İletişim Tasarımı Ders İçerikleri

VAD 5001 Eleştirel Sanat ve Tasarım Tartışmaları              (3+0) 3 Kredi – 9 AKTS

Öğr. Üyesi Dr. Tolga Hepdinçler

Bu temel ders modern, post-modern ve dijital sanatların sahasında teori ve uygulamanın eleştirel kesişim noktalarının incelenmesi ve araştırılmasını sağlar. Bu dersler fotografik, filmsel, videografik ve bilgisayar üretimli görseller, işitsel ve metinsel uygulamalar ve onları kavramsallaştıran tartışmalarını içeren medya ve çoklu-medya sahası ile ilgili yenilikçi çalışmaların, medya, iletişim ve sanat alanlarındaki çözümleme ve değerleme ilişkilerini araştırır. Müfredat güncel medya kullanımındaki yenilikçi yaklaşımlara veya belirgin değişimlere özel bir dikkatle yoğunlaşır.

 

VAD 5002 Araştırma Yöntemleri ve Etik                          (3+0) 3 Kredi – 8 AKTS 

Öğr. Gör. Deniz Eyüce Şansal            

Bu temel ders araştırma yöntemleri içinde, görsel iletişimin kavramsallaştırılması ve konudaki araştırmaları tanıtır, inceler ve değerlendirir. Ders, çeşitli medyalarda ve çoklu-medyanın çeşitli formlarında, farklı türlerdeki çalışmaların anlaşılabilmesi ve değerlendirilmesi için belirli kavramsallaştırmaların uygunluğunu ve bağdaşımını tartışarak gözden geçirir. Öğrencilerin farklı araştırma yapılarını seçilmiş malzemeler ve görsel iletişimle ilgili projelerde metodolojik önerilere ulaşmalarını sağlar.

 

VAD 5012 Mezuniyet Atölyesi                                                 (3+0) 3 Kredi – 8 AKTS

Doç Dr. Barış Atiker

Mezuniyet Atölyesi çağdaş eleştirel teori üzerine konferanslar ve seminerlerle bütünlenmiştir. Program sürdürülebilir sanatsal ve tasarım uygulamalarının gelişimini araştırma, deneyimleme ile yoğunlaştırılmış atölye çalışması ve eğitiminin üzerinde durur. Mezuniyet Atölyesi, görsel sanatlar ve tasarım gelişimini başta metinlerdeki görsel/metinsel karşılıktan anlatım bütünlüğünü ve iletilerin aktarılması için faaliyet alanlarını araştırır. Öğrencilerden çağdaş eleştirel konuları ve tasarım tarihini tartışarak gelişmiş bir içerik algısı kurmaları beklenir. Aynı Zamanda iyi tasarlanmış tez önerilerinin araştırma, geliştirme ve kurulumu için bireysel yaklaşımlar geliştirmeleri beklenir. Bireysel  odaklanmanın ötesinde saha araştırmaları da mümkün kılınmıştır.

 

VAD5999 Proje                                                                                 (0+0) 0 Kredi 16 AKTS

Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan / Doç Dr. Barış Atiker

Yüksek lisans öğrencilerinin programda ele alınan ders ve konulardan kendi seçecekleri uygun bir araştırma konusu üzerinde bir danışman rehberliğinde proje hazırlarlar.

 

VAD5886 Seminer                                                                         (0+0) 0 Kredi 10 AKTS

Öğr. Gör. Deniz Eyüce Şansal            

Lisansüstü Seminer dersi öğrencilere danışmanları ile birlikte üst düzey bir literatürde, Tez sürecine yardımcı olacak şekilde akademik araştırma yapma yetisi kazandırmayı amaçlamaktadır.

 

VAD5888-1 Tez                                                                                 (0+0)0 Kredi 20 AKTS 

Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan

Bitirme tezinin hazırlanması için gerekli olan konu ve kapsam belirleme, metot geliştirme, akademik araştırma yapma, yorum, analiz ve akademik yazma yeteneklerinin aktarılması.

