İŞLETME (YL) (TEZLİ) ve İŞLETME (YL) (TEZSİZ) (MBA / GÖZTEPE) - Ders İçerikleri

DERS İÇERİKLERİ

ISL5071 - Yönetim Bilişim Sistemleri
 
İşletme verilerinin işlenmesi, ofis otomasyonu, bilgilerin raporlanması ve karar verme maksadıyla modern bilgisayar esaslı bilgi sistemlerinin tasarımı, uygulamaya sokulması, kontrol ve stratejik kullanımına ilişkin temeller. Elektronik veri transferi, tedarik zinciri yönetimi, küresel bilgi sistemleri, karar destek ve coğrafi bilgi sistemleri, yapay zeka, uzman sistemler, risk, kontrol ve güvenlik tedbirleri.
 
ISL5072 - Sistem Analizi ve Tasarımı
 
Yazılım geliştirme süreçlerinin, araç ve metodlarının tanıtımı, proje yönetimi kavramı, yazılım süreçleri ve ölçütleri, sistem ve gereksinim analizleri, analiz modelleri ve tasarım kavramı, bilgisayar mimarisi tasarımı, kullanıcı arayüzü ve parçalarının hazırlanması.
 
ISL5073 - İş Süreçlerinin Analizi
 
İş süreçlerinin analizine ilişkin temel kavramlar: İş süreçleri, fonksiyonel yapılanma ve süreçler, reengineering, süreçlerin ölçülmesi, analiz teknikleri, iyileştirilmesi, bilişim teknolojilerinin iş süreçlerindeki yeri.
 
ISL5074 - E-Ticaret
 
E-Ticareti ortaya çıkaran ana sebeplerin belirlenmesi, işletmeleri bekleyen değişim faktörlerinin anlaşılması, Internet, telekomünikasyon sistemleri, web yazılımları, elektronik veri iletimi (EDI), e-ticaret iş modelleri, web üzerinden pazarlama, gizlilik ve güvenlik, hukuki problemler ve elektronik ticaretin geleceği ve e-ticaret stratejileri.
 
ISL5075 - Bilişim Sistemleri Stratejileri
 
Bilişim sistem stratejilerinin işletme stratejileriyle uyumu; işletmeler için artan önemi; genel işletme stratejileri içindeki yeri; stratejik analizi;işletme bilişim sistemleri stratejisinin belirlenmesi;uygulama portföyünün yönetimi; bilişim sistem ve teknolojilerinin stratejik yönetimi; bilişim sistemleri için stratejiler; teknoloji yatırımlarının yönetilmesi; uygulama geliştirme yönetimi; teknoloji altyapısı yönetimi için stratejiler ve bilişim sistemleri için stratejik planlama.
 
ISL5079 - Kurumsal Kaynak Planlama
 
Temel amaç; ERP sistemlerinin temel yapılarınının tanıtılması ve bir işletmenin bütün fonksiyonlarının entegrasyonuna yönelik bir kavram geliştirilmesi. Başlıca konular: ERP sistemlerinin değerlendirilmesi, ERP modülleri ve bu modellerin entegrasyonu, pazardaki ERP programları ve bunların karşılaştırılması; ERP yazılımının uygulama adımları, ERP için firma kaynaklarının planlanması, ERP yazılımı kullanmanın avantajları ve kısıtları.
 
ISL5081 - İşletmeciler için İş Zekası
 
Bu ders kapsamında işlenecek temel konular: banka şubelerinde bireysel ve kurumsal yatırımcılara sunulan geleneksel mevduat ve yatırım ürünlerinin yanı sıra oluşturulmuş olan yeni finansman enstrümanları tanıtmak; Türkiye?de ve Dünyada hızla yaygınlaşan ve hacimleri artan bu ürünler konusunda farkındalık yaratmak ve yeni dönem bankacılık ürünlerinin global bir finans kuruluşundaki uygulama esaslarını tanıtmaktır. Program boyunca gerçek vakalar üzerinden örnekler verilip farklı yatırım kararlarının sonuçları öğrencilerle beraber tartışılacak, ilgili görsel videolarla pekiştirilecektir.
 
ISL5100 - Çağdaş Yönetim Teknikleri
 
Bu dersin kapsamında işlenecek konular; yönetim, işletmenin çevresi, karar verme ve planlamanın yönetimi, örgütsel yapı ve kültürün yönetimi, bireylerin ve grupların yönetimi. Bunun yanı sıra, iletişim, yönetim bilişim sistemleri/teknolojiler, üretim yönetimi, yenilikçilik ve girişimcilik konularında öğrencilere teorik bilgilerin yanısıra örneklemelerle daha etkili bir ders işleyişi olmaktadır.
 
