Spor Yönetimi - Ders İçerikleri


ISL5201 Pazarlama Yönetimi
Bu dersin temel konuları: pazarlama yönetiminin ilkeleri; temel pazarlama yaklaşımları; pazarlama yönetiminin öğelerinin değerlendirilmesi; ana pazarlama kavramlarını ve tekniklerini özümseme, sentezleme ve uygulama olanağı; pazarlamanın toplumsal ve yönetsel işlevleri; pazarlama yaklaşımları ve farklı organizasyonlardaki işleyişi; müşteri-pazarlama karşılaşmaları; karar verme süreçleri; markalama, bölümlendirmenin rolü, hedefleme, konumlandırma ve pazarlama karması ve öğelerinin ele alınması

ISL5303 Araştırmada İstatistiksel Yöntemler
Bu ders, istatistiksel tekniklerin ve metotların incelenmesini ve anlaşılmasını sağlamaktır. Ders, olasılığın temel kuralları ve betimleyici istatistik, şartlı olasılık, rastgele değişkenler, tahmin, kesikli ve sürekli olasılık modelleri, bileşik ve örnek dağılım, hipotez testi, nokta tahmini, güven aralığı, çaprazlık tablosu, lojistik regresyon ve doğrusal ve çoklu regresyon gibi konular içermektedir.

ISL5901 Spor Tüketici Davranışı ve Psikolojisi
Bu ders spor tüketicilerinin satın alma davranışlarını, alışkanlıklarını, katılımı ve maça gitme davranışlarını, satın almada karar ve değerlendirme süreçlerini içerir. Spor çevresinde ve içerisinde önemli faktörleri tanıtmak ve bu faktörlerin kişisel tutum ve davranışlardaki etkilerin farklı sporlarda nasıl farklılaştıklarını göstermek gerekmektedir. Tüketicileri ve katılımcıları daha iyi anlamak için de spor psikolojisi bu dersin temelini oluşturacaktır.

ISL5902 Spor Ekonomisi ve Finansı
Spora özel olarak arz ve talebin analizi, Pazar dengesi, fiyat ve miktarın incelenmesi. Spor liglerinin Pazar yapıları ve rekabet dengesinin, gelir paylaşımı ve maaş konularının incelenmesi ekonomik etkilerinin ve fizibilite çalışmalarının teknikleri, spor varlıklarının değerliliği ve finansal analizler. Devletin spora yatırımı ve finansmanının arkasındaki sebepler ve metotları, spor ekonomisi ve finansının arkasındaki etik konuları.

ISL5903 Spor Yönetimi
Bu ders spor, fitness ve eğlence endüstrisinin temel örgütsel ve işletme yapısının incelenmesini amaçlamaktadır. Bu alanlar arasında profesyonel, Olimpik ve Federasyonlar gibi örgütlerin incelenmesinin yanı sıra egzersiz ve fitness işletme sektörü yönetimi de incelenecektir. Spor yönetimi konusunun altyapısını oturtmanın yanı sıra spor pazarlaması alanında alınacak diğer dersler için de bir anlayış oluşturulması planlanmaktadır.

ISL5904 Spor Endüstrisi
Bu dersin amacı "Spor Endüstrisi"’nin kapsamlı incelenmesidir. Rekabet avantajı sağlamak adına spor endüstrisi içerisinde spor şirketlerinin anlaşılması ve bu anlamda da spor endüstrisi içerisindeki mikro ve makro alanların incelenmesi hedeflenmektedir.

ISL5905 Spor Pazarlamasında Konular/ Başlıklar
Spor pazarlaması alanında konuşmacıların katılacağı ve Türkiye&;deki spor pazarlama alanındaki gelişmelerin ve uygulamaların inceleneceği bu ders, öğrencilere gerçek spor endüstrisi ve şirketlerinin uygulamalarını anlama şansı verecektir. Bu dersin sonunda hazırlanacak olan proje ile öğrenciler spor şirketlerini inceleme fırsatı bulacaklardır.

