanına ilişkin kapsamlı bir anlayış geliştirmelerine destek olmaktadır. Ders kapsamı şu konuları içermektedir: Bir disiplin olarak eğitim teknolojisi; eğitim teknolojisinin tarihsel gelişimi, kuramsal, psikolojik ve felsefi temelleri; öğretim tasarımı ve modelleri; eğitim teknolojisi araştırmalarında geçmiş ve şimdiki konular ve eğilimler; eğitim teknolojisinde yeni eğilimler ve gelecekteki olası trendler; eğitim teknolojisinde mesleki kuruluşlar, projeler, yayınlar ve kariyer olanakları.

EDT6004 Tümleşik Medya Tasarımı

Bu ders, multimedia (çoklu ortam) uygulamalarının tasarımı ve geliştirilmesine ilişkin ilkeler, yöntemler ve araçlardan oluşmaktadır. Öğrenciler, eğitsel uygulamalara yönetlik çeşitli çoklu ortam teknolojilerini kullanarak ses, animasyon, hareketsiz görüntü, hiper metin ve video eklemesi yapabilecekler. Öğrenciler, çoklu ortam öğrenme kuram ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olabilecekler. Öğrenciler, çoklu ortam öğrenme araştırmasının nasıl gerçekleştiğini ve bu araştırma sonucunda ortaya çıkan sonuçları görebilecekler. Sonuç olarak, öğrencilerin dersin sonunda çoklu ortam teknolojilerinin doğası ve uygulanması ile ilgili sorgulayıcı bir bakış açısı geliştirmeleri beklenmektedir.

EDT6005 Eğitim Sistemleri Tasarımı

Eğitimde sistem yaklaşımı; eğitim sisteminin betimsel, deneysel ve perspektif yaklaşımı; öğrenme çıktılarının tanımı; girdi, eğitim sistemlerininyapı unsurları, eğitim sistemlerinin güçlü girdileri, eğitim sistemlerinin bipolar dinamik özellikleri.

EDT6006 Web Temelli Materyal Geliştirme

Bu dersin temel amacı, Web (İnternet ağı) için etkili, verimli, merak uyandıran ve kaliteli e-öğrenme materyali tasarlanması ve geliştirilmesinin öğrenilmesi ve aynı zamanda gelişmekte olan literatür araştırmaları, deneyim, buluş ve fikirler konusunda derin bir bilgi kazanılmasıdır. Bu ders, öğrencilerin öğretim tasarımı ilkeleri çerçevesinde eğitim materyalleri tasarlamaları ve geliştirmelerine yardımcı olacak ve e-öğrenme tasarımı kavramları, literatür araştırmaları ve tartışmaları konusunda yol gösterecektir.

EDT6007 Dijital Eğitsel Oyunlar: Kuramlar, Tasarım, Araştırma ve Uygulamalar

Oyunları ve eğitsel oyunları tanıttıktan sonra, etkili öğretim için dijital oyunları kullanmada oyun temelli öğrenmeyle ilgili yöntem ve stratejiler incelenmektedir. Dijital eğitsel oyun araştırma çalışmalarını anlamak ve dayandırmak için ilgili araştırma çalışmaları ve literatür taramaları araştırılmaktadır. Örnek dijital eğitsel oyunlar ve ticari kullanıma hazır oyunlar kendilerine has oyun elementleri ve mekanikleriyle birlikte öğrencilerin kendi dijital eğitsel oyunlarını oluşturmaları için analiz edilmektedir.

EDT6008 Uzaktan Eğitim: Kuramlar, Araştırma ve Uygulama

Bu ders, uzaktan eğitim ile ilgili kuram, ilke ve öğretim uygulamalarını kapsamaktadır. Nitelikler (planlama, gelişim, uygulama, yönetim ve değerlendirme), teknolojiler (telekominikasyon, ders ve öğrenme yönetimi sistemleri, 3D ile sanal ortamlar, blog’lar ve Google uygulamaları) ve uzaktan eğitim ortamında var olan güncel konulara yer verilecektir. Öğrenciler; K-12, yükseköğretim, işletme, yönetim ve askeriye ile ilgili ortamlarda uzaktan eğitim ile ilgili sistematik bakış açısına ilişkin bir anlayış geliştirecekler. Öğrenciler ayrıca, erişim ve erişilebilirlik konularının uzaktan eğitim programlarını -özellikle materyal tasarımı, etkileşim ve kullanılabilirlik için- nasıl etkilemesi gerektiği ile ilgili açıklamalar da yapabilecekler.   

EDT6009 Duyarlı Açık Öğrenme Ortamları                              

Bu ders Duyarlı Açık Öğrenme Ortamları ile ilgili temel kavram ve teknolojileri kapsamaktadır. Duyarlı Açık Öğrenme Ortamları, öğrenenlere kendi ihtiyaç ve tercihleri doğrultusunda teknoloji destekli öğrenme ortamları geliştirmeleri için araç ve hizmetler sağlar.