ISL5201 - Pazarlama Yönetimi
 
Bu dersin kapsamında işlenecek konular: pazarlama yönetiminin ilkeleri; temel pazarlama yaklaşımları; pazarlama yönetiminin ögelerinin değerlendirilmesi; ana pazarlama kavramlarını ve tekniklerini özümseme, sentezleme ve uygulama olanağı; pazarlamanın toplumsal ve yönetsel işlevleri; pazarlama yaklaşımları ve farklı organizasyonlardaki işleyişi; müşteri-pazarlama karşılaşmaları; karar verme süreçleri; markalama, bölümlendirmenin rolü, hedefleme, konumlandırma ve pazarlama karması ele alınmaktadır.
 
ISL5301 - Araştırma Yöntemleri
 
Bu ders kapsamında işlenecek konular: araştırma sorusu tanımlanması; geliştirilmesi; tasarımının oluşturulması, veri toplama yönteminin geliştirilmesi, örneklem çerçevesi oluşturulması, veri analizi yöntemlerinin belirlenmesi, verilerin yorumlanması ve araştırma raporunun yazılması süreçleri; temel araştırma kavramlarının incelenmesi; her derste odak grup, derinlemesine görüşme, anket ve içerik analizi ve internet araştırmaları ele alınmaktadır.
 
EKON5001 - Yönetim Ekonomisi
 
Bu ders, bir kurumun amaçlarına veya hedeflerine en etkin şekilde ulaşabilmesi için iktisat teorisinin uygulanmasında analiz araçlarını incelemektedir. Geleneksel yönetim ile modern yönetim teknikleri arasındaki farklılıkları incelmekte; uluslararası üretim ve dağılımın küresel ekonomik gerçekleri bağlamındaki teorileri bütünleştirmektedir.
 
ISL5102 - İnsan Kaynakları Yönetimi
 
Bu ders kapsamında işlenecek konular: örgütsel öğrenme ve insan kaynakları geliştirme alanındaki kuramsal gelişmeler; etkin insan kaynağı belirleme, çözümleme ve geliştirme; farklı ortamlar için insan kaynağı geliştirmek amaçlı eğitim programları tasarlama; örgütsel perspektifte eğitsel program hazırlama için politikalar ve süreçler geliştirme; gereksinim analizi, eğitsel hedeflerin tesbiti, içerik belirleme ve düzenleme ; öğretim ve değerlendirme stratejileri oluşturma yöntemleri ele alınmaktadır. 
 
ISL5410 - Finans
 
Finansal piyasaların faaliyetleri ve şirketlerin finansal kararlarının analizi konuları,Finansman yöneticisinin işletme içindeki rolü, diğer yöneticilerle ilişkileri, finansmanın temelini oluşturan nakit akımlarının zamana göre değeri, hisse senetleri, minimum beklenen getiri oranı (firsat maliyeti), enflasyon ve değerlendirmeye etkileri, yatırım kriterleri, proje değerlendirme yönetimleri ve kaynak maliyeti.
 

ISL5420- Muhasebe

Bu dersin amacı, muhasebenin temel kavramları hakkında genel bir bilgi vermek, temel finansal tabloların düzenlenmesi ve yorumlanmasını incelemek ve güncel muhasebe konularını tartışmaktır. Dersin temel konuları, muhasebenin temel kavramları, muhasebe uygulamaları, finansal tablolar, ve muhasebe standartları gibi konulardır.

ISL5103 - Stratejik Yönetim
 
Bu ders kapsamında işlenecek konular: üst düzey yöneticilerin karşılaşacağı karmaşık problemleri doğru bir şekilde tanımlayabilmelerine ve çözüm üretebilmelerine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması; iş yaşamına ait gerçek örnek olay analizleri üzerinde durularak katılımcıların bugüne kadar diğer derslerden elde ettikleri tüm fonksiyonel yeteneklerini bir araya getirebilmeleri ve gerçek iş yaşamına ait örgütsel sorunlara çözümler üretebilmelerinin sağlanması ele alınmaktadır.
 
