MBA - Muhasebe ve Uluslararası Raporlama - Ders Tanımları


ISL5443 İç Denetim ve Risk Yönetimi
Bu dersin amacı, işletmelerde etkin iç denetçi ihtiyacını karşılayacak, iç denetim alanında uzmanlaşmasını sağlayacak bireyler yetiştirmektir. Öğrencilere çağdaş iç denetim yöntem, araç ve tekniklerini tanıtmak, bunlar ile ilgili teorik ve pratik yetkinlik kazandırmak dersin en önemli amacıdır. Bu ders kapsamında, uluslararası standartlarda bir iç denetim faaliyeti oluşturmak ve yürütmek için atılması gereken adımlar, iç denetim sürecinin aşamaları ve iç denetçilik mesleğinin gerektirdiği nitelikler ele alınacaktır. Derste, dünyadan ve Türkiye’den en iyi uygulama örneklerine de yer verilecektir. Bu unsurların yanısıra bir bütünlük içerisinde öğrenciye aktarılması ve denetim yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

ISL5441 Maliyet Muhasebesinde Çağdaş Yaklaşımlar
Bu dersin amacı; öğrencilere işletmelerin mali durumlarını ve dönemsel faaliyetlerini değerlendirebilecekleri, üretim maliyetlerini oluşturan ve etkileyen faktörleri sistematik analiz edebilecekleri bilgileri kazandırmak, ürün birim maliyetini hesaplamak için gerekli bilgileri, ve işletme faaliyetlerini kontrol ve planlama ile karar almada maliyet bilgilerinden yararlanmayı sağlayacak alt yapıyı kazandırmaktır. Dersin içeriğinde; amaç, kapsam, temel kavramlar, maliyet sistemi ve maliyet yöntemleri, maliyet yönetim sistemi ve ilkeleri, stratejik maliyet yönetimi, kalite yönetimi ve kalite maliyeti, tam zamanında üretim ve faaliyet tabanlı maliyetleme konularının ele alınması planlanmaktadır.

ISL5435 Türk Vergi Sistemi
Dersin amacı, öğrencilere gelir üzerinden alınan, harcama üzerinden alınan ve servet üzerinden alınan vergiler olarak 3 guruba ayrılan Türk Vergi Sisteminin çeşitlerini analiz edebilmelerini sağlamaktır. Aynı zamanda, Türk vergi sistemini oluşturan vergilerin konu, mükellef, muafiyet ve istisnalar, matrah, tarife ve ödeme süreleri açısından incelenmesi de ele alınacaktır.

ISL5301 Araştırma Yöntemleri
Bu ders kapsamında işlenecek konular: araştırma sorusu tanımlanması; geliştirilmesi; tasarımının oluşturulması, veri toplama yönteminin geliştirilmesi, örneklem çerçevesi oluşturulması, veri analizi yöntemlerinin belirlenmesi, verilerin yorumlanması ve araştırma raporunun yazılması süreçleri;temel araştırma kavramlarının incelenmesi; her derste odak grup, derinlemesine görüşme, anket ve içerik analizi ve internet araştırmaları ele alınmaktadır.

ISL5431 Muhasebe Denetimi
Bu ders kapsamında işlenecek konular: denetimle ilgili kavramların ve yükümlülüklerin açıklanmasının yanısıra, iç denetime ilişkin denetim standartları, kontrol yapıları gibi konuları da ele alınmaktadır.

ISL5541 Finansal Muhasebe
Bu ders kapsamında işlenecek konular: muhasebe uygulamalarına altyapı oluşturan temel prensip ve kavramların incelenerek öğrencilerin mali tabloları anlayacak, yorumlayacak seviyeye getirilmesidir. Dersin konuları arasında gelir tablosu, bilanço, nakit akış, kar dağıtım, özkaynak değişim tablolarının hazırlanması, dönen ve duran varlıkların kısa ve uzun vadeli yabancı kaynakların ve özkaynak kalemlerinin muhasebeleştirilmesi ele alınmaktadır.

ISL5412 Yönetim Muhasebesi
Bu ders kapsamında işlenecek konular: temel maliyet bilgilerinin kazanılmasından sonra bu bilgilerin karar verme süreçlerinde nasıl kullanılacağı ile ilgilenir. Maliyet davranışı, başabaş analizi, bütçeleme, sapma analizleri, fiyatlandırma, birimlerin etkinlik ölçümlemesi ve raporlama, karar verme teknikleri bu dersin konuları arasında olmakta ve bu derste bu konular ele alınmaktadır.

ISL5423 Uluslararası Muhasebe Standartları
Bu ders kapsamında işlenecek konular: UFRS'nin kavramsal çerçevesi ve değerleme esaslarının genel açıklamasından sonra standartlar üzerinde tek tek durulması ve standartları uygulanmasında ortaya çıkması muhtemel sorunlar tartışılmasıdır.

ISL5511 Finansal Yönetim
Bu ders kapsamında işlenecek konular: temel finans kavramları, finansal analiz, risk, getiri, paranın zaman değeri, finansal planlama, işletme sermayesi yönetimi, sermaye bütçelemesi, sermaye yapısı, sermaye maliyeti, kar dağıtım politikaları konuları ele alınmaktadır.

ISL5532 Değerleme ve Mali Tablolar
Bu ders kapsamında işlenecek konular: varlık ve kaynak hesaplarının farklı mevzuatlar (VUK, SPK, Ticaret Kanunu) dikkate alınarak değerlendirme esaslarının incelenmesi konuları ele alınmaktadır.

ISL5433 Vergi Muhasebesi ve Denetimi
Bu ders kapsamında işlenecek konular: işletmelerin gelir ve kurumlar vergilerinin mhasebedeki yeri ve muhasebeleştirimesi, bunun dışında dolaylı vergilerin (KDV gibi) işletme kayıtlarına yansıması, işletmelerin gelir vergisi sorumlusu olarak yaptıkları kesintilerin muhasebeleştirilmesi, ücret bordrolarının muhasebeleştirilmesi, yıl sonunda dönem karının paylaştırılması ile ilgili muhasebe kayıtları ve ertelenmiş vergiler konuları ele alınmaktadır.

ISL5524 Uluslararası Raporlama
Bu ders kapsamında işlenecek konular: uluslararası raporlama ile ilgili kavramsal açıklamaların ardından karşılaştırmalı muhasebe, raporlama ve açıklama, uluslararası finansal tablo analizi gibi konular ele alınmaktadır.

OHK5951 Ticaret Hukuku
Ticari işletme, ticari işler ve sonuçları, ticaret unvanı, haksız rekabet ve marka hukuku, şirketler hukuku, kıymetli evrak hukuku konuları bu dersin konularının oluşturmaktadır.