İNSAN KAYNAKLARI (YL) (TEZLİ) ve İNSAN KAYNAKLARI (YL) (TEZSİZ) (GÖZTEPE) - Ders İçerikleri

ISL5071 Yönetim Bilişim Sistemleri
İşletme verilerinin işlenmesi, ofis otomasyonu, bilgilerin raporlanması ve karar verme maksadıyla modern bilgisayar esaslı bilgi sistemlerinin tasarımı, uygulamaya sokulması, kontrol ve stratejik kullanımına ilişkin temeller. Elektronik veri transferi, tedarik zinciri yönetimi, küresel bilgi sistemleri, karar destek ve coğrafi bilgi sistemleri, yapay zeka, uzman sistemler, risk, kontrol ve güvenlik tedbirleri.

ISL5072 Sistem Analizi ve Tasarımı
Yazılım geliştirme süreçlerinin, araç ve metodlarının tanıtımı, proje yönetimi kavramı, yazılım süreçleri ve ölçütleri, sistem ve gereksinim analizleri, analiz modelleri ve tasarım kavramı, bilgisayar mimarisi tasarımı, kullanıcı arayüzü ve parçalarının hazırlanması.

ISL5073 İş Süreçlerinin Analizi
İş süreçlerinin analizine ilişkin temel kavramlar: İş süreçleri, fonksiyonel yapılanma ve süreçler, reengineering, süreçlerin ölçülmesi, analiz teknikleri, iyileştirilmesi, bilişim teknolojilerinin iş süreçlerindeki yeri.

ISL5074 E-Ticaret
E-Ticareti ortaya çıkaran ana sebeplerin belirlenmesi, işletmeleri bekleyen değişim faktörlerinin anlaşılması, Internet, telekomünikasyon sistemleri, web yazılımları, elektronik veri iletimi (EDI), e-ticaret iş modelleri, web üzerinden pazarlama, gizlilik ve güvenlik, hukuki problemler ve elektronik ticaretin geleceği ve e-ticaret stratejileri.

ISL5075 Bilişim Sistemleri Stratejileri
Bilişim sistem stratejilerinin işletme stratejileriyle uyumu; işletmeler için artan önemi; genel işletme stratejileri içindeki yeri; stratejik analizi;işletme bilişim sistemleri stratejisinin belirlenmesi;uygulama portföyünün yönetimi; bilişim sistem ve teknolojilerinin stratejik yönetimi; bilişim sistemleri için stratejiler; teknoloji yatırımlarının yönetilmesi; uygulama geliştirme yönetimi; teknoloji altyapısı yönetimi için stratejiler ve bilişim sistemleri için stratejik planlama.

ISL5079 Kurumsal Kaynak Planlama
Temel amaç; ERP sistemlerinin temel yapılarınının tanıtılması ve bir işletmenin bütün fonksiyonlarının entegrasyonuna yönelik bir kavram geliştirilmesi. Başlıca konular: ERP sistemlerinin değerlendirilmesi, ERP modülleri ve bu modellerin entegrasyonu, pazardaki ERP programları ve bunların karşılaştırılması; ERP yazılımının uygulama adımları, ERP için firma kaynaklarının planlanması, ERP yazılımı kullanmanın avantajları ve kısıtları.

ISL5081 İşletmeciler için İş Zekası
Bu ders kapsamında işlenecek temel konular: banka şubelerinde bireysel ve kurumsal yatırımcılara sunulan geleneksel mevduat ve yatırım ürünlerinin yanı sıra oluşturulmuş olan yeni finansman enstrümanları tanıtmak; Türkiye?de ve Dünyada hızla yaygınlaşan ve hacimleri artan bu ürünler konusunda farkındalık yaratmak ve yeni dönem bankacılık ürünlerinin global bir finans kuruluşundaki uygulama esaslarını tanıtmaktır. Program boyunca gerçek vakalar üzerinden örnekler verilip farklı yatırım kararlarının sonuçları öğrencilerle beraber tartışılacak, ilgili görsel videolarla pekiştirilecektir.

ISL5100 Çağdaş Yönetim Teknikleri
Derste işlenecek temel konular; yönetim, işletmenin çevresi, karar verme ve planlamanın yönetimi, örgütsel yapı ve kültürün yönetimi, bireylerin ve grupların yönetimi. Bunun yanı sıra, iletişim, yönetim bilişim sistemleri/teknolojiler, üretim yönetimi, yenilikçilik ve girişimcilik.