 

VAD5888-2 Tez                                                 (0+0)0 Kredi 30AKTS 

Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; tez konusunu ve konunun araştırmasının tasarımı, kullanılması planlanan araştırma yöntemlerini uzmanlık seviyesinde açıklayabilerek uygulayacaktır.

                                                              

 

SEÇMELİ DESLER

 

Seçmeli Ders Tanımları:

İletişim Fakültesi tarafından koordinasyonu sağlanan ve yürütülen Sinema ve Televizyon, Oyun Tasarımı, Ses Teknolojisi yüksek lisans programları ile Sinema ve Medya Araştırmaları doktora programlarından derslerin seçmeli ders havuzuna eklenmesi planlanmaktadır. Aynı zamanda ihtiyacı olan öğrencilerin bilimsel hazırlık programı dahilinde lisans programlarımızdan ders alabilmeleri olanaklı kılınabilecektir.

 

VAD 5111 İleri Fotoğraf Uygulamaları                                          (3+0) 3 Kredi – 8 AKTS

Orhan Cem Çetin

Bu atölye dersi öğrencilerin sayısal fotografik teknolojilerin bütün disiplinlerindeki ileri seviye bilgiden ve çağdaş fotografik uygulamalardan faydalanabilmelerini sağlar. Ders, fotoğraf tarihindeki sıradışı bireysel üsluplara odaklanır. Felsefi bir görüşün yanı sıra, modern, post-modern ve çağdaş sanat modelleri metinlerarası ve disiplinlerarası bağlamda çözümlenir. Renk teorisi, renk yönetimi ve ileri düzeyde fotografik manipülasyon ve veri stratejilerine özel bir ilgi gösterilecektir. Katılımcılardan, dersin başlangıcından bitimine kadar bir çağdaş fotografik proje düzenlemeleri beklenir.

 

VAD 5112 İleri Video Uygulamaları                                                   (3+0) 3 Kredi – 8 AKTS 

Öğr. Üyesi Dr. Tolga Hepdinçler

Bu ders çağdaş video uygulamalarının temel sorunsallarına odaklanır. Özellikle, sosyal ve politik değişimlerin olduğu yerlerde yapılmış video işlerine, öznel ve toplumsal belleğe, yapı, cins, kamu ve özel alana ait sorular tartışılır. Derste anlatılan çalışmalar oluşturdukları eleştirel yapı bağlamında tanımlanır ve çözümlenir. Bu ders avangart sinema uygulamalarının video sanatına evrimini ve farklı türlerdeki temsili medya video ortamının eleştirel anlatım uygulamalarına hangi izleklerde dönüştüğünü değerlendirir.

 

VAD 5113 Ses ve Hareket                                                       (3+0) 3 Kredi– 8 AKTS 

Öğr. Üyesi Dr. Yahya Burak Tamer / Barkın Engin

Bu ders, estetik biçimlerin ve yapım süreçlerinin zaman-tabanlı görsel medya için  etkili ses içeriği yaratılması ile ilişkili, aktif katılımlı uygulama dersidir.

 

VAD 5114 Animasyon Film                                                    (3+0) 3 Kredi – 8 AKTS 

.....

Animasyon Filmi, öykü anlatımı, yazım, resimli öykü, ön-yapım aşamaları ve 2D ve 3D kısa canlandırma filmlerin yönetilmesi için yetenekler oluşturmaya ve geliştirmeye odaklanır. Öğrencilere, canlandırmada temel yöntem ve uygulamaları, kare-kare el çizimiyle nesne canlandırmaya ve pikselleştirme ile birlikte, temel çizim teknikleri, alan, biçim hacmi, fiziki terimler ve hareketli imgeler yolu ile kısa bir öykü anlatmaya kadar gelişen bir alanda yöntemlere genel bir bakış sunar. Her ders, bir kısa örnekleme, ilgili çalışmaları görüntüleme, uygulamalı deneyim ve eleştirisinden oluşur. Bu gelişim süreci, bir dakikalık canlandırma film yaratımı final projesi ile, öğrencilerin kendi seçimleri olan bir araç ile yaratıp geliştirdikleri bir kısa canlandırma yaparak sonuçlandırırlar.

