SİZE ULAŞALIM

 
* Bahçeşehir Üniversitesi Bilgi Alma ve Çözüm Merkezi tarafından aranıp bilgilendirileceksiniz.
 

 

e-MBA - Ders İçerikleri

 

EIS5102 İnsan Kaynakları Yönetimi
Bu derste, örgütsel öğrenme ve insan kaynakları geliştirme alanındaki kuramsal gelişmeler; etkin insan kaynağı belirleme, çözümleme ve geliştirme; farklı ortamlar için insan kaynağı geliştirmek amaçlı eğitim programları tasarlama; örgütsel perspektifte eğitsel program hazırlama için politikalar ve süreçler geliştirme; gereksinim analizi, eğitsel hedeflerin tespiti, içerik belirleme ve düzenleme; ve öğretim ve değerlendirme stratejileri oluşturma yöntemleri irdelenmektedir.

EIS5103 Stratejik Yönetim
Bu dersin amacı üst düzey yöneticilerin karşılaşacağı karmaşık problemleri doğru bir şekilde tanımlayabilmelerine ve çözüm üretebilmelerine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması; iş yaşamına ait gerçek örnek olay analizleri üzerinde durularak katılımcıların bugüne kadar diğer derslerden elde ettikleri tüm fonksiyonel yeteneklerini bir araya getirebilmeleri ve gerçek iş yaşamına ait örgütsel sorunlara çözümler üretebilmelerinin sağlanmasıdır.

EIS5110 Örgütsel Davranış
Dersin amacı çalışanların örgüt içindeki davranışları hakkında temel bilgileri aktarmak, çalışanların yönetiminin örgütsel başarı ve verimliliği nasıl etkilediğini incelemektir. Ders, örgütlerde davranışın önemi, psikolojinin yönetimdeki yeri ve önemi;iş tatmini; motivasyon yükseltici önlemler; örgütsel davranışlar; grup, lider oluşumu; örgütlerde psikolojik şikayetler; iş ortamının fiziksel sorunları; bireyler arası ilişkiler ve haberleşme, liderlik gibi konuları içermektedir.

EIS5201 Pazarlama Yönetimi
Bu dersin temel konuları: pazarlama yönetiminin ilkeleri; temel pazarlama yaklaşımları; pazarlama yönetiminin öğelerinin değerlendirilmesi; ana pazarlama kavramlarını ve tekniklerini özümseme, sentezleme ve uygulama olanağı; pazarlamanın toplumsal ve yönetsel işlevleri; pazarlama yaklaşımları ve farklı organizasyonlardaki işleyişi; müşteri-pazarlama karşılaşmaları; karar verme süreçleri; markalama, bölümlendirmenin rolü, hedefleme, konumlandırma ve pazarlama karması ve ögelerinin ele alınmasıdır.

EIS5250 Marka Yönetimi
Bu dersin temel çalışma alanı tüketici açısından marka algısı ve tanımı ve kurumların markaları doğru yönetebilme koşulları ekseninde belirlenmiştir. Ders süresince ‘Marka değeri nasıl yaratılır, nasıl ölçümlendirilir ve küresel dünyada nasıl kullanılır?’ ve ‘Markanın bütünleşik pazarlama stratejileri çerçevesinde rolü nedir?’ sorularına cevap aranır.

EIS5301 Araştırma Yöntemleri
Bu ders kapsamında işlenecek konular arasında araştırma sorusu tanımlanması; geliştirilmesi; araştırma tasarımının oluşturulması, veri toplama yönteminin geliştirilmesi, örneklem çerçevesi oluşturulması, veri analizi yöntemlerinin belirlenmesi, verilerin yorumlanması ve araştırma raporunun yazılması süreçleri; temel araştırma kavramlarının incelenmesi; her derste odak grup, derinlemesine görüşme, anket ve içerik analizi ve internet araştırmaları ele alınmaktadır.

EEK5001 Yönetim Ekonomisi
Bu ders, bir kurumun amaçlarına veya hedeflerine en etkin şekilde ulaşabilmesi için iktisat teorisinin uygulanmasında analiz araçlarını incelemektedir. Geleneksel yönetim ile modern yönetim teknikleri arasındaki farklılıkları incelmekte; uluslararası üretim ve dağılımın küresel ekonomik gerçekleri bağlamındaki teorileri bütünleştirmektedir.

EFN5230 Sermaye Piyasalar
Bu ders kapsamında işlenecek başlıca konular: finansal pazarlar, kurumlar ve düzenlemeler, yatırım araçları, türev araçlar-vadeli işlemler, menkul kıymet değerlemesi, portföy yönetimi, geleneksel portföy yönetimi, portföye alınacak pay senetlerinin belirlenmesi, temel analiz yöntemi, teknik analiz yöntemi, modern portföy yönetimi, risk ve getiri analizi, şirketler, varlıklar arasında çeşitlendirme, optimal portföy, etkin set (sınır) ve borçlanma olanakları, finansal varlık fiyatlama modeli, arbitraj fiyatlama modeli, etkin pazar kuramı ve rassal yürüyüş modeli, portföy sigortasıdır.