ISL5102 İnsan Kaynakları Yönetimi
Örgütsel öğrenme ve insan kaynakları geliştirme alanındaki kuramsal gelişmeler; etkin insan kaynağı belirleme, çözümleme ve geliştirme; farklı ortamlar için insan kaynağı geliştirmek amaçlı eğitim programları tasarlama; örgütsel perspektifte eğitsel program hazırlama için politikalar ve süreçler geliştirme; gereksinim analizi, eğitsel hedeflerin tesbiti, içerik belirleme ve düzenleme ; öğretim ve değerlendirme stratejileri oluşturma yöntemleri.

ISL5103 Stratejik Yönetim
Bu dersin amacı üst düzey yöneticilerin karşılaşacağı karmaşık problemleri doğru bir şekilde tanımlayabilmelerine ve çözüm üretebilmelerine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması; iş yaşamına ait gerçek örnek olay analizleri üzerinde durularak katılımcıların bugüne kadar diğer derslerden elde ettikleri tüm fonksiyonel yeteneklerini bir araya getirebilmeleri ve gerçek iş yaşamına ait örgütsel sorunlara çözümler üretebilmelerinin sağlanmasıdır.

ISL5110 Örgütsel Davranış
Dersin amacı çalışanların örgüt içindeki davranışları hakkında temel bilgileri aktarmak, çalışanların yönetiminin örgütsel başarı ve verimliliği nasıl etkilediğini incelemektir. Ders, örgütlerde davranışın önemi, psikolojinin yönetimdeki yeri ve önemi;iş tatmini; motivasyon yükseltici önlemler; örgütsel davranışlar; grup, lider oluşumu; örgütlerde psikolojik şikayetler; iş ortamının fiziksel sorunları; bireyler arası ilişkiler ve haberleşme, liderlik gibi konuları içermektedir.

ISL5112 Performans Değerleme
Kuruluşların önemli bir İnsan Kaynağı Yönetimi işlevi olan Performans Değerlendirme sürecinin bilimsel temellerini irdelemek ve öğrencilere performans değerlendirme sistemi konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır.Öğrencilerin Performans Değerleme kavramlarını içselleştirebilmeleri amacıyla derse dahil edilmiş konular konu anlatımı, sınıf içi alıştırmalar, örnek olay incelemeleri ve iş dünyası örneklerinin tartışılması ile işlenecektir.

ISL5122 Toplam Kalite Yönetimi
Toplam Kalite ile geleneksel kalite anlayışının karşılaştırılması. Toplam kaliteye nasıl liderlik edilmesi gerektiği hususunda bilgi verilmesi. ISO 9000'in Toplam Kalitedeki yerinin ne olduğu, Benchmarking&;in nasıl yapılması gerektiği, Toplam Kalite tekniklerinin neler olduğu, süreçler ve dünyada kullanılmakta olan bazı önemli özdeğerlendirme modellerinin anlatılması.

ISL5123 İthalat ve İhracat Yönetimi
Ders kapsamında yönetici ve yönetici adaylarının işletmelerinde ithalat ve ihracat konularında bilgilendirmek; Dış Ticaret Mevzuatı, Dış Ticaret İşlemleri, Dış Ticaret Finansmanı, Dış Ticaretin Şirket Organizasyonundaki Yeri ve Ürün ve Pazar Seçimi gibi konuların ele alınmaktadır. Uzman konuklar, vaka çalışmaları, banka, seçilmiş işletmeler ve Gümrük Alanı gibi yerlere yapılacak ziyaretlerle uygulama odaklı olarak gerçek sorunlara gerçek çözümler getirilmesi amaçlanmaktadır.

ISL5124 Aile Şirketlerinin Yönetimi
Aile şirketlerinin tarifi,yapısı, aşamaları; aile şirketlerinin yaşam eğrisi;araştırmalarda rastlanan sorun örnekleri;prenses sendromu;kurumsallaşma ölçütleri;profesyonelleşme;aile anayasası;aile kurulu ve toplantı düzeni; yönetim kurullarının çalışma prensipleri;iç denetim ve faydaları;Basel 2 kriterleri ve aile şirketlerine etkileri;gelecek kuşakların eğitimi;lider adayı için mentorluk;kurumsal yönetim;aile şirketlerinin stratejik yönetimi.

ISL5162 Küresel İşletme Yönetimi
Bu dersin ana konuları:uluslararası pazarlardaki firmaların küresel rekabet üstünlüğü için yararlanacakları stratejik ve örgütsel yönetim teknikleri; çok uluslu şirketlerin kapsamı, faaliyetleri, ortaya çıkış nedenleri ve uluslararası pazarlara sevkeden stratejik motifler; uluslararası rekabet çevresi güçleri,işletme stratejileri, ortaklaşa girişimlerin tasarımı ve yönetimi; Türkiye&;ye yatırım yapan çok uluslu şirketlere bağlı firma veya işletmelerin kuruluşu,yönetimi ve performansı.

ISL5164 Çok Uluslu Şirket Stratejileri
Çokuluslu şirketlerin (ÇUŞ) kapsam ve faaliyetleri, ortaya çıkışlarını açıklayan kuram ve modeller, ÇUŞ&;lerin ülke teknolojisine, istihdama, ödemeler dengesine ve pazar yapılarına olan etkileri. Batı kökenli ÇUŞ&;lerin Türkiye&;deki doğrudan yatırımlarına ilişkin faaliyetler.

ISL5190 Perakende Yönetimi
Dersin temel konuları:perakende sektörüne genel bakış;sektörün tarihi;teorileri; dünyada ve Türkiyedeki yapılanmaları;zincir mağazalar;geleneksel yapı;pazarlama karması ve kategori yönetimi, müşteri iletişimi; tüketici davranışları;fiyatlandırma ve promosyon, EDLP ve kampanya uygulamaları; Tedarik Zinciri Yönetimi; Dünyada ve Türkiyede ETY (Etkin Tüketici Yönetimi) uygulamaları;Toptancılık, Dağıtıcılık ve Yeni Yapılanmalar; Küreselleşme; E-Perakendecilik;Türkiyeden Örnekler.

ISL5194 İş Yaşamında Etik
Bu dersin amacı, dünya ekonomilerinde iş çevrelerine ve hükümetlere düşen sorumluluk kavramını araştırmak olacaktır. Dersin başlıca iki amacı vardır: iş ahlakı çerçevesinde kamusal politikalar geliştirmek. Burada üzerinde durulacak konulardan bazıları hissedarların hakları, mali raporlama, çalışanların hakları ve sorumlulukları, uluslararası işletmeler olacaktır. İkinci amaç ise iş ahlakının bireysel yönüne bakmak olacaktır. ‘Anlamlı iş&;in tanımı verilmeye çalışılacaktır.

ISL5195 Girişimcilik İlkeleri
Bu ders kapsamında ele alınacak konular:Girişimciliğin tarihi gelişimi;girişimci kişiliğin temel karakteristikleri;küçük işletmeler;küçük işletmecilik ve Türkiye;İşletme çeşitleri;küçük işletmelerde büyüme ve rekabet stratejileri;Yönetim;Pazarlama;Finansman;Patent, marka ve telif hakları;Yenilikçilik ve türleri;Globalleşen dünyada girişimci olabilmenin koşulları;İşletmelerde sosyal sorumluluk ve iş etiği; girişimcilik ve kültür.

ISL5201 Pazarlama Yönetimi
Bu dersin temel konuları: pazarlama yönetiminin ilkeleri; temel pazarlama yaklaşımları;pazarlama yönetiminin ögelerinin değerlendirilmesi; ana pazarlama kavramlarını ve tekniklerini özümseme, sentezleme ve uygulama olanağı; pazarlamanın toplumsal ve yönetsel işlevleri; pazarlama yaklaşımları ve farklı organizasyonlardaki işleyişi; müşteri-pazarlama karşılaşmaları; karar verme süreçleri; markalama, bölümlendirmenin rolü, hedefleme, konumlandırma ve pazarlama karması ve ögelerinin ele alınması

ISL5252 Marka İletişimi ve Stratejik Marka Yönetimi
Tüketici açısından marka nedir ; kurumların markaları doğru yönetebilme koşulları. Marka değeri nasıl yaratılır,nasıl ölçümlendirilir, ve küresel dünyada nasıl kullanılır? Markanın bütünleşik pazarlama stratejileri çerçevesinde rolü.

ISL5253 Tüketici Davranışları
Bu ders kapsamında işlenecek konular: tüketici davranışları ve işletmeler üzerindeki etkileri; tüketici davranışının pazarlamadaki önemi, müşteri tatmini, müşteri sadakati yaratma; tüketim olgusu, ihtiyaç ve istekler; tüketici davranışı kavramı ve özellikleri; tüketici davranışı ve pazarlama stratejisi; tüketicilerin satın alma davranışları ve kararları; tüketicilerin satın alma davranışlarını etkileyen faktörler; satın alma karar süreci, tüketicilerin satın alma alışkanlıkları.

