Eğitim Yönetimi ve Planlaması - Ders İçerikleri

EAP5101  Eğitim ve Okul Yönetimi                                      

Eğitim ve Okul Yönetimi dersinin amacı, katılımcıların örgüt ve yönetim kuramları ve uygulamaları ile temel yönetim süreçlerine ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirerek, etkili eğitim yöneticiliği yeterliği kazandırmaktır.

EAP5102  Eğitim ve Öğretim Liderliği                             

Dersin amacı, katılımcıların liderlik kuramları ve çağdaş liderlik uygulamaları konusundaki bilgi ve becerilerini geliştirerek, etkili eğitim ve öğretim liderliği yeterliliği kazandırmaktır.

EAP5103 Eğitimde Denetleme ve Değerlendirme             

Dersin amacı, katılımcıların eğitim ve öğretimi denetleme ve değerlendirmede kullanılan çağdaş yöntem ve tekniklere ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirerek, bu yöntem ve teknikleri okullarda uygulama yeterliklerini geliştirmektir.

EAP5104 Okullarda Çatışma ve Yönetimi                         

Dersin amacı, katılanların çatışma ve çatışma yönetimi alanında bilgi ve becerilerini geliştirerek,  bireysel ve örgütsel çatışmaları etkili bir biçimde yönetme yeterliği kazandırmaktır.

EAP5105  Türkiye ve Avrupa Birliği Eğitim Sistemleri      

Dersin amacı, katılımcıların Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinin eğitim sistemlerini karşılaştırmalı olarak incelemelerini; Avrupa Birliği ülkelerinin kendi aralarında ve Türk Eğitim Sistemi ile Avrupa birliği ülkelerinin eğitim sistemleri arasındaki benzerlik ve farklılıklar ile bunların nedenlerini anlamalarını sağlamaktır.

EAP5106 Okullarda Stratejik Planlama                             

Dersin amacı, katılımcıların stratejik planlama sürecine ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirmek, uygulanabilir okullar için stratejik uygulanabilir stratejik plan hazırlama yeterlikleri kazandırmaktır.

EAP5107  Eğitim ve Yönetim Hukuku                                 

Dersin amacı, katılımcıların eğitim ve yönetim hukukuna ilişkin temel kavramları bilmelerini ve bu kuralları çalışma yaşamında bilinçli bir biçimde uygulama tutum ve davranışları kazanmalarını sağlamaktır.

EAP5108 Okullarda Pazarlama Yönetimi                          

Dersin amacı, katılımcılara pazarlama ve eğitim hizmetlerinin pazarlanması konusunda temel bilgi ve beceriler kazandırmaktır.

EAP5109 Eğitim ve Öğretimde Etik                                    

Dersin amacı, katılımcıların eğitim ve öğretim sürecinin temel değer ve ilkeleri ile mesleki etik ilkelerini kavramalarını sağlama ve bu ilkeleri iş yaşamında uygulama tutum ve davranışları kazandırmaktır.

EAP5110 Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi                                 

Dersin Amacı, katılımcılara eğitimde toplam kalite yaklaşımına ilişkin temel bilgi ve beceriler kazandırarak, toplam kalite felsefesini bir yaşam biçimi olarak uygulama yeterliklerini geliştirmektir.

EAP5111 Eğitim Yönetiminde Seçilmiş Konular              

Misafir ya da fakülte öğretim elemanı tarafından özel konular veya özel ihtiyaçlara yönelik açılan bir derstir. Örnek konular olarak, öğretmen ve okul yöneticisi yetiştirmede gelişmeler, okulda üniversite uygulamaları, eylem araştırması, deneyim paylaşım toplulukları ile ilgili çalışmalar sayılabilir.

EAP5112 İnsan Kaynakları Yönetimi                                              

Dersin Amacı, katılımcıların insan kaynakları yönetimine ilişkin temel bilgi ve becerilerini geliştirerek, okullardaki insan kaynakları işlevlerini etkili bir biçimde yönetme yeterlikleri kazandırmaktır.

EAP5113  Sınıf Yönetimi                                                       

Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma.

EDT5105 Uzaktan Eğitim

Uzaktan eğitime giriş; uzaktan eğitimin kullandığı öğretim ortamları; uzaktan eğitimde kullanılan teknolojiler; uzaktan eğitim teknolojilerin planlanmasında, hazırlanmasında ve uygulamasında kullanılan teknik ve yöntemler; Internet ile ilgili temel kavramlar, Internet'in eğitimde kullanım amaçları; Internet etiği (netiquette); öğrenme nesneleri; öğrenme nesnelerinin üst verisine yönelik uluslararası standartlar.

EDT5102 Eğitimde Araştırma Yöntemleri                          

Öğretim teknolojilerinde kullanılan araştırma teknikleri; araştırma problemi; etik ve araştırma; değişkenler ve hipotezler; literatür taraması; örnekleme; veri toplama ve ölçekler; geçerlik ve güvenirlik; bir araştırma önerisi hazırlama.

EDT5113 Çevrimiçi İşbirliğine Dayalı Öğrenme

İşbirlikli öğrenmenin ve çevrimiçi işbirlikli öğrenmenin kuramsal temelleri; çevrimiçi öğrenme süreçleri, tasarımı, sorunlar ve uygulamaları; çevrimiçi işbirlikli öğrenme araçları (elektronik posta, intranet, portallar, çevrimiçi topluluklar, Webloglar, gösterge panoları, konferanslar, forum, toplantı odası, öğrenme yönetimi, iş akışı ve bilgi yönetimi).

EDT5115 Kurumlarda Teknoloji Yönetimi

Teknoloji ve teknoloji yönetimi kavramları; teknoloji hayat döngüsü; teknolojiyi yönetmede kritik faktörler; işletme ve teknoloji stratejisi; rekabetçilik; teknoloji planlaması ve teknoloji transferi; teknoloji edinimi ve kullanımı; teknolojik yenilik süreci.

EDT5119 Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) öğrenme ve öğretime olan etkisini inceleme, özellikle BİT’in öğrencilerin öğrenmelerini ve idarecilerin yönetimlerini nasıl değiştirileceği konularını irdeleme. Elektronik ortama uygun öğretim tasarımları kullanarak e-öğrenme ile sunulan öğrenme deneyimlerini tasarlama sürecine genel bir bakış. Öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin yenilikçi öğrenme ve etkili yönetim için kullanabilecekleri BİT uygulamalarını inceleme ve değerlendirme.

EDT5010 Yetişkin Eğitimi ve Bilişim Teknolojileri

Yetişkin psikolojisi; yetişkinlerde öğrenme; yetişkinlerin yeniliklere karşı olan tutumları; değişime karşı direnişleri; yetişkin eğitiminde ilkeler; yetişkinler için bilişim; bilişim ile ilgili eğitim programları planlama tasarlama ve yürütme.

EDT5012 İstatistiksel Veri Analizi

Temel istatistiksel kavram ve yöntemlerin tanıtımı; (bilgisayar ortamında istatistik yazılımları ile) veri girişi ve dosya işlemleri; tablo oluşturma ve yorumlama; tanımlayıcı istatistikler ve grafikler; vardamlı istatistik; parametrik olmayan testler.

EDT6102 Eğitim Araştırmalarında Nitel Yöntemler

Dersin amacı, çeşitli durumlarda yürütülebilecek nitel araştırmalara yönelik temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Bu ders kapsamında şu konular ele alınacaktır: Nitel çalışmalar nasıl tasarlanır; araştırma desenine yönelik nitel yaklaşımlar (Öyküsel Analiz/Anlatı Araştırması, Olgubilim, Kuram Oluşturma, Kültür Analizi, Durum Çalışması, Eylem Araştırması); nitel veri toplama ve analizi; araştırmanın raporlanması; nitel araştırmada etik. Bu dersi alan öğrenciler nitel bir araştırma önerisi yazacak, nitel veri toplayıp başlangıç analizlerini yaparak bir rapor haline getirebileceklerdir.

EAP5187 Seminer                  

Dersin amacı, bilimsel bir araştırma gerçekleştirme basamaklarını açıklamaktır. Bu ders, öğrencilerin  araştırma sürecini anlamaları konusunda yönlendirmekte ve onların araştırma sürecinin temel ögelerini anlamaları konusunda beceri kazanmalarına yardımcı olmaktadır.

EAP5188-1 Thesis

Mecburi ders yükünün tamamlanmasından ardından ileri boyutta bir araştırma ve analiz için katılımcılar bir çalışmalarından bir konu belirleyecekler. Bu dersin amacı, belirli bir zaman dilimi içerisinde öğrencilerin belirlenmiş sorun hakkında bir öneri hazırlamalarını ve öğrencilerin bir araştırma konusu belirlemeleri ve seçilmiş olan çalışma alanı üzerine bir öneri yazmalarını sağlamaktır.

EAP5188-2 Thesis

Bu ders, öğrencilerin seçilmiş olan sorunu bilimsel ve etik açıdan detaylı ve doğru bir biçimde belirli bir zaman diliminde  çözümlemelerini ve bulguları açığa çıkarmalarını sağlamaktadır. 

 

Bu içerik 23/10/2015 tarihinde güncellenmiştir.