Reklamcılık ve Halkla İlişkiler - Ders Tanımları

DERS TANIMLARI

 

 

REK6045
Mass Communication and the Media I & II

 

Bu ders iki dönemliktir. Her iki dönemde de iletişimin temel kuramları ve medya teorileri üzerinde olup, doktora programına diğer disiplinlerden gelen öğrenciler için iletişim Kuramlarına giriş niteliği taşımaktadır.

 

REK6047
Statistics and Research I & II

 

Bu ders iki dönemliktir. Her iki dönemde temel istatistik ve araştırma yöntemleri üzerinde durularak,doktora programındaki ileri istatistik ve araştırma yönetemlerine hazırlık niteliği taşımaktadır.

 

REK6610
Kitle İletişim Kuramları ve Araştırmaları I

 

İki dönemlik olan bu derste iki dönem boyunca kitle iletişim ile toplumsal, siyasal, kültürel yapı arasındaki etkileşimin kuramsal boyutlarının, kitleler psikolojisi, tüketim toplumu, popüler kültür, kitle kültürü, Okullar, enformasyon, iktidar, ideoloji, liberalizm, yapısalcılık, post-yapısalcılık, modernite, post-modernite gibi kavram ve olgular ayrıntılı olarak incelenecek, kitle iletişim modelleri ve iletişimin sayısal olarak yeniden yapılanması , kitle iletişim araçlarının toplumsal etkileri üzerinde de durulmakta ve ileri araştırma metodolojileri üzerinde ayrıntılı olarak durulacaktır.

 

REK6611
Kitle İletişim Kuramları ve Araştırmaları II

 

İki dönemlik olan bu derste iki dönem boyunca kitle iletişim ile toplumsal, siyasal, kültürel yapı arasındaki etkileşimin kuramsal boyutlarının, kitleler psikolojisi, tüketim toplumu, popüler kültür, kitle kültürü, Okullar, enformasyon, iktidar, ideoloji, liberalizm, yapısalcılık, post-yapısalcılık, modernite, post-modernite gibi kavram ve olgular ayrıntılı olarak incelenecek, kitle iletişim modelleri ve iletişimin sayısal olarak yeniden yapılanması , kitle iletişim araçlarının toplumsal etkileri üzerinde de durulmakta ve ileri araştırma metodolojileri üzerinde ayrıntılı olarak durulacaktır.

 

REK6613
Tüketici Davranışı

 

Bu dersin amacını öğrencilere hedef tüketicilerin ihtiyaçlarını, arzularını, isteklerini, satın alma nedenlerini doğru biçimde anlayabilmelerine ve ihtiyaçlarını tatmin etmeye yönelik pazarlama programı geliştirilmesi ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması oluşturmaktadır. Ders, pazarlamada müşteri odaklı kültür, tüketici davranışının pazarlamadaki önemi, müşteri tatmini ve müşteri sadakati yaratma, tüketim olgusu, ihtiyaç ve istekler, tüketici davranışı kavramı ve özellikleri, tüketici davranışı ve pazarlama stratejisi, tüketicilerin satın alma davranışları ve kararları, tüketicilerin satın alma davranışlarını etkileyen faktörler, satın alma karar süreci, tüketicilerin satın alma alışkanlıkları gibi konuları kapsamaktadır.

 

REK6615
Stratejik Reklamcılığın İlkeleri

 

Bu ders reklamcılık alanını stratejik bir süreç olarak tanımlayarak bütüncül bir yaklaşım içerisinde reklam stratejilerini, reklam araştırmasını ve reklam medyasını tanıtır.

 

REK6616
Göstergebilim ve Retorik Eleştri

 

Seminer biçiminde yürütülen çağdaş gösterge bilimsel eleştirinin temel inceliklerinin aktarıldığı bu derste öğrenciler retorik eleştirinin ana yaklaşımlarını öğrenerek herhangi bir çalışmayı eleştirel olarak ele alacaklardır. Derste birçok konuda uygulanabilecek eleştirel yazı ve düşünce becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

 

REK6617
İkna Edici İletişim Kuramları

 

Bu derste çağdaş reklamcılıkta uygulanabilecek iletişim, davranış bilimleri ve ikna kuramları üzerinde yoğunlaşılarak tüketici karar verme süreçleri irdelenir.