 

VAD 5115 Uygulamalı Tasarım                                                      (3+0) 3 Kredi – 8 AKTS 

Öğr. Üyesi İpek Torun

Uygulamalı Tasarım, öğrencilerin profesyonel tasarım ve sanat dünyalarının işleyişini kavrayabilmesi; bu alana profesyonelce hazırlanabilmeleri için bir ipuçlarının sunulmasını içeren kaynak bir ders olarak planlanmıştır. Portfolyo sunumlarına yoğunlaşan ders, öğrencilerin seçtikleri alanda bir firmaya bağlı olarak gözetim altında bağımsız çalışabilmeleri için bir fırsat sunar. Bir yöneticiye bağlı çalışarak, gelişmekte olan sanatçılar/tasarımcılar, yönlendirilerek bağdaşık bir çalışma yapısı hedefi ile bir imgelem, plan ve portfolyo geliştireceklerdir. Ders içeriği, temel iş bilgileri, iletişim ağı, ilhamlar ve sanatçı beyanlarını kapsar.

 

VAD 5116 Sanat ve Teknoloji                                                                       (3+0) 3 Kredi – 8 AKTS 

Doç Dr. Barış Atiker

Bu ders, ilgili medya sahasında, özellikle güncel sayısal medyada, sanatta etkileşim biçimlerini tanımlar, kavramsallaştırır ve değerlendirir. Bu ders, bahsedilen etkileşim biçimlerini kültürel bağlamlarla ilişkisi genişliğinde, medya biçimleri ve iletişimsel-etkileşimi daha kapsamlı ilişkilendirerek sorgular. Uzaktan algılama, sanal gerçeklik biçimleri, etkileşimli anlatım, veri ve veri tabanları aracılığı ile yaratıcı etkileşim biçimlerini kapsar. Ders bu etkileşim biçimlerini, eleştirel tanımlara dayanarak medyada katılımı neyin belirginleştirdiğini araştırmayı göz önüne alacaktır.

 

VAD 5117 İleri Tasarım Atölyesi                                                  (3+0) 3 Kredi – 8 AKTS 

Öğr. Üyesi İpek Torun

İleri Tasarım Atölyesi, sağlam yapılı bir final tasarım projesi yaratılmasının nesnelliği için gerekli kültürel, tarihi bilgi ve teorik/pratik becerileri birleştirerek disiplinlerarası bir yaklaşım sergiler. Bilişim grafikleri, devinim grafikleri, deneyim tasarımı, kent tasarımı, yeni medya, moda, tipografi ile ilgili olarak grafik tasarım üzerine odaklanır. Özgün tasarımcıların, tasarım firmalarının, sanatçıların, tasarım tarihçisi ve eleştirmenlerin kaliteli çağdaş metinlerini sunar. Gelecek nesilleri etkileyen yerel, markalaşmış, sosyal ve öyküsel tanınmış kişilere dikkat çeker.

 

VAD 5118 Görsel Hikâye Anlatıcılığı                                             (3+0) 3 Kredi – 8 AKTS 

Ayşe Ünal

Görsel Hikâye Anlatıcılığı, grafik ögelerle çalışarak grafiksel dünyalar yaratabilmeye;  taslak düzeni, resimli öykü, sıralı hikâye anlatımı ve çapraz-medya üzerine odaklanan bir atölye dersidir. Hareket, ses, zamanlama ile birlikte, tipografi, kenar payları, çerçeveler ve panolar gibi yapısal ve anlatımcı yöntemler bu dersteki tartışma ve deneyimlerin odak noktası olacaktır.

