ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

BAUTTO, faaliyetlerini TÜBİTAK tarafından da tanımlandığı şekli ile aşağıdaki beş modül çerçevesinde yürütmektedir:

Modül 1: Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri

Faaliyetlerin; araştırmacılara, akademisyenlere, öğrencilere ve iş dünyasına duyurulması ve tüm paydaşların bu çalışmalardan yararlanabilmelerinin sağlanması; işbirliği olanaklarının arttırılabilmesi için farkındalık yaratılması, “Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri” modülünün temel amacıdır.

Peki Size Nasıl Yardımcı Oluyoruz ?

 • Farkındalık oluşturmak için düzenlenen faaliyetleri planlamak ve organize etmek,
 • Teknoloji Transfer Ofisi uzmanlarının alacağı eğitimlerin koordinasyonunu sağlar
 • Web sayfası, yazılı ve görsel basın ve sosyal medyayı kullanarak tanıtımını yapmak
 • Çalıştay, seminer ve kongrelere aktif olarak katılım sağlamak ve  BAUTTO faaliyetlerini tanıtmak.
 • Akademisyenler, sanayiciler ve öğrencilerin bilgi düzeylerini arttırmaya yönelik eğitim ve seminerler düzenlemek.

 Modül 2: Ulusal ve Uluslararası Fonlar

Araştırmacı ve akademisyenlerin ulusal/uluslararası destek programlarına katılımının arttırılması ve yararlanabilmesi adına; bilgilendirme, projelendirme ve idari destek hizmetlerinin verilmesi, “Destek Programlarından Yararlanma “ modülünün temel amacıdır.

Peki Size Nasıl Yardımcı Oluyoruz ?

 • Destek programlarına yönelik çağrı duyurularının, doğru eşleştirme ile hedef kitleye (akademisyenlere) ulaştırmak,
 • Proje ortaklık çağrılarının duyurularını yapmak,
 • Ulusal ve uluslararası destek programlarının farkındalık faaliyetlerini yürütmek,
 • Destek programları ile ilgili eğitimler ve bilgilendirme toplantıları düzenlemek. Red almış projelerin revize edilmesine destek vermek,
 • Akademisyenlerden gelen talep doğrultusunda proje ön değerlendirme konusunda destek vermek,
 • Araştırmacı Yetkinlik Envanteri Uygulaması yapmak,
 • Projelerin finans yönetimini, danışmanlık süreç destek ve takibini sağlamak.

 Modül 3: Proje Geliştirme Yönetim Hizmetleri (Üniversite Sanayi İşbirliği Faaliyetleri)

Üniversitedeki bilimsel potansiyelin, sanayiye aktarılarak ekonomik değere dönüşmesine katkıda bulunmak ve potansiyel firmaları Ar-Ge, inovasyon çalışmalarına yönlendirerek, üniversitedeki akademisyen ile sanayici arasında karşılıklı güvene dayalı, sürdürülebilir işbirliğini sağlamak, “Üniversite-Sanayi İşbirliği” modülünün temel amacıdır.

Peki Size Nasıl Yardımcı Oluyoruz ?

 • Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge temelli çalışmalarını ulusal ve uluslararası hibe/destek programlarından yararlanacak şekilde  projelendirmek,
 • Sanayiden gelen ihtiyaç taleplerini, üniversitede konunun uzmanlığına sahip akademisyenlere yönlendirme ve danışmanlık   alınmasını sağlamak,
 • Üniversite-Sanayi buluşma platformları oluşturmak,
 • ÜSİ Projeleri Geliştirme & Yazım Hizmetleri,
 • Akademisyenleri sanayicileri buluşturarak yürütülen akademik çalışmaların ticarileştirilmesine destek vermek,
 • Yenilik ve proje geliştirme konularında sanayicilerin/firmaların bilgi düzeylerini arttırmaya yönelik eğitimler vermek,
 • BAU firma veritabanı uygulaması hizmeti vermek.

Modül 4: Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri

BAU’da üretilen teknolojinin/ürünün korunması ve ticarileştirme aşamalarında birebir hizmet vermek ve üniversite bünyesindeki fikri ve sınai mülkiyet hakları yönetiminden sorumlu olmak “Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri” modülünün temel amacıdır.

2009 yılından bu yana faaliyet gösteren Türk Patent Enstitüsü Bilgi ve Doküman Birimi, BAUTTO bünyesinde hizmetlerine devam etmekte olup, bunlara ilişkin detaylı iş akışına “Formlar” bölümünde yer alan “BAUTTO Süreçleri” isimli rehberden ulaşabilirsiniz.

Peki Size Nasıl Yardımcı Oluyoruz ?

 • Fakülte akademisyenlerinin Buluş Bildirim Formlarını kabul etmek,
 • Buluş Bildirim Formu aracılığı ile bildirilen  buluşların patentlenebilirlik ve ticarileşmesine yönelik ön araştırmasını  yapmak,
 • Tescil sürecinde Türk Patent ve Buluş Sahibi arasındaki koordinasyonu sağlamak,
 • Ulusal ve Uluslararası patent başvuru süreçlerini takip etmek,
 • Tarifname ve istem yazımında akademisyenlere destek vermek,
 • Fikri ve Sınai Hakların korunması konusunda akademisyenlerin teknik bilgi seviyelerini arttırmak amaçlı eğitimler (Patent süreçleri, patent araştırması) düzenlemek,
 • Lisanslama ve ticarileşme süreçlerine destek olmak amaçlı, firma ziyaretleri, iş geliştirme toplantıları düzenlemek,
 • BAP Komisyonunca belirlenen FSMH politikasını yürütmek.

Modül 5:  Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri

Yeni ürün ve teknolojilerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik, akademisyen, öğrenci ve mezunların ticarileşme potansiyeli olan iş fikirlerinin desteklenmesi, “Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri” modülünün temel amacıdır.

Girişimcilik Programlarına ilişkin detaylı iş akışına Formlar bölümünde yer alan “BAU TTO Süreçleri” isimli rehberden ulaşabilirsiniz.

Peki Size Nasıl Yardımcı Oluyoruz ?

 • Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması adına, öğrenci, akademisyen ve mezunlara yönelik çalışmalar (etkinlik, toplantı,    seminer, konferans, ders vb.) yapmak,
 • İş fikirlerini toplayıp değerlendirmek, uygun bulunan iş fikirlerini kuluçkaya almak suretiyle girişimci şirketleri idari, mali ve teknik açıdan desteklemek,
 • Girişimcilere ofis, ofis araçları, teknik altyapı vb. imkânlar sağlamak,
 • Girişimcilik çağrılarının takip edip, duyurmak,
 • Destek ve hibe programlarına başvuran girişimcilere proje yazım ve hazırlık  aşamasında birebir danışmanlık desteği vermek,
 • Yüksek potansiyele sahip girişimcileri uygun yatırımcılarla buluşturmak (Melek yatırımcı, Risk Sermayedarı vb.)
 • Başarı Hikayelerini paylaşmak.