ISL5612 - Üretim ve Süreç Yönetimi
 
Bu ders kapsamında işlenecek konular: uluslararası pazarlarda, küresel rekabete ayak uydurmak için gerekli stratejik ve örgütsel yönetim teknikleri, çok uluslu şirketlerin ortaya çıkış nedenleri, faaliyet alanları, uluslararası pazarlarda mücadele etmek için gerekli stratejik motifler, uluslararası işletme stratejileri, Türkiye’ ye doğrudan sermaye yatırımı yapan çok uluslu şirketlerin Türk ortağı olmak için gerekli kuruluş ve yönetim ilkeleri ele alınmaktadır.
 
ISL5110 - Örgütsel Davranış
 
Dersin amacı çalışanların örgüt içindeki davranışları hakkında temel bilgileri aktarmak, çalışanların yönetiminin örgütsel başarı ve verimliliği nasıl etkilediğini incelemektir. Ders, örgütlerde davranışın önemi, psikolojinin yönetimdeki yeri ve önemi;iş tatmini; motivasyon yükseltici önlemler; örgütsel davranışlar; grup, lider oluşumu; örgütlerde psikolojik şikayetler; iş ortamının fiziksel sorunları; bireyler arası ilişkiler ve haberleşme, liderlik gibi konuları içermektedir.
 
ISL5122 - Toplam Kalite Yönetimi
 
Toplam Kalite ile geleneksel kalite anlayışının karşılaştırılması. Toplam kaliteye nasıl liderlik edilmesi gerektiği hususunda bilgi verilmesi. ISO 9000'in Toplam Kalitedeki yerinin ne olduğu, Benchmarking&;in nasıl yapılması gerektiği, Toplam Kalite tekniklerinin neler olduğu, süreçler ve dünyada kullanılmakta olan bazı önemli özdeğerlendirme modellerinin anlatılması gibi konuları içermektedir.
 
ISL5123 - İthalat ve İhracat Yönetimi
 
Ders kapsamında yönetici ve yönetici adaylarının işletmelerinde ithalat ve ihracat konularında bilgilendirmek; Dış Ticaret Mevzuatı, Dış Ticaret İşlemleri, Dış Ticaret Finansmanı, Dış Ticaretin Şirket Organizasyonundaki Yeri ve Ürün ve Pazar Seçimi gibi konuların ele alınmaktadır. Uzman konuklar, vaka çalışmaları, banka, seçilmiş işletmeler ve Gümrük Alanı gibi yerlere yapılacak ziyaretlerle uygulama odaklı olarak gerçek sorunlara gerçek çözümler getirilmesi amaçlanmaktadır.
 
ISL5162 - Küresel İşletme Yönetimi
 
Bu dersin ana konuları:uluslararası pazarlardaki firmaların küresel rekabet üstünlüğü için yararlanacakları stratejik ve örgütsel yönetim teknikleri; çok uluslu şirketlerin kapsamı, faaliyetleri, ortaya çıkış nedenleri ve uluslararası pazarlara sevkeden stratejik motifler; uluslararası rekabet çevresi güçleri,işletme stratejileri, ortaklaşa girişimlerin tasarımı ve yönetimi; Türkiye&;ye yatırım yapan çok uluslu şirketlere bağlı firma veya işletmelerin kuruluşu,yönetimi ve performansı gibi konuları içermektedir.
 
ISL5164 - Çok Uluslu Şirket Stratejileri
 
Çokuluslu şirketlerin (ÇUŞ) kapsam ve faaliyetleri, ortaya çıkışlarını açıklayan kuram ve modeller, ÇUŞ&;lerin ülke teknolojisine, istihdama, ödemeler dengesine ve pazar yapılarına olan etkileri. Batı kökenli ÇUŞ&;lerin Türkiye&;deki doğrudan yatırımlarına ilişkin faaliyetler gibi konuları içermektedir. 
 
ISL5190 - Perakende Yönetimi
 
Dersin temel konuları: perakende sektörüne genel bakış;sektörün tarihi;teorileri; dünyada ve Türkiyedeki yapılanmaları; zincir mağazalar;geleneksel yapı; pazarlama karması ve kategori yönetimi, müşteri iletişimi; tüketici davranışları;fiyatlandırma ve promosyon, EDLP ve kampanya uygulamaları; Tedarik Zinciri Yönetimi; Dünyada ve Türkiyede ETY (Etkin Tüketici Yönetimi) uygulamaları;Toptancılık, Dağıtıcılık ve Yeni Yapılanmalar; Küreselleşme; E-Perakendecilik;Türkiyeden Örnekler’den bahsedilmektedir. 
 