EDT6010 Teknoloji Destekli Öğrenme                                       

Bu ders e-öğrenme ve “teknoloji-destekli” öğrenme ortamı profesyonelleri veya gelecekte olmayı planlayanlar için tasarlanmıştır. Eğer bir üniversite ya da kolej, eğitim ya da yaygın eğitim ile ilgili bir e-öğrenme ortamında çalışıyorsanız ya da bu alanlardan herhangi birine geçiş yapmayı düşünüyorsanız bu ders oldukça uygundur. Bu ders, çok sayıda öğrenme teknolojileriyle ilgili uygulamaya dayalı eğitim sağlamakta ve tasarım, uygulama ve teknoloji destekli eğitim ile ilgili eleştiri yapabilme süreçlerini keşfetmenizi sağlamaktadır. Çalışmalarınızın sonunda, teknoloji destekli öğrenme, öğretme ve eğitme ile ilgili geniş çaplı alanlarda yaratıcı ve etkili profesyoneller olarak harekete geçebilme becerinizi geliştirmiş olacaksınız.

EDT6011 Teknoloji ile Bütünleştirici Eğitim                      

Teknoloji ile bütünleştirici eğitim; eğitimde ve toplumda bilgi, iletişim ve yardımcı teknolojinin herkes için engelleri kaldırmasına ilişkin rolüne ilgi duyan ve bütün alanlardan gelebilecek olan yüksek lisans öğrencilerine açık, giriş niteliğinde bir derstir. Bu ders, özel gereksinimi olan bireylerin eğitiminde görev alan profesyonellere yönelik kendi profesyonel faaliyetlerinde yararlanabilecekleri için bilgi ve iletişim teknolojisi (BİT) ve yardımcı teknoloji (YT) alanlarında yer alan stratejiler, yöntemler ve ilkeler hakkında genel bir bakış sağlamayı da hedeflemektedir.

EDT6012 Çok Değişkenli Karar Yöntemleri                       

Öğretim sistemleri bileşenlerinin çeşitli özellikleri (Örneğin; öğrenciler, fiziksel ortam, sosyal etkileşim, araçlar ve süreç); eğitime ilişkin yapıların çok yönlü doğası (zeka, kabiliyet, edinim, kişilik, ilgi vs.); eğitimde tercih odaklı ve veri odaklı karar verme durumları, çok yönlü karar verme yöntemleri (çoklu özellik için fayda teorisi, çoklu özellik için değer teorisi, analitik hiyerarşi süreci, veri zarflama analizi, TOPSIS vs.); okulların öğretme ve öğrenme verimliliklerini değerlendirmede çok kriterli karar verme (MCDM) yöntemlerinden birinin uygulanması üzerine bireysel bir proje; testlerde “attribute” (özellik) tanımlama, yazılımın kalitesi vs.

EDT6013 Çevrimiçi Özgün Ölçme                             

Ölçmenin türleri ve ilkeleri; ölçmelerde aranan nitelikler: geçerlilik, güvenilirlik, kullanışlılık ve erişilebilirlik; yapısal geçerlilik üzerinin özel önemi; kağıt-kalem sınavlarının sakıncaları ve yetersizlikleri; aslına uygun, tepkimesiz ve denekten bağımsız ölçütlerin bulunması; bilgisayar destekli sınav ve ölçmelerin yararları; çevrim içi sınavları zorunlu kılan etkenler; sınavlara renk, hareket ve etkileşimin katılması; gerçek zamanlı sınama araçları olarak benzetimli bilgisayar yazılımları.

EDT 6014 Eğitim Teknolojisinde Yeni Konular   

Bu ders, eğitimde kullanılan araçlar, uygulamalar, medya ve ortamlar üzerine yapılan güncel ve çığır açan tasarım temelli araştırmalar ve bu çalışmaları temelini oluşturan öğrenme kuramları hakkında geniş yelpazede bir tanım sunmaktadır. Ayrıca, bilişim teknolojisinin “imkanları”nın (affordances) (Örneğin; durumlu öğrenme, ileri örüntü tanıma, çok duyulu derinlemesine daldırma [immersion], modelleme ve görselleştirme) eğitim sürecini nasıl desteklediğini anlatmaktadır. Bu ders, gelecek on yıl boyunca eğitim alanında öğrencilerin medya-temelli öğrenme biçimlerinin ve bilişim teknolojisinin olası gelişimini de anlatmaktadır. Bu derste öğrenciler çok kullanıcılı sanal ortamların, akıllı öğretim sistemlerinin, özelleştirilmiş kişisel bilgi sistemleri ve arıtılmış gerçekliğin gelişmiş öğretme ve öğrenmeyi nasıl desteklediğini tartışacaklar. Öğrenciler ayrıca gelişmekte olan teknolojiler ve stratejiler tarafından eğitimde eşitliğin ve çeşitliliğin sağlanmasındaki problemlerin aşılması için ortaya atılan zorlukları da tanımlayacaklardır.  

EDT6015 Teknoloji Liderliği ve Planlaması                     

Eğitim kurumlarında teknoloji entegrasyonunu, teknoloji planlaması ve yeniliklerin yayılımının temelleri. Teknoloji planlamasında yönetim, öğretim, toplumsal, etik, yasal ve insani açılardan konular. Eğitime teknoloji entegrasyonunda kolaylaştırıcılar, engeller ve zorluklar. Okulda teknoloji planlama ve değerlendirme modelleri ve aşamaları. Teknoloji planlamasında süreçler, politikalar, vizyon belirleme, ihtiyaç analizi, bütçeleme, donanım, yazılım ve insan kaynağına ilişkin planlama,bakım-onarım ve yükseltme konuları. Teknoloji entegrasyonu sürecinde yöneticilerin ve koordinatörlerin liderlik rolleri ve yeterlikleri. Etkili teknoloji planlama ve liderliğinde  vizyoner liderlik, dijital öğrenme kültürü, profesyonel gelişim, sistematik geliştirme ve dijital vatandaşlık.

EDT6016 Biliş, Öğrenme ve Teknoloji

Öğrenciler, hem bilişsel sistem hem de eğitimdeki teknolojik olanakların merkezindeki algısal ve nörobilişsel mekanizmaları öğrenecekler. Öğrenciler, bilişsel kuramları, bilişsel sistemleri, bilişsel gelişimi ve öğrenmeyi araştıracaklar. Öğrenciler, bilişsel bilim ve sinirbilimde yakın zamanda meydana gelen ilerlemeleri ve düşünmeye ve düşünürlere yönelik önerileri inceleyecekler ve çağdaş eğitim programında yer alan teknolojiler ve biliş ve öğrenmedeki zenginleşmeleri hakkında fikir sahibi olacaklar. Bu derste, öğrenme, biliş ve bilişsel konularında geliştirilen birtakım farklı kuramsal bakış açısını inceleyeceğiz. Göreceğimiz gibi, insanoğlunun öğrenme ve kavrama safhalarını sadece tek bir kuram açıklayamaz. Çeşitli kuramlara bakarak, farklı ortamlarda gerçekleştirilen öğrenme ve öğretme süreçlerini anlamada faydalı olabilecek bir dizi ilke, bakış açısı ve araçlar tespit edebiliriz.

EDT6017 Eğitim Projelerinin Geliştirilmesi ve Yönetimi   

Eğitim projelerin nitelikleri, eğitim projelerin proje yönetim aşamaları, kapsam, zaman, sermaye ve kalite yönetimi. MS-project kullanarak projeler planlama, geliştirme ve yönetme. Eğitim teknolojisi projelerinin değerlendirilmesi. TÜBİTAK, AB, UNESCO, Dünya Bankası, MEB, DPT, devlet ve özel sektör için eğitim teknolojisi projeleri geliştirmek.

EDT6018 Bilim, Teknoloji ve Toplum                          

Bilimsel ve teknik bilgi artışı;  bireyin ve toplumun yaşam kalitesinde bilim ve teknolojinin etkileri; yakın geleceğin insanı için gerekli tutum ve beceriler; yeryüzündeki yaşamı kavramak, zenginleştirmek için yaşam boyu eğitimi zorunlu kılan ekonomik ve epistemolojik gerekçeler; birbiriyle ilintili bilimsel, toplumsal ve eğitsel konularda bilinçli tercihler yapabilmek; genişleyen bilimsel bilgi birikiminin uygulanabilir bir eğitim programına indirgenmesi; yaşamın her alanında etkili bilişim ve iletişim teknolojilerinin eleştirel irdelemesi.

EDT6187 Seminer

Öğretim teknolojileri alanında yapılan çalışmaların, alandaki gelişmelerin, var olan sorunların ve çözüm önerilerinin güncel bir bakış açısıyla sunulması ve tartışılması.

EDT6185 Doktora Yeterlik Sınavı

Öğrenciler doktora yeterlilik sınavına girerler.

EDT6186 Doktora Tez Önerisi

Öğrenciler, doktora tez önerilerini hazırlar ve bu önerilerini bir juri karşısında savunurlar.

EDT6188-1 Doktora Tezi

Doktora tezi, teorik ve uygulamaya dayalı derslerin bitiminden sonra iyi tanımlanmış bir araştırma problemi üzerine yürütülen orijinal ve bağımsız bir çalışmadır. Tez; alan yazın taraması, sonuç çıkarma ve etik sandartların işleyisi konularında destek sağlayan bir akademik danışman rehberliği eşliğinde yürütülür.

EDT6188-2 Doktora Tezi

Doktora tezi, teorik ve uygulamaya dayalı derslerin bitiminden sonra iyi tanımlanmış bir araştırma problemi üzerine yürütülen orijinal ve bağımsız bir çalışmadır. Tez; alan yazın taraması, sonuç çıkarma ve etik sandartların işleyisi konularında destek sağlayan bir akademik danışman rehberliği eşliğinde yürütülür.

EDT6188-3 Doktora Tezi

Doktora tezi, teorik ve uygulamaya dayalı derslerin bitiminden sonra iyi tanımlanmış bir araştırma problemi üzerine yürütülen orijinal ve bağımsız bir çalışmadır. Tez; alan yazın taraması, sonuç çıkarma ve etik sandartların işleyisi konularında destek sağlayan bir akademik danışman rehberliği eşliğinde yürütülür.