ISL5906 Spor Pazarlaması
Spor pazarlaması alanındaki gelişmelerin ve uygulamaların inceleneceği bu ders, öğrencilere gerçek spor endüstrisi ve şirketlerinin uygulamalarını anlama şansı verecektir. Bu dersin sonunda hazırlanacak olan proje ile öğrenciler spor şirketlerini inceleme fırsatı bulacaklardır.

ISL5908 Spor İletişimi
Bu ders sporda geniş kitle ve kişiler ararası alanlarında iletişimin yeri ve önemi incelenirken, iletişimin farklı alanlarındaki uygulamalar ve teoriler incelenecektir. Bu anlamda vaka analizleri, spor örgütleri incelenmesi, medya kuruluşlarının spordaki yeri ve devletin spor iletişimini kullanım alanları incelenecektir.

ISL5909 Sporda Örgütsel Davranış
Örgüt davranışlarının dinamiklerini ve uygulamalarını gerek işletme ve gerekse de spor alanlarında anlaşılmasını sağlamayı amaçlayan bu ders makro açıdan yapı, merkezleşme/merkezleşmeden uzak, çevre, teknoloji ve birleşmelerini ve bunların kişilerin fonksiyonlarının örgüt içerisinde nasıl etkilediği; mikro açıdan davranış bilimini motivasyon, çelişki, liderlik, karar verme, grup dinamikleri, güç, kontrol ve iletişim açılarından inceleyecektir.

ISL5911 Spor İş Planlaması
Bu dersin amacı spor örgütleri ve küçük spor işletmelerinde iş planı oluşturulması için gerekli olan beceri ve bilginin kazandırılmasını amaçlamaktadır. İş planlamasında gerekli olan adımların etkin bir şekilde öğrenilmesi adına detaylı iş planlarının incelenmesi ve izlenmesi amaçlanmaktadır. Öğrenciler spor birlikleri, spor merkezleri veya fitness merkezlerini gerek özel veya tüzel olmaksızın inceleyerek iş planları hazırlayarak gerçek hayata hazırlık yapacaklardır.

ISL5913 Spor Hizmet Sunumu
Spor sunum sisteminin yapısı ve fonksiyonları içerisinde spor ajanları, devlet, avukatlar, eğitim, sağlık, medya ve ticaret alanlarının spor alanlarında konuları nasıl destekleyebileceklerini incelenmektedir. Bu anlamda spor örgütlerinin seçtikleri alanlarda belirli tarihi, sosyoekonomik ve politik zorunlulukları ve rekabetçi ortamdaki artan küreselleşme etkenleri altında değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

ISL5915 Spor Örgüt Yönetimi
Bu ders spor yönetimi konusunu, teorileri ve uygulamalarının spor örgütlerinin temel yönetim ilkeleri ve süreçleri içerisindeki uygulamalarıyla inceleyecektir. Görevler, roller, beceriler ve yetkinlikleri açısından yöneticilerin karar verme, planlama, örgütleme ve liderlik süreçlerinin özel ve tüzel ve kar amacı gütmeyen spor sektörlerinde incelemelerle öğrencilere spor örgüt planlamasının detaylarının işlenmesi hedeflenmektedir.

ISL5917 Spor Tarihi ve Rolü
Sadece dünyada değil Türkiye&;de sporun gelişimi ve rolünün inceleneceği bu derste örgütlenmiş sporun doğuşu, spor gelişimini etkileyen faktörler, toplumu etkilemesi, eğitim içerisinde sporun yerinin anlaşılması hedeflenmektedir. Ayrıca sporun toplum içerisindeki önemi, kültür öğeleri ve spor arasındaki ilişkilerin anlaşılması ve teknolojinin ilerlediği toplum içerisinde insan refahına sporun etkisinin de anlaşılması bu ders içerisinde amaçlanmaktadır