Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programı - Ders İçerikleri

 

Bilimsel Hazırlık Dersleri

Ders İçerikler

Sosyal Hizmetin Temelleri ve Felsefesi                          (3+0) 3 Kredi AKTS:8

Sosyal hizmetin tanımı ve temel kavramları. Sosyal hizmetin tarihsel gelişimi. Sosyal hizmet eğitiminde temel yaklaşımlar. Sosyal hizmetin özel nitelikleri, felsefi temeli, temel ilkeleri, değerleri ve bunların meslek uygulamasındaki kullanımı. Mesleki ve sosyal değerler arasındaki ilişkiler. Mesleki kimlik ve sosyal hizmet uzmanı.

  

Sosyal Hizmet Alanları                                                   (3+0) 3 Kredi AKTS:8

Dünyada ve Türkiye'de sosyal hizmet mesleğinin uygulama alanları. Uygulamanın odağında yer alan sosyal sorun, sosyal hizmet mesleği ve haklar perspektifi içinde mevcut politika, program ve hizmetlerin değerlendirilmesi. Uygulama alanlarında sosyal hizmet mesleğinin rol ve işlevleri.

 

Sosyal Hizmetlere İlişkin Yasal Düzenlemeler             (3+0) 3 Kredi AKTS:8

Mevzuatın sosyal hizmetlere ilişkin hükümlerinin öğretilmesi. Politikaların ve doğrudan uygulamaların en önemli temeli olan mevzuatın haklar perspektifi içinde eleştirel bir yaklaşımla incelenmesi.

 

Sosyal Hizmet Ortamlarında Gözlem ve Kayıt Tutma (1+4) 3 Kredi AKTS:8

Sosyal hizmet ortamlarını ziyaret yoluyla tanıma, mesleki kayıt sistemlerinin incelenmesi, sosyal hizmet uygulamalarının gözlenmesi, anahtar kişilerle görüşme.

 

Rapor Yazma                                                                     (3+0) 3 Kredi AKTS:8

Bilimsel çalışmalar için alanyazın taraması, rapor hazırlanması ve sunuş kurallarının öğrenilmesi ve bilimsel çalışma örneklerinin hazırlanması.

 

 

Sosyal Hizmet Kuramı                                                   (3+0) 3 Kredi AKTS:8

Genelci anlayış doğrultusunda sosyal hizmetin kuramsal temelleri ve uygulaması, sosyal hizmetin müdahale düzeyleri ve sosyal hizmetin işlev ve rolleri, sosyal hizmet uygulamasının aşamaları.

 

Zorunlu Dersler

Sosyal Hizmet Kuram ve Uygulamaları                               (3+0) 3 Kredi AKTS:8

Sosyal hizmet uygulamasında çağdaş kuramlar ve yaklaşımları yetkin bir şekilde analiz etmek ve kullanmak. Özellikle uygulama sürecinde kuramları genelci sosyal hizmet yaklaşımı çerçevesinde kullanmak.

 

 

Sosyal Politika ve Sosyal Hizmet Yönetimi                         (3+0) 3 Kredi AKTS:8

Sosyal politikanın doğuşu ve gelişmesini tarihsel bir bakış açısıyla vermek, sosyal politika kavram ve kapsamı üzerindeki tartışmaları gözden geçirmek, sosyal politikaların oluşturulmasında etkili olan ulusal ve uluslar arası güçleri Türkiye örneğinde tartışmak, sosyal politikaların oluşturulması ve uygulanmasında bir meslek ve disiplin olarak sosyal hizmetin katkısını tartışmak, sosyal refah alanının düzenlenmesi ve işleyişinde planlama ve yönetime ilişkin kuram ve uygulama modellerini gözden geçirmektir. 

 

Birey ve Ailelerle Sosyal Hizmet                                          (3+0) 3 Kredi AKTS:8

Bireyle sosyal hizmet ile ilgili teori ve yaklaşımların incelenmesi, bu teori ve yaklaşımların sosyal hizmetin amaçları doğrultusunda bütünleştirilmesi, tartışılması ve bireyle sosyal hizmet müdahalesinin aşamaları konularının ileri düzeyde öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede; bireyle sosyal hizmetin tarihçesi ve kapsamı; bireyle sosyal hizmet kuramları ve yaklaşımları; planlı değişim süreci konuları ayrıntılı biçimde ele alınacaktır.

 

Sosyal Refah Politikaları ve Sosyal Hizmetler                    (3+0) 3 Kredi AKTS:8

Sosyal refah kavramına tarihsel bakış, değişen, dönüşen sosyal refah anlayışı ve tanımlama sorunu, sosyal refah politika ve programlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi, sosyal sorunlara yönelik yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası sosyal refah politika ve programlarının incelenmesi,  Adalet,  güç,  sosyal hizmet değerleri  kavramları  çerçevesinde  sosyal  refah politika ve programlarını analiz etmek, geliştirmek, savunmak ve programları etkilemek.

 

Seçmeli Dersler

Tıbbi Sosyal Hizmet                                                               (3+0) 3 Kredi AKTS:7

Tıbbi alanda sosyal hizmet gereksinimleri, sorunlarını analiz etmek ve bu çerçevede uygun sosyal hizmet uygulamalarını geliştirmek.

 

Aile Kuramları                                                                           (3+0) 3 Kredi AKTS:7

Tarihsel süreç içinde aile ile yapılan çalışmalarda kullanılan kuramlar ve yaklaşımların ele alınması. Bu bağlamda aile kurumunu farklı bakış açılarıyla değerlendirebilme.

 

Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet                              (3+0) 3 Kredi AKTS:7

Madde bağımlılığı ve sosyal hizmet müdahalesi konusunda etkili beceriler kazanmak.

