SİZE ULAŞALIM

 
* Bahçeşehir Üniversitesi Bilgi Alma ve Çözüm Merkezi tarafından aranıp bilgilendirileceksiniz.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık - Ders içerikleri

ZORUNLU DERSLER

CNG 5001 Psikolojik Danışmada Araştırma Yöntemleri: (3-0-3) (6 AKTS)

Bilim ve temel kavramlar, bilimsel araştırma süreci, nitel araştırma yöntemleri, nicel araştırma yöntemleri, araştırma ile elde edilen verilerin analizi ve değerlendirmesi, bir araştırma raporunun değerlendirilmesi, araştırma raporu hazırlama, dersin içeriğini oluşturmaktadır. 

CNG 5003 İleri İstatistik: (3-0-3) (8 AKTS)

Örneklem seçimi, normal dağılım incelemesi, betimsel istatistikler (merkezi eğilim ölçüleri ve değişkenlik ölçüleri), hipotez test etme süreci, çıkarımsal istatistikler (grup karşılaştırmaları, varyans testleri), parametrik olmayan istatistik teknikleri, istatistik paket programı ile uygulama, dersin içeriğini oluşturur. 

CNG 5005  İleri Düzey Psikolojik Danışma Beceri ve Teknikleri (3-0-3) (8 AKTS)

Psikolojik danışmanlık uygulamalarında kullanılacak becerilerin neler olduğunu tartışan ve farklı problemlere yönelik uygun teknik ve yöntemleri eşleştirmeyi amaçlayan bu ders, çeşitli kuramlardan yola çıkarak farklı yaklaşımları öğrencilere kazandırarak, karşılaşacakları bireylere en uygun çözüm yollarını ile yaklaşmalarını sağlayacaktır. 

CNG 5006 Psikolojik Danışma Uygulaması -I(3-0-3) (10 AKTS)

Bu derste uygulamalı olarak terapötik yaklaşımların genel özelliklerini kavrayabilme, terapötik yaklaşımları kullanabilme becerisi kazandırma, terapötik koşulları sağlayabilme, psikolojik danışma sürecinde güven ilişkisi kurabilme ve psikolojik danışma sürecini başlatma ve bitirme kurallarını uygulayabilme, gerçek danışanlarla psikolojik danışma uygulamarı yürütebilmeyi hedeflemektedir. 

CNG 5007 Psikolojik Danışma Uygulaması -II(3-0-3) (10 AKTS)

Bu derste uygulamalı olarak terapötik yaklaşımların genel özelliklerini kavrayabilme, terapötik yaklaşımları kullanabilme becerisi kazandırma, terapötik koşulları sağlayabilme, psikolojik danışma sürecinde güven ilişkisi kurabilme ve psikolojik danışma sürecini başlatma ve bitirme kurallarını uygulayabilme, gerçek danışanlarla psikolojik danışma uygulamarı yürütebilmeyi hedeflemektedir. 

CNG 5087  Lisansüstü Semineri (0-0-0) Kredisiz  (10 AKTS)

Öğrencilerin psikolojik danışma ve rehberlik  alanında ilgilendikleri konulara bakış açılarını genişletmek ve farkındalıklarını arttırmak.  

CNG 5088-1  Yüksek Lisans Tezi (0-0-0) Kredisiz (20 AKTS)

Tez danışmanı gözetiminde öğrencinin ilgi duyduğu başlıca bir konu üzerine özgün bir araştırma projesinin tasarlanması ve tamamlanması. 

CNG 5088-2  Yüksek Lisans Tezi (0-0-0) Kredisiz (20 AKTS)

Tez danışmanı gözetiminde öğrencinin ilgi duyduğu başlıca bir konu üzerine özgün bir araştırma projesinin tasarlanması ve tamamlanması. 

SEÇMELİ DERSLER

CNG 5002 Nitel Araştırma Yöntemleri: (3-0-3) (8 AKTS)

Bilimsel araştırma yöntemlerindeki epistemolojik farklardan yola çıkarak nicel araştırma yöntemi dışında nitel araştırma yöntemleri karşılaştırılıp kuramsal yapılarını incelemek ve uygulamalarla niteliksel bilimsel yöntemi derinden kavramak amaçlanmaktadır. 

CNG 5004 İleri İstatistik Uygulamaları: (3-0-3) (8 AKTS)

Yüksek lisans tezleri ve diğer araştırmaların istatistik yöntem ve tekniklerinin değerlendirilmesi, istatistiksel değerlendirmeye uygun veri toplama teknikleri, veri toplama, toplanan verinin analizi ve yorumlanması, bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. 

