Özel Hukuk

PROGRAM TANIMI

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programının amacı, hukuk biliminin ekonomik ve uluslararası boyutu hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesidir. Özellikle küreselleşen dünyada ortaya çıkan yeni hukuksal sorunların ele alınmasında gerekli olan “disiplinlerarası” bakış açısının öğrencilere kazandırılması hedeflenmektedir. Dersler, uzman akademisyenler ve uygulamacılar tarafından verilmektedir. Bu programla amaçlanan, sadece bugünün değil yarının sorunlarına da çözüm üretebilecek hukukçuların yetiştirilmesidir.

-Ders aşaması

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı üç senelik bir program olup ilk senesini ders aşaması oluşturmaktadır. Şöyle ki, Yönetmelik madde 12 gereği; Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

 Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ağırlıklı not ortalaması en az 3,00 olacak şekilde başarmayan ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde yükseköğretim kurumunun öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; altı yarıyıl olan azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Yüksek lisans programından gerekli mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler asgari süresinden önce mezun olabilirler. Bu öğrencilerin not belgeleri normal öğrencilerin not belgeleri şeklinde düzenlenir.”.

Dersler, hafta içi 19.00-22.00 saatleri arasında yapılmaktadır. Her dönem ayrı ayrı açılan zorunlu ve seçimlik derslerden öğrenciler ders seçim haftasında istedikleri dersleri seçerek ders programlarını oluşturmaktadırlar. Ders seçimleri online yapılmakta olup ‘ois’ sistemi üzerinden gerçekleşmektedir. Söz konusu sisteme her öğrenci kendisine ayrı ayrı verilen kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapmaktadır. Herhangi bir kota, sistem yoğunluğu vs. sorunu yaşamamak adına mümkün olabildiğince ders seçim haftasının ilk günleri derslerin seçilmesi tavsiye edilmektedir.

Müfredat gereği; Güz döneminde 2 zorunlu-2 seçimlik, Bahar döneminde 1 zorunlu-3 seçimlik ders seçilmesi gerekmektedir. Ders seçimi sırasında sistemde, zorunlu dersler adları ile gözükürken, seçimlik dersler ‘Departmental Elective’ butonu altında listelenmektedir.  Özel Hukuk ile Sermaye Piyasaları ve Ticaret Hukuku yüksek lisans programlarının seçimlik ders havuzları ortak olduğundan; ders programında bir çakışma olmaması kaydı ile Sermaye Piyasaları ve Ticaret Hukuku programından da seçimlik ders seçilmesi mümkündür. Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı dahilindeki dersler OHK kodlu iken[*], Sermaye Piyasaları ve Ticaret Hukuku Yüksek Lisans Programı dahilindeki dersler ise THK kodludur. Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı dahilindeki zorunlu dersler; güz döneminde “Borçlar Hukukunda Güncel Gelişmeler” ile “Araştırma Yöntemleri ve Etik” dersleri iken, bahar döneminde “Ayni Teminatlar” dersidir. Seçimlik dersler ise, her dönem farklılık göstermektedir. 2016-2017 Bahar Döneminde açılması planlanan zorunlu ve seçimlik derslere ilişkin güncel bilgi için bkz.

Akademik takvimde belirtilen tarihe kadar, öğrencinin almış olduğu zorunlu veya seçimlik ders(ler)den çekilmesi (withdraw) mümkündür. Bu durumda, Öğrenci İşlerinden temin edilecek Lisansüstü Programları İçin Dersten Çekilme Formunun ilk önce öğrenci, sonra çekilmek istenilen dersi veren öğretim üyesi, en son da program koordinatörü tarafından ilgili yerlerinin doldurularak imzalanması ve akabinde Sosyal Bilimler Enstitüsüne teslim edilmesi gerekmektedir.

Ders aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlar;

1-Teorik derslere en az %70 devam zorunluluğu bulunmaktadır. Asgari devam zorunluluğunun sağlanmadığı derslerde, final sınavına girme hakkı olmaksızın öğrenci başarısız sayılmakta ve yarıyıl sonu notu devamsız (NA) olarak değerlendirilmektedir. (Bkz. Yönetmelik md. 41).

2-Tez yazım aşamasına geçebilmek için kayıtlı olunan programa ait toplamda en az dört zorunlu veya seçimlik dersin alınması ve başarılı olunması gerekmektedir.

-tez aşaması ve mezuniyet

Ders aşamasını başarı ile tamamlayan ve genel not ortalaması en az üç olan öğrenciler, tez aşamasına geçmektedirler. Derslerini tam olarak tamamalayamayanlar ya da tamamlamakla birlikte gerekli not ortalamasını sağlayamayanlar da en fazla iki derse kadar ders ile birlikte tez aşamasına geçebilmektedirler. Bu aşamada, öğrenci tez konusunu belirlemeli ve o alanda çalışan bir öğretim üyesi ile tez danışmanlığı için anlaşmalıdır. Tez danışmanı üniversite kadrosunda yer alan bir öğretim üyesi olabileceği gibi başka bir üniversite kadrosunda yer alan ve fakat program dahilinde ders vermiş ya da vermekte olan bir öğretim üyesi de olabilir. Program koordinatörü tarafından yapılan danışmanlık görevi tez danışmanının atanması ile birlikte tez danışmanı tarafından yapılır. (Bkz. Yönetmelik md. 11/3, 40/6).

Tez konusu ve danışmanını belirleyen öğrenci, bu bilgileri sistem üzerinden girdikten sonra yine sistem üzerinden program koordinatörünün ve tez danışmanının onaylarını almalı, ayrıca Tez-1 ve Seminer derslerini seçmelidir. Bu dersler tez danışmanının yönlendirmesi ile tezin oluşumu için gerekli olan çalışmalar ve görüşmeler şeklinde gerçekleşmektedir.

Tez-1 ve Seminer derslerinden “S” notu alarak başarılı olan öğrenciler bir sonraki dönem veya üç seneyi aşmamak kaydıyla ileri başka bir dönem sadece Tez-2 dersi alacak ve o dönem akademik takvimde belirtilen tarihlere uymak suretiyle tezini savunacaktır. (Bkz. Yönetmelik md. 14/11).

Tez savunmasında başarılı olan öğrenci, gerekli işlemleri tamamlamak suretiyle mezun olabilecektir. (Bkz. Yönetmelik md. 15).

[*] Belirtilmelidir ki, sadece Araştırma Yöntemleri ve Etik dersinin kodu farklı olup ISL 5301’dir.