 

Çocuk ve Gençlik Politikaları ve Sosyal Hizmetler             (3+0) 3 Kredi AKTS:7

Öğrencilerin çocuk ve gençlik politikaları üzerine bilgi sahibi olmaları ve bilgilerini politika oluşturma uygulamasına aktarabilmeleri.

 

 

Ailede Şiddet ve Sosyal Hizmet                                            (3+0) 3 Kredi AKTS:7

Dersi seçen öğrencilerin aile içi şiddet konusunda duyarlık ve bilinç düzeylerini yükseltmek ve etkili sosyal hizmet müdahalesinde bulunmalarına katkı vermektir.

 

Korunmaya Muhtaç Çocuklar ve Sosyal Hizmet                (3+0) 3 Kredi AKTS:7

Dersin temel amacı, öğrencilerin korunmaya muhtaç çocukların tanımı, korunmaya muhtaç çocuklara sunulan hizmetler ve sosyal hizmet müdahalesi hakkında bilgi sahibi olmalarıdır.

 

Kanunla Ihtilafa Düşen Çocuklar ve Sosyal Hizmet           (3+0) 3 Kredi AKTS:7

Çocuk suçluluğu ile ilgili sosyal hizmet uygulamalarını öğrenmek

 

Karşılaştırmalı Sağlık Politikaları ve Hizmetler                 (3+0) 3 Kredi AKTS:7

Dersin temel amacı öğrencilerin sağlıkhizmetlerinin verdiği örgütsel yapıyı tanıma ve kavramları. Uluslar arası sağlık politika ve sağlık mevzuatlarınıöğrenmeleri ve bunu Türkiye’deki hizmetlerle karşılaştırmaları.

 

 

Psikiyatrik Sosyal Hizmet                                                      (3+0) 3 Kredi AKTS:7

Psikiyatrik sosyal hizmetin temelleri, gelişimi, vakalar üzerinden ruh sağlığı sorunlarının ve sosyal hizmet müdahalelerinin öğrenilmesi. 

 

Aile Arabuluculuğu                                                   (3+0) 3 Kredi AKTS:7

Dersin temel amacı, çatışma, sorun çözme ve arabuluculuk kavramlarına kuramsal bir bakış ve temel kavramlar aracılığı ile temel iletişim ve görüşme becerilerini öğretmektir. Ayrıca Aile arabuluculuğu nedir, ne değildir? Aile yaşam döngüsü ve boşanma döngüsü çerçevesinde değerlendirmeler nasıl olmalıdır? Aile arabuluculuğunda etik ve hukuki konular nelerdir? Gibi konularda yine Aile Arabuluculuğu  dersinin içeriğini oluşturmaktadır.

 

Karşılaştırmalı Aile Politikalari ve Hizmetler                     (3+0) 3 Kredi AKTS:7

Dersin temel amacı öğrencilerin sağlıkhizmetlerinin verdiği örgütsel yapıyı tanıma ve kavramları. Uluslar arası sağlık politika ve sağlık mevzuatlarınıöğrenmeleri ve bunu Türkiye?deki hizmetlerle karşılaştırmaları.

 

Çocuk ve Gençlerle Sosyal Hizmet                                        (3+0) 3 Kredi AKTS:7

Toplumsal değişme sürecinde çocuk ve gençlerin gereksinimleri, sorunlarını analiz etmek ve bu çerçevede uygun sosyal hizmet uygulamalarını geliştirmek.

 

Çocuk İhmali ve İstismarı ve Sosyal Hizmet                  (3+0) 3 Kredi AKTS:7

 

Öğrencileri, çocuk ihmal ve istismarına yönelik sosyal hizmet müdahalesi bilgi ve becerileri ile donatmak

 

Sokak Çocukları ve Sosyal Hizmet                                       (3+0) 3 Kredi AKTS:7

Sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar konusunda sosyal hizmet uzmanlarına bilgi ve beceri kazandırmak.

 

Yoksulluk, Aile ve Sosyal Hizmet                                         (3+0) 3 Kredi AKTS:7

Yoksulluğun aile üzerindeki etkileri, kadın ve çocuk yoksulluğu ve yoksulluğu yok etmeye yönelik programların ve sosyal hizmet uygulamalarının öğretilmesi 

 

 

Parçalanmış Aileler                                                        (3+0) 3 Kredi AKTS:7

Aile ve boşanma süreci danışmanlığı hizmeti;  boşanma öncesi danışmanlık, boşanma sürecindeki destek ve danışmanlık hizmetleri ve boşanma sonrası destek ve danışmanlık çalışmaları olarak üç başlık altında toplanabilir. Eşlere bozulan ilişkilerini yeniden yapılandırma ve boşanma sürecinde yaşayacakları sorunlar ve mevcut durumlarını gözden geçirerek kararlarını yeniden değerlendirme fırsatını da kullandırmalarını özendirecek danışmanlık desteği sağlanmaktadır.  Aile içi iletişim sorunları nedeni ile boşanma noktasına gelmiş fakat ortak karar ile aile danışmanlığını almak için başvuru yapan ailelere yönelik verilen hizmetlerdir.    

 

Proje, Seminer ve tez dersleri:

 

Seminer                                                      (0+0) 0 Kredi AKTS:10

Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir. Derste başarılı sunum yapabilmek için dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında da bilgi verilmektedir.

 

 

Proje                                                                                  (0+0) 0 Kredi AKTS:16

Bu ders öğrencinin Sosyal Hizmet konularında bir akademik danışmanın yönettiği proje çalışmasıdır.

 

Bu içerik 26/10/2015 tarihinde güncellenmiştir.