ISL5254 CRM ve Veri Tabanlı Pazarlama
Dersin temel konuları:iletişim, veri tabanlı pazarlama ve gelişen pazarlama alanının fiziksel dağılımı; veri tabanı oluşturma, veri tabanı bilgisi kullanma ve dışsal/içsel veri birleştirmesi. Pazarlamanın kataloglar ve doğrudan postalama gibi geleneksel biçimleri çerçevesinde veritabanı oluşturularak, e-ticaretin gelişimi ve kullanım alanları uygulamaları. Bir proje çerçevesinde, öğrencilerin bir doğrudan pazarlama projesi geliştirerek, sonuçlarını ölçümlendirmeleri.

ISL5255 Stratejik Pazarlama Uygulamaları
Pazarlama stratejisinin tüm bellibaşlı öğelerinin kapsamlı bir incelemesi ve entegrasyonu. Pazar odaklı kültür, müşteri ve rakip analizi, değer dağıtımı, dağıtım kanalları tasarımı, fiyatlandırma, ilişki yönetimi, marka yönetimi ve pazarlama iletişimi. Rekabet dinamikleri üzerine derinlemesine bilgi ve pazarlama stratejisinin genel iş stratejisi içinde bütünleşmesi.

ISL5292 Bütünleşik Pazarlama İletişimi
Dersin temel konuları:Promosyon Yönetimi ve Bütünleşik Pazarlama İletişimine(BPI)Giriş; Pazarlamada BPI ve rolü, Reklam ve Promosyonun Organizasyondaki rolü; Tüketici Davranışı ve BPI; Yaratıcı Stratejiler; Hedef Belirleme ve Bütçeleme, Yaratıcı Stratejiler; Medya Planlaması ve Stratejisi; Medyanın ve Satış Promosyonlarının Değerlendirilmesi; Promosyon Aktivitelerinin Etkinliginin Ölçülmesi; Uluslararası Reklamlar ve Promosyon Aktiviteleri.

ISL5293 Finansal Hizmetlerin Pazarlanması
Finansal hizmet sektörü dünya çapında ekonomik gelişmenin kolaylaştırılması; yoksulluk ve sömürü kıskacının ortadan kaldırılması ve refahın korunması açısından çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu ders kapsamında ele alınacak genel konu başlıkları:finansal hizmetlerin pazarlanması , özellikleri ve çevre; pazarlama stratejileri ve pazarlama planı; tüketici davranışları ve satınalma karar süreci; tüketici davranışları ve satınalma karar süreci; bölümlendirme, hedefleme ve konumlandırma; finansal hizmetlerde pazarlama karması; finansal ürünlerin geliştirilmesi ve yönetimi; müsteri ilişkileri yönetimi (CRM); hizmet kalitesi vb.

ISL5294 Kişisel Satış Teknikleri
Dersin temel konuları: müşteri ile ilişkilerin önem kazanması, müşteri memnuniyetinin ön plana çıkması ile, satış teşkilatınının organizasyonunu,yönetimi ve satış elemanlarının becerileri temel konular; satış elemanlarının seçimi; işe alınması; eğitimi;satış teşkilatının organizasyonu, eğitimi ve motivasyonu; etkin satış teknikleri konuları örnek olaylar ve oyun oynama –role playing- yöntemleri ile işlenecektir

ISL5296 Küresel Pazarlama
Uluslararası pazarlarla ilgili genel kavram ve yaklaşımların değerlendirilmesi, uluslararası pazarlara açılmada uluslararası pazarlama çevresinin tanımı. Temel kavramlar, uluslararası ticaret teorileri, dış ticaret engelleri, uluslararası pazarlama çevresi, uluslararası pazarlama planlaması, pazarlama araştırması ve bilgi sistemi, pazar analizi ve uluslararası pazara giriş stratejileri, ürün stratejileri, dağıtım stratejileri, tanıtım ve fiyatlandırma stratejileri.

ISL5297 Sosyal Pazarlama
1980'lerde çevresel konular dünyaya egemendi. 1980?lerden beri, tüm yaşam biçimlerine önemli ölçüde etkisi olan çeşitli çevresel problemler arttığı için, tüketicilerin çevre duyarlılıklarında da artış oldu. Özellikle, toplumun genel görüşüne göre çeşitli çevresel problemlerin kaynağı iş dünyasıydı. Bu olaylar sosyal pazarlama ve çevreci (yeşil) pazarlama gibi anlayışların geliştirilmesine neden oldu. Bu derste, çevrecilik, modern pazarlama, sosyal pazarlama, çevreci (yeşil) pazarlama ve çevreci tüketicilik hakkında mevcut literatür incelenerek,Türkiye?de bu alanda firmaların yaptığı çalışmalar örnek olaylar olarak ele alınacaktır.