 

REK6618
Yaratıcı Strateji

 

Bu derste yaratıcılık kuramları ele alınarak yaratıcılık ve yaratıcı pratikleri bir reklam ajansının sosyal yapısı çerçevesinde inceleme altına alınır. Aynı zamanda reklam geliştirme aşamasında yaratıcı stratejinin rolü irdelenir. Öğrenciler bu derste konsept yaratma süreci ve bunların etkin bir biçimde uygulanması üzerinde derinlemesinde çalışmalar üretirler.

 

REK6619
Kampanya Analizleri

 

Bu derste yasal ya da ekonomik sistem çerçevesindeki kurumlarla reklamcılık arasındaki ilişkiler incelenir. Öğrenciler reklam sektörünün ve pratiğinin ekonomik sistem içerisindeki rolü üzerinde araştırmalar yaparak sınıf içerisinde seminer çalışmaları çerçevesinde tartışmalar yürütürler.

 

REK6621
Niteliksel ve Niceliksel Araştırma Yönt.

 

Bu ders öğrencilerin araştırma sorusu geliştirmesi, araştırma sorunu ya da durumu tanımlanması, araştırma tasarısı oluşturulması, veri toplama ve metodoloji geliştirilmesi, örneklem çerçevesi çizilmesi, veri analizi yöntemlerini belirlenmesi, verileri yorumlanması ve araştırma raporunun yazılması süreçlerini içerir. Öğrenciler iletişim stratejilerinin geliştirilmesi aşamasında, araştırmanın önemini kavrarlar. Ana araştırma terimlerinin üzerinde durulduktan sonra her derste odak grup, derinlemesine görüşme, anket ve içerik analizi ve internet araştırmaları gibi konular ele alınır.

 

REK6622
Bütünleşik İletişim Yönetimi

 

Bu derste bütünleşik promosyon sorunsallarının çözümü aşamasında uygulanan yönetim ilkeleri ele alınır. Öğrenciler, reklam, halkla ilişkiler, tanıtım, promosyon, sponsorluk, doğrudan pazarlama, e-iletişim ve satış stratejilerini birleştirerek tüketicilere bir kurumsal kimlik ya da tema çerçevesinde bütünleşik bir ileti olarak bir şirketin marka değerine olan katkısını araştırırlar. Örnek çalışmalar ve egzersizlerle zenginleştirilen  dinamik dersi içeriği dönem sonunda bir projeyle tamamlanır.

 

REK6627
Seminer I

 

Seminerler çerçevesinde yürütülen bu derste, Çok Kültürlü Tüketici Pazarları, Reklam ve Hukuk, Reklamcılık ve Medya, Niceliksel Araştırmalar, Reklam Planlaması, İletişim ve Toplumsal Dönüşüm, Reklam Etkililiği ve Duygusal Yaklaşımlar,Halkla İlişkiler teori ve uygulamaları gibi güncel konular tartışılacaktır.

 

REK6628
Seminer II

 

Seminerler çerçevesinde yürütülen bu derste, Çok Kültürlü Tüketici Pazarları, Reklam ve Hukuk, Reklamcılık ve Medya, Niceliksel Araştırmalar, Reklam Planlaması, İletişim ve Toplumsal Dönüşüm, Reklam Etkililiği ve Duygusal Yaklaşımlar,Halkla İlişkiler teori ve uygulamaları gibi güncel konular tartışılacaktır.

 

REK6632
Reklamcılık Kuram ve Araştır. Çağdaş Yaklaşımlar

 

Derste reklamcılık araştırmaları ve kuramlarında önemli güncel alanlar inceleme altına alınır.

 

REK6888
Doktora Tezi