Reklamcılık ve Marka İletişimi Yönetimi - Ders İçerikleri

 

REK5201 Araştırma Yöntemleri I
Araştırma sorusu geliştirilmesi, araştırma sorunu ya da durumu tanımlanması, araştırma tasarısı oluşturulması, veri toplama ve metodoloji geliştirilmesi, örneklem çerçevesi çizilmesi, veri analizi yöntemlerinin belirlenmesi, verilerin yorumlanması ve araştırma raporunun yazılması. İletişim stratejilerinin geliştirilmesi aşamasında, araştırmanın öneminin kavranması. Odak grup, derinlemesine görüşme, anket ve içerik analizi ve internet araştırmaları gibi konuların incelenmesi.

REK5202 Araştırma Yöntemleri II
Araştırma sorusu geliştirilmesi, araştırma sorunu ya da durumu tanımlanması, araştırma tasarısı oluşturulması, veri toplama ve metodoloji geliştirilmesi, örneklem çerçevesi çizilmesi, veri analizi yöntemlerinin belirlenmesi, verilerin yorumlanması ve araştırma raporunun yazılması. İletişim stratejilerinin geliştirilmesi aşamasında, araştırmanın öneminin kavranması. Odak grup, derinlemesine görüşme, anket ve içerik analizi ve internet araştırmaları gibi konuların incelenmesi.

REK5203 Reklamcılığın Kuramsal Temelleri
Reklamcılığın tanımı, alt başlıkları, genel konseptleri ve yaklaşımları, iletişim sürecindeki temel işlevleri gibi temel tanım ve sınıflandırmalarının, komşu uygulamalarla ilişkileri kurularak ele alınması. Reklamcılık konusunda temel ve elementer bilgilerin aktarılması.

REK5205 Reklam ve Toplum
Bu ders reklamcılık sektörüne ve reklamlara eleştirel bakış ve derinlemesine değerlendirme yapmayı amaçlar. Tüketimin rolü ve çağdaş toplumlar üzerindeki sosyal sonuçları, dünyadaki farklı uygulamalar ışığında incelenecektir. Öğrencilerin okuyup seyrettikleri değişik reklam metinleri üzerine inceleme ve sınıfiçi tartışma yapılacaktır. Ders kapsamında reklamcılığın çağdaş dünyadaki etkisi üzerinde durulacaktır.

REK5207 Pazarlamanın Temel İlkeleri
Pazarlamanın, serbest pazarlardaki seçim provizyonu çerçevesinde ana mekanizma olarak ele alınması. Pazarlamanın temel felsefesi irdelenerek; pazarlama yönetiminin ilkeleri çerçevesinde temel pazarlama yaklaşımlarının, pazarlama kavramlarının uygulamasının, pazarlama yönetiminin öğelerinin değerlendirilmesi . Pazarlamanın toplumsal ve yönetsel işlevleri, pazarlama yaklaşımları ve farklı organizasyon yapılarındaki işleyişi, müşteri-pazarlama karşılaşmaları, karar verme süreçleri, toplumsal ve kişisel etkenlerin etkileri, markalama, segmentasyonun rolü, hedefleme ve konumlandırma ve pazarlama karması gibi ögelerin ele alınması.

REK5209 Popüler Kültür
Bu ders kapsamında iletişim yollarını, benimsenen kültürel bakışı farklı düzeyde seçilmiş metinlere uygulamak; sosyal, kişisel ve küresel düzeyde nerede, nasıl ve niçin iletişim kurulacağının anlaşılması; Sinema, Televizyon, Gazete, reklam, Popüler müzik vb. kaynaklardan elde edilen metinlerin değerlendirilmesi; bireylerin dili ve sözsüz iletişim yöntemlerini kullanarak iletişimin nasıl kurulacağı; medyanın iletişim stratejilerini kullanarak birey üzerinde control sağlaması; teknolojinin geleceğin iletişimini nasıl şekillendirdiği vb. konular işlenecektir.

REK5212 Medya Planlama
Medyadaki reklamların planlanması; stratejisi, seçimi ve değerlendirilmesi sürecinde kullanılan terimlerin, kavramların, yöntem ve usullerin anlatılması; Kitle İletişim araçlarına yön veren ekonomik, sosyal ve kültürel etkenler ile ilgili bilgiyi artırma. Reklam verenler ve ajanslarının değişik medya araçlarından nasıl yararlandıklarının değerlendirilmesi; Bu ders kapsamında medyanın geniş hedef kitlelere ulaşmadaki etkinlik ve verimliliği incelenecektir.

REK5301 Reklamda Yaratıcılık
Reklamcılığın ikna edici bir iletişim biçimi olduğu düşünülerek iletişimim etkileri ve hedefleri. İletişim sorunlarını belirleme ve sorunlara çözümler üretme. Etkili reklam fikrinin gelişmesi ve buna yönelik kavramsal çerçeve oluşturulması. Marka konumlandırmanın temelleri ve mesaj stratejilerine bakış.

REK5302 Reklamda Örnek Uygulamalar
Kuramsal olarak öğrenilen bilgilerin pratiğe dönüştürüldüğü ders. Reklamda yaratıcılık dersinin ana başlıkları olan ikna edici iletişim türü, iletişimin hedefleri, etkili reklam, mesaj stratejileri gibi konuların reklamlar örnek gösterilerek anlatılması.

REK5887 Seminar
Öğrenciyi teze hazırlayan ve öğrencinin seçtiği tez konusuna yönelik araştırma ve okumalar yaptığı süreçtir.

REK5888 Tez
Tez öğrencinin seçtiği alandaki bakış açısını belirler. Tezin amacı, her öğrencinin metodolojik bir yaklaşımla düşüncelerini ve yaptığı çalışmayı geniş bilimsel bir çerçeveye oturtmasını sağlar. Tezin önemli bir özelliği de her öğrencinin okuma ve anlama becerisni geliştirerek güçlü bir içselleştirme yaratmaktır.

REK5999 Proje
Culminating in an individual piece of research in which learning on the program is applied to an appropriate topic of interest/specialization, under the guidance of a supervisor.

 

 

Bu içerik 24/07/2015 tarihinde güncellenmiştir.