ISL5195 - Girişimcilik İlkeleri
 
Bu ders kapsamında ele alınacak konular: Girişimciliğin tarihi gelişimi;girişimci kişiliğin temel karakteristikleri; küçük işletmeler;küçük işletmecilik ve Türkiye; İşletme çeşitleri;küçük işletmelerde büyüme ve rekabet stratejileri; yönetim; pazarlama; finansman; patent; marka ve telif hakları; yenilikçilik ve türleri; globalleşen dünyada girişimci olabilmenin koşulları; işletmelerde sosyal sorumluluk ve iş etiği; girişimcilik ve kültür konuları ele alınmaktadır. 
 
ISL5293 - Finansal Hizmetlerin Pazarlanması
 
Finansal hizmet sektörü dünya çapında ekonomik gelişmenin kolaylaştırılması; yoksulluk ve sömürü kıskacının ortadan kaldırılması ve refahın korunması açısından çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu ders kapsamında ele alınacak genel konu başlıkları:finansal hizmetlerin pazarlanması , özellikleri ve çevre; pazarlama stratejileri ve pazarlama planı; tüketici davranışları ve satınalma karar süreci; tüketici davranışları ve satınalma karar süreci; bölümlendirme, hedefleme ve konumlandırma; finansal hizmetlerde pazarlama karması; finansal ürünlerin geliştirilmesi ve yönetimi; müsteri ilişkileri yönetimi (CRM); hizmet kalitesi vb. konuları ele alınmaktadır. 
 
ISL5294 - Kişisel Satış Teknikleri
 
Dersin temel konuları: müşteri ile ilişkilerin önem kazanması, müşteri memnuniyetinin ön plana çıkması ile, satış teşkilatınının organizasyonunu,yönetimi ve satış elemanlarının becerileri temel konular; satış elemanlarının seçimi; işe alınması; eğitimi;satış teşkilatının organizasyonu, eğitimi ve motivasyonu; etkin satış teknikleri konuları örnek olaylar ve oyun oynama –role playing- yöntemleri ile işlenecektir
 
ISL5296 - Küresel Pazarlama
 
Uluslararası pazarlarla ilgili genel kavram ve yaklaşımların değerlendirilmesi, uluslararası pazarlara açılmada uluslararası pazarlama çevresinin tanımı. Temel kavramlar, uluslararası ticaret teorileri, dış ticaret engelleri, uluslararası pazarlama çevresi, uluslararası pazarlama planlaması, pazarlama araştırması ve bilgi sistemi, pazar analizi ve uluslararası pazara giriş stratejileri, ürün stratejileri, dağıtım stratejileri, tanıtım ve fiyatlandırma stratejileri.
 
ISL5297 - Sosyal Pazarlama
 
1980'lerde çevresel konular dünyaya egemendi. 1980?lerden beri, tüm yaşam biçimlerine önemli ölçüde etkisi olan çeşitli çevresel problemler arttığı için, tüketicilerin çevre duyarlılıklarında da artış oldu. Özellikle, toplumun genel görüşüne göre çeşitli çevresel problemlerin kaynağı iş dünyasıydı. Bu olaylar sosyal pazarlama ve çevreci (yeşil) pazarlama gibi anlayışların geliştirilmesine neden oldu. Bu derste, çevrecilik, modern pazarlama, sosyal pazarlama, çevreci (yeşil) pazarlama ve çevreci tüketicilik hakkında mevcut literatür incelenerek,Türkiye?de bu alanda firmaların yaptığı çalışmalar örnek olaylar olarak ele alınacaktır.
 
ISL5301 - Araştırma Yöntemleri
 
Bu ders kapsamında işlenecek konular: araştırma sorusu tanımlanması; geliştirilmesi; tasarımının oluşturulması, veri toplama yönteminin geliştirilmesi, örneklem çerçevesi oluşturulması, veri analizi yöntemlerinin belirlenmesi, verilerin yorumlanması ve araştırma raporunun yazılması süreçleri;temel araştırma kavramlarının incelenmesi; her derste odak grup, derinlemesine görüşme, anket ve içerik analizi ve internet araştırmaları.
 