ISL5301 Araştırma Yöntemleri
Bu ders kapsamında işlenecek konular: araştırma sorusu tanımlanması; geliştirilmesi; tasarımının oluşturulması, veri toplama yönteminin geliştirilmesi, örneklem çerçevesi oluşturulması, veri analizi yöntemlerinin belirlenmesi, verilerin yorumlanması ve araştırma raporunun yazılması süreçleri;temel araştırma kavramlarının incelenmesi; her derste odak grup, derinlemesine görüşme, anket ve içerik analizi ve internet araştırmaları.

ISL5303 Araştırmada İstatistiksel Yöntemler
Bu ders, istatistiksel tekniklerin ve methodların incelenmesini ve anlaşılmasını sağlamaktır. Ders, olasılığın temel kuralları ve betimleyici istatistik, şartlı olasılık, rastgele değişkenler, tahmin, kesikli ve sürekli olasılık modelleri, bileşik ve örnek dağılım, hipotez testi, nokta tahmini, güven aralığı, çaprazlık tablosu, lojistik regresyon ve doğrusal ve çoklu regresyon gibi konular içermektedir.

ISL5371 Veri Analizi ve Karar Verme
Yönetsel karar-verme sürecine yardımcı olabilecek analitik modelleme ve istatistiksel analiz teknikleri. Değişik analizleri yapabilmek için bilgisayar yazılımları kullanımı. Karar analizleri, istatistiksel karar verme, regresyon analizi, doğrusal programlama ve simulasyon analizleri. Olasılık analizleri için gerekli olan alt yapının oluşturulması.

ISL5541 Finansal Muhasebe
Bu dersin amacı muhasebe uygulamalarına altyapı oluşturan temel prensip ve kavramların incelenerek öğrencilerin mali tabloları anlayacak, yorumlayacak seviyeye getirilmesidir. Dersin konuları arasında gelir tablosu, bilanço, nakit akış, kar dağıtım, özkaynak değişim tablolarının hazırlanması, dönen ve duran varlıkların kısa ve uzun vadeli yabancı kaynakların ve özkaynak kalemlerinin muhasebeleştirilmesi bulunmaktadır.

ISL5555 Stratejik Pazarlama ve CRM
Derste, stratejik pazarlama yönetimi kuramı;stratejik pazarlama kararlarını etkileyen etkenler incelenir; verilen stratejik kararların, pazarlama yönetimi planlarını yönlendirme şekilleri araştırılır; pazarlama stratejileri ve yönetimi uygulamaları; iç ve dış ortamların değerlendirilmesi, tüketici, rekabet, ortam ve pazar araştırmasının öneminin kavranması;işletmenin kaynaklarının belirlenmesi ve müşterinin ‘sesine’ koşut bir biçimde geliştirilmesi gibi konular üzerinde durulur.

ISL5612 Üretim ve Süreç Yönetimi
Uluslararası pazarlarda, küresel rekabete ayak uydurmak için gerekli stratejik ve örgütsel yönetim teknikleri. Çokuluslu şirketlerin ortaya çıkış nedenleri, faaliyet alanları, uluslararası pazarlarda mücadele etmek için gerekli stratejik motifler, uluslararası işletme stratejileri, Türkiye&;ye doğrudan sermaye yatırımı yapan çokuluslu şirketlerin Türk ortağı olmak için gerekli kuruluş ve yönetim ilkeleri.

ISL5887 Seminer
Öğrenciyi teze hazırlayan ve öğrencinin seçtiği tez konusuna yönelik araştırma ve okumalar yaptığı süreçtir.

ISL5888 Tez
Tez öğrencinin seçtiği alandaki bakış açısını belirler. Tezin ana amacı, her öğrencinin metodolojik bir yaklaşımla düşüncelerini ve yaptığı çalışmayı geniş bilimsel bir çerçeveye oturtmasını sağlar. Tezin önemli bir özelliği de her öğrencinin okuma ve anlama becerisini geliştirerek güçlü bir içselleştirme yaratmaktır.

ISL5999 Proje
Uzmanlık programı öğrencilerinin programda öğretilen konularla ilgili uygun bir araştırma konusunda bir danışman rehberliğinde hazırlayacağı proje.