Sermaye Piyasası ve Ticaret Hukuku - Ders Tanımları

 

THK5303 Sermaye Piyasası Hukuku
Bu derste, sermaye piyasası hukukunun temel kavramları, sermaye piyasası kurumunun görev ve yetkileri, halka açık anonim ortaklıklar ve türleri, kayıtlı sermaye sistemi ve yönetim kurulunun yetkileri, birikimli oy, çağrı yoluyla vekâlet toplanması, kamunun aydınlatılması gibi sermaye piyasası hukukuna özgü kurumlar ele alınacaktır.

THK5305 Banka Hukuku
Bu ders, banka işlem ve sözleşmeleri ile bankalar tarafından kullanılan ödeme şekillerini, bankaların işlemleri dolayısıyla doğabilecek hukuki sorumluluklarını, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun yapısı, işleyişi ve yetkilerini inceler.

THK5307 Elektronik Ticaretin Hukuki Boyutu
Bu ders, genel olarak elektronik ticareti, borçlar hukuku anlamında elektronik sözleşmeleri , elektronik sözleşmelerin uluslararası özel hukuk açısından yol açtığı sorunları ve elektronik sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların çözümünü inceler.

THK5309 Sermaye Şirketlerinde Yeniden Yapılandırma
Bu ders, özellikle sermaye şirketlerinin finansal durumlarının iyileştirilmesine ve sermeyesinin bir kısmını kaybetmiş olan veya batık durumda bulunan sermaye şirketlerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin usul ve esasları inceler.

THK5311 Birleşme, Devralma, Bölünmeler ve Şirketler Topluluğu
Bu derste, şirketler hukukunda tüm şirketler bakımından uygulanma alanı bulan genel hükümleri ve özellikle yapısal değişiklikler ele alınacaktır. 6102 s. Yeni TTK'da şirket birleşme devralmaları, bölünmeleri ve şirketler topluluğu konularında öngörülen kapsamlı ve ayrıntılı düzenlemeler ele alınacaktır.

THK5301 Kıymetli Evrak Hukuku
Bu derste, kıymetli evrak hukukunun temel kavramları özellikle kambiyo senetleri, poliçe, bono ve çek, 6102 s. TTK hükümleri ve Çek Kanunu hükümleri ışığında incelencektir.

THK5302 Şirketler Hukukunda Güncel Gelişmeler
Bilindiği üzere 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile ticari hayatı yakından ilgilendiren yeni bir çok düzenleme ve kurumlar öngörülmüştür. Bu ders kapsamında da özellikle şirketler hukukunda uygulamada öne çıkan ve yeni TTK ile değişikliğe uğramış konular ele alınacaktır.

THK5304 Ticari İşlerde Vergi Sorunları
Bu derste, ticaret hukukunun vergi hukuku cephesi incelenecektir. Özellikle 6102 s.Yeni TTK'nda öngörülen kurumların vergi hukuku bakımından getirdikleri ele alınacaktır. Bu bakımdan 6102 s. Yeni TTK'da düzenlenen birleşme, bölünme ve tür değiştirme işlemlerinin vergi hukuku bakımından önemi üzerinde durulacaktır.

THK5306 Rekabet Hukuku
Bu derste, AB Konsey ve Komisyonu kararları ve ATAD içtihatları çerçevesinde rekabet hukuku ve uygulamaları ile üye devletlerin durumu,Rekabet kavramı ve kuralları, uyumlu eylemler, hakim durumun kötüye kullanılması, muafiyet sistemi, birleşmeler ve devralmalar, soruşturma ve rekabet kurallarına aykırılığın yaptırımları ve yeni TTK ile getirilen, rekabet hukukunu etkileyebilecek hususlar ele alınacaktır.

THK5308 Menkul Kıymetler
Bu derste, sermaye piyasası hukukunun temel kavramı olan sermaye piyasası araçları, özellikle menkul kıymetler ve hisse senetleri ele alınacaktır. Hisse senetleri için öngörülen kaydileştirme sistem incelenecektir. Özellikle sermaye piyasası araçlarının ihracı ve halka arzı, ihraçcı kavramı gibi konular üzerinde durulacaktır.

THK5310 Kurumsal Yönetim İlkeleri
Bu ders, sermaye şirketlerinin yönetiminde geçerli olan "kurumsal yönetim ilkeri" kapsamında, pay sahipliği haklarının kullandırılmasına ilişkin temel ilkeleri, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ilkesini ve şirket yönetim kurulunun oluşumu ve işleyişine hakim olması gereken ilkeleri belirler ve açıklar.

THK5312 Halka Açık Anonim Ortaklıkların Yönetimi
Bu derste, Halka Açık Anonim Şirketlerde Yönetim Mekanizması, YÖnetim Kurulu üyeleri, üyelerin sorumlulukları ve yeni TTK ile getirilen, özellikle komiteler ve bağımsız yönetim kurulu üyelikleri gibi halka açık şirketleri etkileyebilecek hususlar ele alınacaktır.

THK5314 Yeni TTK Işığında Bağımsız Denetim Esasları
Bilindiği üzere 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile ticari hayatı yakından ilgilendiren yeni bir çok düzenleme ve kurumlar öngörülmüştür. Bu ders kapsamında da özellikle şirketler hukukunda uygulamada öne çıkan anonim şirketlerin bağımsız denetimi ile ilgili hükümler ele alınacaktır.