CNG 5008 İleri Düzey Grupla Psikolojik Danışma (2-2-3) (8 AKTS)

Bu derste grupla psikolojik danışmanın teori ve pratiği, ileri düzey grup liderliği becerilerinin anlaşılması ve geliştirilmesine çalışılacaktır. Grup oluşturken ve geliştirirken karşılaşılan ortak konular ve özel sorunların yanısıra etik ve yasal konular tartışılacaktır. Öğrenciler grup üyeliği ve eş-liderliği yaşayacaktır. 

CNG 5009 İleri Düzey Psikolojik Danışma Kuramları (3-0-3)  (8 AKTS)

Bu ders, yüksek lisans öğrencilerinin teori ve uygulamayıbütünleştirebilmesine odaklanmaktadır. Birçok ana psikolojik danışma kuramlarının eleştirel analizini yapabilmesini sağlamak amaçlanmaktadır. Psikolojik danışma çalışmaları için kavramsal bir geçmiş oluşturma, teorik materyalleri anlama ve teoriyi uygulamaya dönüştürebilme becerisi sağlayacaktır. 

CNG 5010 Psikolojik Danışmada Çağdaş Yaklaşımlar : (3-0-3) (6 AKTS)

Psikolojik danışmanlık alanını toplumun ve bireyin değişen gereksinimlerini göz önünde tutarak yeni teknik ve kavramları tartıştığı bir derstir. Dersin içeriğinde çağdaş kuramlar ve uygulamaları karşılaştırılıp tartışılır. Bu tartışmalardan yola çıkarak da öğrencilerin kendi danışma yaklaşımlarını oluşturmaları hedeflenir. 

CNG 5011 Evlilik ve Aile Danışmanlığı: (3-0-3) (6 AKTS)

Psikolojik danışmanlık uygulamalarında aile ve gruba yönelik olarak yapılacak çalışmaların kararlaştırılması ve içeriklerinin oluşturularak, uygulamaya konmasını ve sonuçlarının değerlendirilip buna göre programda tekrar bir değişim yapılması gerekiyorsa bunun ele alınmasını amaçlamaktadır. Aile ve grup çalışmalarının farklı ve benzer yönleri bu etkinlik içinde ele alınacaktır. 

CNG 5012 Psikolojik Danışmada Etik ve Yasal Konular: (3-0-3) (6 AKTS)

Psikolojik danışmanlık doğrudan bireye hizmet verdiğinden; dolayısıyla bireyi doğrudan etkilediğinden danışmanlık sürecinin danışanı ve danışmanı etik olarak koruyucu bir yapısının olması gerekmektedir. Bu derste, bu ilişkinin özellikleri farklı etik modellerden yararlanarak tartışılacaktır 

CNG 5013 Psikolojik Ölçme Aracı Geliştirme: (3-0-3) (6 AKTS)

Alandaki tanısal ve araştırma amaçlı çalışmalarda kullanılmak üzere uygun testlerin bilimsel yöntemlerle geliştirilmesini ve bunlara uygun kuramsal temellerinin oluşturulmasını amaçlamaktadır. Çalışma içinde test vermek, test oluşturmak ve testlerin sonuçlarını değerlendirebilmek ile ilgili yaklaşımlar ve uygulamalar tartışılacaktır. 

 CNG 5014 Kariyer Danışmanlığı: (3-0-3) (6 AKTS)

Günümüz toplumunda farklılaşan ve karmaşıklaşan çalışma alanları konusunda kişilerin bilgi, beceri ve ilgilerini göz önünde tutarak onlara, bilimsel yöntemlerle en uygun meslekleri seçmek konusunda yol göstermeyi çeşitli meslek seçimi kuramları ile ilgili bilgi ve deneyimi kazandırmayı amaçlamaktadır. 

CNG 5015 Çocukla Psikolojik Danışma (3-0-3) (6 AKTS)

Çocukla psikolojik danışma ilke ve teknikleri, çocukla psikolojik danışma süreci ve evreleri, çocukla psikolojik danışma beceri ve bu temel beceri ve tekniklerin örnek uygulamaları. Bu ders kapsamında, öğrencilerin; çocukların danışma gereksinimlerini kavrayabilme, sorunlarını ve gereksinimlerini belirleyebilme, temel problemlere göre çocuklarla danışma yaklaşımlarını açıklayabilme, normal gelişim özelliklerini sıralayabilme, farklı danışma kuramlarını ve teknikleri tartışabilme, okullarda çocukla psikolojik danışma ile ilgili yasal ve etik konuları kavrayabilme, belirli çocukla danışma tekniklerini okul öncesi çocuklarına uygulayabilme, çocuklarla kullanılabilecek müdahale tekniklerini kavrayabilme, çocukla danışmada kullanabilecekleri kişisel kuramsal yaklaşımı belirleyebilmeleri beklenmektedir.