 

VAD 5119 Görsel Kültür                                                             (3+0) 3 Kredi – 8 AKTS 

Öğr. Gör. Deniz Eyüce Şansal            

Bu ders, görsel kültürün teorik kapsamı üzerine genel bilgi sunar. Fotografik ve videografik medyanın temsili ve yapım süreçlerinin bir bölümü olan yönelimleri çözümlemeyi ve yeniden tanımlamayı hedefler. Görsel antropoloji ve etnografi çalışmalarının iç dinamikleri üzerinde özel bir önemle durur ve tanımlanmış dinamikler ile fotografik ve videografik medyanın nasıl kullanılabileceğine odaklanır. Öğrenciler, görsel-işitsel antropoloji ve etnografi çalışmalarının esas yapısını tanımlayabilecek; araştırmanın verilen örneklerle ilgili görsel-işitsel nesnelerini kullanabilecek; görsel araştırma yöntemlerinin ve metne dayalı araştırmaların arasındaki ilişkiyi tanımlayabilecek ve görsel yöntembilimin kapsamında araştırma, analiz ve yorumlarını yönetebilecektir.

 

VAD 5120 Belgesel                                                                         (3+0) 3 Kredi – 8 AKTS

Öğr. Üyesi Eleni Varmazi

Bu ders, hareketli ve statik belgesel biçemlerinin eleştirel yapılarına odaklanır. Kamu alanı ve kimliksel temsil ile var olan belgesel uygulama biçimlerini çözümler. Yalnızca belgesel türlerinin tarihsel gelişimine değer biçmek değil, o aynı zamanda özgün konumlarda nesnesinin ilişkilerini de tanımlar. Nesneleri ile ilişkisini geliştiren anlatım biçimleri ele alınır ve çözümlenir. Ders böylelikle öğrencilerin belgesel projelerini, sayısal ve sosyal medya ve geliştirdikleri tasarımları düzenleyip yayına hazırlamalarını ve sunmalarını olanaklı kılar.

 

VAD 5121 Yapım Tasarımı                                                         (3+0) 3 Kredi – 8 AKTS 

Natali Yeres

Bu ders ile öğrenciler bir görsel kavramın nasıl geliştirileceğini ve onun sinematik gerçekliğe nasıl dönüştürüleceğini deneyimlerler. Ders, öğrenciler tarafından geliştirilen metne dayalı malzemeyi kullanarak gerçekleştirecekleri çizim, model yapımı ve bilgisayar görüntüleme tekniklerini içerir. Ders, geniş bir çeşitlilikle öykü dünyalarını ve biçimleri bağdaştırır. Öğrenciler, filmleri için setler kuracaklardır.

 

VAD 5122 Çağdaş Küratöryel Uygulamalar                           (3+0) 3 Kredi – 8 AKTS

Öğr. Üyesi Dr. Tolga Hepdinçler 

Bir sanat projesi nedir? Bir sanat projesini küratöryel olandan ayıran nedir? Bu derste, sanatsal uygulamaların ve küratöryel projelerin benzer ve farklı nitelikleri, kuramsal ve nesnel bir bakış açısıyla birlikte tanımlanır. Ayrıca, çağdaş sanat uygulamaları ve post-modern vizyon ile birleştirilerek küratöryel uygulamaların kısa tarihçesi ifade edilir. Buna ek olarak, bir küratöryel projeyi kurmak ve gerçekleştirmek adım adım tanımlanır; dersin sonunda katılımcılar bir küratöryel proje üretirler ve karma sergi düzenlerler. Sonuç olarak katılımcılar bir sergi düzenlemeyi de öğrenmiş olurlar. Özetle katılımcılar bir küratöryel proje kurmaya ve sanat galerisinde sergi düzenlemeye hazır hale gelirler.