ISL5303 - Araştırmada İstatistiksel Yöntemler
 
Bu ders, istatistiksel tekniklerin ve methodların incelenmesini ve anlaşılmasını sağlamaktır. Ders, olasılığın temel kuralları ve betimleyici istatistik, şartlı olasılık, rastgele değişkenler, tahmin, kesikli ve sürekli olasılık modelleri, bileşik ve örnek dağılım, hipotez testi, nokta tahmini, güven aralığı, çaprazlık tablosu, lojistik regresyon ve doğrusal ve çoklu regresyon gibi konular içermektedir.
 
ISL5371 - Veri Analizi ve Karar Verme
 
Yönetsel karar-verme sürecine yardımcı olabilecek analitik modelleme ve istatistiksel analiz teknikleri. Değişik analizleri yapabilmek için bilgisayar yazılımları kullanımı. Karar analizleri, istatistiksel karar verme, regresyon analizi, doğrusal programlama ve simulasyon analizleri. Olasılık analizleri için gerekli olan alt yapının oluşturulması.
 
 
ISL5411 - Hazine ve Borç Yönetimi
 
Bu dersin amacı, MBA düzeyinde eğitim alan öğrencilere, gerçek hayatla akademik öğretide mali piyasaların oluşumu ve işleyişine ilişkin olarak Hazinenin üstlendiği işlevleri öğretmektir. Öğrencilerin bu konudaki bilgisinin sınırlı olduğu varsayımı dikkate alınarak, yönetici yetiştirme hedefi ile, konular en basit düzeyde ele alınacak ve Hazinenin modern ve geleneksel tanımının anlatılmasının ardından Hazinenin Dünya ve Türkiye?deki tarihi ve günümüz Türkiye?sindeki Hazine Müsteşarlığının yapısı, ilişkileri, Dünya?nın 15 ayrı ülkesindeki örneklerinin incelenmesinin yanı sıra modern çağda işlevleri ve bu işlevlerin özellikle ekonominin gelişiminde, maliye ve para politikalarının oluşumunda etkisi ve değerlendirilmesi yapılacaktır Bu ders sonunda, MBA öğrencisi, Hazinenin ekonominin yönlendirilmesine ilişkin işlevleriyle mali piyasaları oluştururken, işletme düzeyinde alınacak kararların nasıl etkileneceğini değerlendirmeyi öğrenmiş olacaktır.
 
ISL5412 - Yönetim Muhasebesi
 
Temel maliyet bilgilerinin kazanılmasından sonra bu bilgilerin karar verme süreçlerinde nasıl kullanılacağı ile ilgilenir. Maliyet davranışı, başabaş analizi, bütçeleme, sapma analizleri, fiyatlandırma, birimlerin etkinlik ölçümlemesi ve raporlama, karar verme teknikleri bu dersin konuları arasındadır.
 
ISL5423 - Uluslararası Muhasebe Standartları
 
Bu derste UFRS'nin kavramsal çerçevesi ve değerleme esaslarının genel açıklamasından sonra standartlar üzerinde tek tek durulacak ve standartları uygulanmasında ortaya çıkması muhtemel sorunlar tartışılacaktır.
 
ISL5431 -  Muhasebe Denetimi
 
Bu ders, denetimle ilgili kavramların ve yükümlülüklerin açıklanmasının yanısıra, iç denetime ilişkin denetim standartları, kontrol yapıları gibi konulara da yer vermektedir.
 
ISL5433 - Vergi Muhasebesi ve Denetimi
 
İşletmelerin gelir ve kurumlar vergilerinin mhasebedeki yeri ve muhasebeleştirimesi, bunun dışında dolaylı vergilerin (KDV gibi) işletme kayıtlarına yansıması, işletmelerin gelir vergisi sorumlusu olarak yaptıkları kesintilerin muhasebeleştirilmesi, ücret bordrolarının muhasebeleştirilmesi, yıl sonunda dönem karının paylaştırılması ile ilgili muhasebe kayıtları ve ertelenmiş vergiler bu dersin konularının oluşturmaktadır.
 
ISL5511 - Finansal Yönetim
 
Bu derste, temel finans kavramları, finansal analiz, risk, getiri,paranın zaman değeri, finansal planlama, işletme sermayesi yönetimi, sermaye bütçelemesi, sermaye yapısı, sermaye maliyeti, kar dağıtım politikaları tartışılacaktır.
 
ISL5522 - KOBİ Finansmanı
 
Leasing, factoring, forfaiting, morgage, girişim sermayesi, KOBİ borsası, risk sermayesi tanımları, avantajları, birbirlerinden farklı yönleri, maliyetleri ve uygulama örnekleri.
 