CNG 5016  Kriz Danışmanlığı (3-0-3) (6 AKTS)

Krizin tanımı, krize müdahale ve kriz danışmanlığının genel ilkeleri, krizin görülme sıklığı ve ortaya çıkış nedeni, krizi destekleyen etkenler, çocukluk ve ergenlikteki krizler, krizi önleyici çalışmalar, bireysel ve gruplar için gelişim düzeylerine uygun müdahale yöntemleri, doğal afetler bu dersin konusunu oluşturmaktadır. Ayrıca, bu dersle travmaya yol açan yaşantıların hayatta kalanlar ve aileler üzerindeki etkilerini anlayabilme, travma sonrası stres bozukluğunun özelliklerini ve gelişimini kavrayabilme, çocuklar ve yetişkinlerin ölüm ve yas kavramlarına ilişkin verdikleri tepkileri tanımlayabilme, çocuklarda travma sonrası stres bozukluğunu ile ilgili teori ve araştırmaları kavrayabilme, şiddet, kaza ve afetten etkilenmiş bireylere travma sonrası müdahale sağlayabilme, bilişsel-davranışçı, yaratıcı sanat ve aile ve grup müdahalelerini tanıyabilme ve travmaya maruz kalmış ve tavmatik yas yaşayan bireylerin sağaltım ihtiyaçlarını belirleyebilme amaçlanmıştır. 

CNG 5017 Grupla psikolojik danışma becerileri (3-0-3) (6 AKTS)

Bu dersin temel amacı grup liderlerinin terapötik araçlarını zenginleştirmektir. Gelişimsel olarak uygun olan müdahalelerin farklı grup ortamlarında uygulanması kapsanmıştır. Ayrıca, grup uygulamalarının okul ortamlarında kullanılması için bakış açısı sağlar. Bu dersle öğrenciler grup rehberliği/grupla psikolojik danışma programları geliştirme, grup rehberliği/grupla psikolojik danışma teknikleri bilgisi, liderlik becerilerini geliştirme, öğrenilen beceri ve teknikleri farklı ortamlarda uygun bir şekilde kullanabilme, grup rehberliği/grupla psikolojik danışma teknikleri repertuarı oluşturma ve bunları uygulayabilme ve grup rehberliği/grupla psikolojik danışma programı yürütebilme becerisi kazanır. 

CNG 5018 Yükseköğretimde Psikolojik Danışma (3-0-3) (6 AKTS)

Üniversite öğrencilerinin sorunları ve ihtiyaçları, Türkiye’de ve Dünyada üniversite PDR servislerinin tarihsel gelişimi ve işleyişi ve bu merkezlerde görevli personelin görevleri ve sorumlulukları, üniversite öğrencilerine yönelik PDR hizmetleri hazırlama 

CNG 5019 Özel Eğitimde Psikolojik Danışma (3-0-3) (6 AKTS)

Bu derste, değişik ortamlarda eğitilen engelli öğrencileri gözlemleyebilme, farklı engel türlerinin özellikleri bilgisi, farklı özel eğitim kurumlarında çalışan psikolojik danışmanların temel sorumlulukları bilgisi, engelli öğrencilere ve ailelerine sunulan psikolojik danışma hizmetlerini sınıflayabilme, özel eğitimde psikolojik danışma ve rehberlik değerlendirme ve müdahale yöntemleri bilgisi aktarılmaktadır. 

CNG 5020 Özel gereksinimli çocukların aileleriyle psikolojik danışma (3-0-3) (6 AKTS)

Bu ders özel gereksinimli çocuklarının ailelerinin katılımının yasal ve eğitim bakışaçısından gerekli olduğu gerçeğine dayanmaktadır. Özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini eğitim sistemiyle bütünleşmesine odaklanma. Psikolojik danışmanlar ve öğretmenler, özel gereksinimli çocuğun ailesiyle işbirliği kurabilirler. Özel gereksinimli çocuğun ailesiyle çalışırken yasal ve etik konularda sunulacaktır. 

Bu içerik 16/12/2015 tarihinde güncellenmiştir.