İngilizce Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Programının Amacı

Fizyoterapi ve rehabilitasyon bilim dalında ilk amaç, bireylerin hareketliliğini ve yaşam kalitesini beklenen seviyeye taşıyabilmek için ağrının giderilmesini sağlamaktır. Bu perspektif sınırları içinde evrensel değerleri benimsemiş, farklı yaşam çevrelerinde, rehabilitasyon çalışmalarını uygulayan uzmanlaşmış, araştırmacı, özgüveni ve özyeterlik becerisi yüksek, bilgi teknolojilerine hakim ve entegre çalışabilen fizyoterapistler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 

2011 yılında yürürlüğe giren kanuna göre Fizyoterapistlerin meslek tanımı;

b) Fizyoterapist; fizyoterapi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun sağlık meslek mensubudur.

Fizyoterapist, hastalık durumları dışında, kişilerin fiziksel aktivitelerini düzenlemek ve hareket kabiliyetlerini arttırmak için mesleğiyle ilgili ölçüm ve testleri yaparak kanıta dayalı koruyucu ve geliştirici protokolleri belirler, planlar ve uygular.

 

22 Mayıs 2014 tarihli 29007 nolu Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Meslek Mensuplari ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik’te Fizyoterapistin görev tanımı aşağıdaki şekilde yer almıştır.

Fizyoterapist Görev ve Sorumlulukları

a)  Sağlıklı bireylerde kişilerin fiziksel aktivitelerini düzenlemek ve hareket kabiliyetlerini artırmak için bireye özel fiziksel aktivite ve egzersiz programlarını planlar ve uygular.

b)  Hastalık durumlarında;

1)  Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı tabibin veya uzmanlık eğitimleri sırasında fiziksel tıp ve rehabilitasyon rotasyonu yapmış veya uzmanlık sonrasında ilgili dalın rotasyon süresi kadar fiziksel tıp ve rehabilitasyon eğitimi almış uzman tabiplerin kendi uzmanlık alanları ile ilgili teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak hastaların hareket ve fiziksel fonksiyon bozukluklarının ortadan kaldırılması veya iyileştirilmesi amacıyla gerekli uygulamaları yapar.

2)  Fizyoterapi programında belirlenen hedeflere ulaşabilmek için hastanın rol ve görevlerini tanımlar.

3)  Fizyoterapi programı ve iyileşme süreci ile ilgili bilgileri kaydeder.

4)  Koruyucu ve destekleyici rehabilitasyon cihaz ve teknolojilerinin kullanımı konusunda uzman tabiple birlikte, uygun ölçü ve özellikleri belirler, öneri geliştirir, hasta ve aileye eğitim verir.

5)  Fizyoterapi sürecinde, uygulanan fizyoterapi programının hasta için uygun olmadığını veya programını sonlandırmak gerektiğini öngördüğü durumlarda ilgili tabibe görüşünü bildirir, tabibin programın uygulanmasında ısrar etmesi durumunda söz konusu programı, durumu kayıt altına alarak uygular.

6)  Fizyoterapi programı için uygun olan teknolojik ekipmanı güvenli ve etkili bir şekilde kullanır, ortaya çıkabilecek istenmeyen etkileri ve komplikasyonları önlemek için gerekli önlemleri alır.

 

Mezunların Mesleki Profilleri

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans eğitimini tamamlayan mezunlar, araştırma ve geliştirme bilgi ve becerilerine sahip olarak fizyoterapi ve rehabilitasyonun ilgi alanları geniş bir istihdam imkanına sahiptir. Aynı zamanda, yurt içinde veya yurt dışında kamu ve özel sektöre ait yataklı tedavi merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, birinci basamak sağlık hizmetleri, okullar, spor kulüpleri, huzur evleri gibi çeşitli alanlarda çalışma imkanı bulmaktadırlar. Ayrıca, üniversitelerde araştırma görevlisi olarak da çalışabilmektedirler.

 

Bu içerik 22/06/2017 tarihinde güncellenmiştir.