ISL5524 - Uluslararası Raporlama
 
Bu derste, konuyla ilgili kavramsal açıklamaların ardından karşılaştırmalı muhasebe, raporlama ve açıklama, uluslararası finansal tablo analizi gibi konular yer almaktadır.
 
ISL5532 - Değerleme ve Mali Tablolar
 
Varlık ve kaynak hesaplarının farklı mevzuatlar (VUK, SPK, Ticaret Kanunu) dikkate alınarak değerlendirme esaslarının incelenmesi bu dersin konusunu oluşturmaktadır.
 
ISL5541 - Finansal Muhasebe
 
Bu dersin amacı muhasebe uygulamalarına altyapı oluşturan temel prensip ve kavramların incelenerek öğrencilerin mali tabloları anlayacak, yorumlayacak seviyeye getirilmesidir. Dersin konuları arasında gelir tablosu, bilanço, nakit akış, kar dağıtım, özkaynak değişim tablolarının hazırlanması, dönen ve duran varlıkların kısa ve uzun vadeli yabancı kaynakların ve özkaynak kalemlerinin muhasebeleştirilmesi bulunmaktadır.
 
ISL5555 - Stratejik Pazarlama ve CRM
 
Derste, stratejik pazarlama yönetimi kuramı;stratejik pazarlama kararlarını etkileyen etkenler incelenir; verilen stratejik kararların, pazarlama yönetimi planlarını yönlendirme şekilleri araştırılır; pazarlama stratejileri ve yönetimi uygulamaları; iç ve dış ortamların değerlendirilmesi, tüketici, rekabet, ortam ve pazar araştırmasının öneminin kavranması;işletmenin kaynaklarının belirlenmesi ve müşterinin ‘sesine’ koşut bir biçimde geliştirilmesi gibi konular üzerinde durulur.
 
ISL5612 - Üretim ve Süreç Yönetimi
 
Uluslararası pazarlarda, küresel rekabete ayak uydurmak için gerekli stratejik ve örgütsel yönetim teknikleri. Çokuluslu şirketlerin ortaya çıkış nedenleri, faaliyet alanları, uluslararası pazarlarda mücadele etmek için gerekli stratejik motifler, uluslararası işletme stratejileri, Türkiye&;ye doğrudan sermaye yatırımı yapan çokuluslu şirketlerin Türk ortağı olmak için gerekli kuruluş ve yönetim ilkeleri.
 
ISL5954 -Ücret ve Kariyer Yönetimi
 
Bu derste ele alınacak konu başlıkları:; İş değerleme tanımı, yapısı, ücret yapısı ve ücret düzeyi; amaç ve yararları; yöntemleri; sıralama, sınıflama, faktör karşılaştırması, puan yöntemi; İş analizi yöntem ve teknikleri; İş tanımı ve iş niteliği; Endüstri düzeyinde iş değerleme uygulaması; ücret teorileri; ücret tatminini açıklayan teoriler; asgari ücret ve asgari ücretin saptanması.
 
ISL5956 - Örgütsel Gelişim ve Değişim
 
Bu derste öğrenci bireyin, gurubun ve liderlik faktörlerinin insan davranışı üzerindeki etkilerini araştırır. Aynı zamanda davranışsal ve sosyal bilim kavramlarının yönetsel uygulamalarını açıklar. Bunlar iş memnuniyeti, başarı değerlendirmesi, denetim, örgütsel değişim, örgüt sosyolojisi, örgüt kültürü ve değişim yönetimi gibi örgütsel davranış alanındaki belirli konular, örgütsel öğrenme , kariyer danışmanlığı motivasyon, iletişim, çatışma yönetimi, stres yönetimi, liderlik gibi kavramlardır.
 
ISL5960 - Avrupa Birliği ile Ticaret İlkeleri
 
Bu derste Avrupa Birliği?nin Ortak Dış Ticaret Politkası incelenecektir. Politikanın tarihsel gelişimi ile başlanacak ve daha sonra politikanın amacı ve araçları açıklanacaktır. Avrupa Birliği?nin anti-damping ve anti-sübvansiyon düzenlemeleri incelenecektir. Daha sonra devlet yardımları konusu ve rekabet polikası ortak dış ticaret polikasına bağlı olarak açıklanacaktır.
 
ISL5999 - Proje
 
Uzmanlık programı öğrencinlerinin programda öğretilen konularla ilgili uygun bir araştırma konusunda bir danışman rehberliğinde hazırlayacağı proje.