Mühendislik Yönetimi (İngilizce - Tezsiz) - Program Tanımı

Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Programının Tezli ve Tezsiz alternatifi bulunmaktadır.

Tezli yüksek lisans programı toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az 8 ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Tezsiz yüksek lisans programları, toplam 30 krediden az olmamak kaydıyla en az 10 ders ile bir dönem projesi dersinden oluşur.

Eğitim Süresi

Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır.