Pazarlama Ders Tanımları

ISL5631 Yatırım Yönetimi ve Fizibilite

Bu ders; yatırım projelerinin, proje fikrinin doğuşundan itibaren evrelerinin ele alınması, sektörel fizibilite uygulamaları, hazırlanan fizibilitelerin uluslararası proje değerlendirme yöntem ve kriterlerine göre değerlendirilmesi, büyük işletmelerde tamamlayıcı nitelikteki alt-yatırımların işletme bünyesinde proje olarak değerlendirilmesi konularını kapsar.

ISL5103 Stratejik Yönetim
Bu dersin amacı üst düzey yöneticilerin karşılaşacağı karmaşık problemleri doğru bir şekilde tanımlayabilmelerine ve çözüm üretebilmelerine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması; iş yaşamına ait gerçek örnek olay analizleri üzerinde durularak katılımcıların bugüne kadar diğer derslerden elde ettikleri tüm fonksiyonel yeteneklerini bir araya getirebilmeleri ve gerçek iş yaşamına ait örgütsel sorunlara çözümler üretebilmelerinin sağlanmasıdır.

ISL5123 İthalat ve İhracat Yönetimi
Ders kapsamında yönetici ve yönetici adaylarının işletmelerinde ithalat ve ihracat konularında bilgilendirmek; Dış Ticaret Mevzuatı, Dış Ticaret İşlemleri, Dış Ticaret Finansmanı, Dış Ticaretin Şirket Organizasyonundaki Yeri ve Ürün ve Pazar Seçimi gibi konuların ele alınmaktadır. Uzman konuklar, vaka çalışmaları, banka, seçilmiş işletmeler ve Gümrük Alanı gibi yerlere yapılacak ziyaretlerle uygulama odaklı olarak gerçek sorunlara gerçek çözümler getirilmesi amaçlanmaktadır.

ISL5195 Girişimcilik İlkeleri
Bu ders kapsamında ele alınacak konular:Girişimciliğin tarihi gelişimi, girişimci kişiliğin temel karakteristikleri, küçük işletmeler, küçük işletmecilik ve Türkiye İşletme çeşitleri, küçük işletmelerde büyüme ve rekabet stratejileri, Yönetim, Pazarlama, Finansman, Patent, marka ve telif hakları, Yenilikçilik ve türleri, Globalleşen dünyada girişimci olabilmenin koşulları, İşletmelerde sosyal sorumluluk ve iş etiği, girişimcilik ve kültür.

ISL5201 Pazarlama Yönetimi
Bu dersin temel konuları: pazarlama yönetiminin ilkeleri; temel pazarlama yaklaşımları; pazarlama yönetiminin ögelerinin değerlendirilmesi; ana pazarlama kavramlarını ve tekniklerini özümseme, sentezleme ve uygulama olanağı; pazarlamanın toplumsal ve yönetsel işlevleri; pazarlama yaklaşımları ve farklı organizasyonlardaki işleyişi; müşteri-pazarlama karşılaşmaları; karar verme süreçleri; markalama, bölümlendirmenin rolü, hedefleme, konumlandırma ve pazarlama karması ve öğelerinin ele alınmasıdır.

OHUK5951 Ticaret Hukuku
Ticari işletme, ticari işler ve sonuçları, ticaret unvanı, haksız rekabet ve marka hukuku, şirketler hukuku, kıymetli evrak hukuku konuları bu dersin konularının oluşturmaktadır.

ISL5252 Marka İletişimi ve Stratejik Marka Yönetimi
Tüketici açısından marka nedir; kurumların markaları doğru yönetebilme koşulları. Marka değeri nasıl yaratılır, nasıl ölçümlendirilir ve küresel dünyada nasıl kullanılır? Markanın bütünleşik pazarlama stratejileri çerçevesinde rolü.

ISL5433 Vergi Muhasebesi ve Denetimi
İşletmelerin gelir ve kurumlar vergilerinin mhasebedeki yeri ve muhasebeleştirimesi, bunun dışında dolaylı vergilerin (KDV gibi) işletme kayıtlarına yansıması, işletmelerin gelir vergisi sorumlusu olarak yaptıkları kesintilerin muhasebeleştirilmesi, ücret bordrolarının muhasebeleştirilmesi, yılsonunda dönem karının paylaştırılması ile ilgili muhasebe kayıtları ve ertelenmiş vergiler bu dersin konularının oluşturmaktadır.

ISL5632 Bütçe ve Nakit Yönetimi
Günümüzde geçerliliğini koruyan geleneksel ve modern bütçe tekniklerinin kuramsal temelleri ve uygulamaları, bütçe kavramlarına giriş, bütçenin fonksiyonları, bütçe teorileri, bütçe ilkeleri, bütçe çeşitleri, bütçe süreci, bütçe sistemleri ve bütçe politikaları, Bütçe Bilgilerin Nakit Yönetime Aktarımı, Satış ve Satınalma Siparişleri Nakit Yönetime Aktarımı,Tedarik ve Sevk Planlarını Nakit Yönetime Aktarımı,Satış ve Satınalma Faturalarının Nakit Yönetime Aktarımı,Tahsilât ve Ödeme Bilgilerinin Nakit Yönetime Aktarımı,Öngörülmeyen Gider ve Gelirlerin Nakit Yönetime Aktarımı,Nakit Yönetiminin Bütünleşik Olarak İzlenmesidir.

ISL5124 Aile Şirketlerinin Yönetimi
Aile şirketlerinin tarifi, yapısı, aşamaları; aile şirketlerinin yaşam eğrisi; araştırmalarda rastlanan sorun örnekleri; prenses sendromu; kurumsallaşma ölçütleri; profesyonelleşme; aile anayasası; aile kurulu ve toplantı düzeni; yönetim kurullarının çalışma prensipleri; iç denetim ve faydaları; Basel 2 kriterleri ve aile şirketlerine etkileri; gelecek kuşakların eğitimi; lider adayı için mentorluk; kurumsal yönetim; aile şirketlerinin stratejik yönetimi.

ISL5999 Proje
Uzmanlık programı öğrencinlerinin programda öğretilen konularla ilgili uygun bir araştırma konusunda bir danışman rehberliğinde hazırlayacağı proje.