EFN5232 Finansal Piyasalar ve Kurumlar
Bu ders kapsamında işlenecek temel konular: finansal piyasalar, faiz oranları, etkin piyasa hipotezi, para piyasası ve sermaye piyasası, tahvil piyasası, hisse senedi piyasası, mortgage piyasası, döviz piyasası, vadeli işlemler piyasası, finansal kurumlar, Türkiye’de finansal kurumlar, hedge fonlardır.

EIS5100 Çağdaş Yönetim Teknikleri
Derste işlenecek temel konular: yönetim, işletmenin çevresi, karar verme ve planlamanın yönetimi, örgütsel yapı ve kültürün yönetimi, bireylerin ve grupların yönetimidir. Bunun yanı sıra, iletişim, yönetim bilişim sistemleri/teknolojiler, üretim yönetimi, yenilikçilik ve girişimciliktir.

EIS5104 Kriz Yönetimi
Globalleşme ve iş dünyasındaki hızlı değişim, günümüz işletmelerini sık sık ani krizlerle karşı karşıya bırakmaktadır. Söz konusu krizlerin ustalıkla ele alınmaması ve yönetilememesi, işletmelerin hayatiyetini tehdit edici sonuçlara yol açabilmektedir. Bu ders ile bir kriz anında gösterilmesi gereken davranışlar ve yaklaşımların neler olabileceğinin yanı sıra, krizlerin ortaya çıkmaması için alınabilecek önlemler konusunda da perspektif sağlamaktır. Keza, yaşanılan krizden nasıl istifade edilebileceği de yöneticilerin liderlik başarısını sağlayan niteliklerin saptanması ve bu kapsamda liderlik kavramının belirginleşmesi dersin bir diğer amacını oluşturmaktadır.

EIS5292 Bütünleşik Pazarlama İletişimi
Dersin amacı giriş seviyesinde öğrencilere pazarlama iletişimi hakkında geniş bir bakış açısı kazandırmaktır. Ders kapsamında promosyon yönetimi ve Bütünleşik Pazarlama İletişimine (BPI) giriş, pazarlama süreçlerinde BPI ve rolü, reklam ve promosyon faaliyetlerinin organizasyon içindeki yeri, tüketici davranışı ve BPI, yaratıcı stratejiler: kaynak, mesaj ve kanal faktörleri, hedef belirleme ve bütçeleme, yaratıcı stratejiler: planlama, geliştirme ve uygulama, medya planlaması ve stratejisi, basılı, görsel ve işitsel medyanın ve satış promosyonlarının değerlendirilmesi, promosyon aktivitelerinin etkinliginin ölçülmesi, uluslararası reklamlar ve promosyon aktiviteleri konuları işlenecektir.

EIS5294 Satış Yönetimi ve Müşteri İlişkileri
Günümüzün rekabetçi iş dünyasında satış, işletmelerin en önemli fonksiyonlarından biri haline geldi. Satış yönetimi; müşteri ihtiyaçlarının tespitinden satış sonrası hizmetlere kadar tüm süreçleri kapsamaktadır. Satış organizasyonlarının kurulması, yönetimi ve motivasyonu, satış ekibinin ve yöneticilerinin görevleri, tüketici ve endüstriyel pazarlarda müşteri ilişkilerinin geliştirilmesi, kişisel satış ve satış promosyonu teknikleri hep bu dersin kapsamı içersinde incelenecek konulardan bazılarıdır. Ders güncel örnekler ve görsel malzemelerle zenginleştirilmiş olarak işlenecektir.

EIS5420 Muhasebe
Bu dersin temel uygulama alanları arasında muhasebeye konu olan işlemleri günlük defter ve büyük defterde kayıt altına alma, ve dönem sonu işlemlerini yaparak bilanço, gelir tablosu ve özsermaye değişim tablosu hazırlama konuları temel olarak alarak, muhasebe kalemlerinin nasıl muhasebeleştirildiği ve finansal tablolarda nasıl yer aldığı konuları vardır. Bunun yanı sıra anonim şirketlerdeki muhasebe düzenlenmeleri incelemektedir. Maliyet muhasebesi kapsamında, giderlerin sınıflandırılması, gider, maliyet, zarar kavramlarının açıklanması, maliyet unsurları ve üretilen mamullerin maliyeti incelenerek, safha ve sipariş maliyetleme teknikleri anlatılır. Yönetim muhasebesi alanında ise, bütçe konusu ele alınarak, bütçenin oluşturulması detaylı olarak uygulanarak, planlama, kontrol ve karar analizleri yapılmaktadır.

EFN5410 Finans
Günümüzde, finans konularının, işletmeler ve toplum açısından finansal kaynakların yaratılmasını, kullanımını ve dağılımını etkileyen dinamik bir araç/etkinlik olarak kavranması gerekmektedir. Bu kapsamda bu derste finansman yöneticisinin işletme içindeki rolü, diğer yöneticilerle ilişkileri, finansmanın temelini oluşturan nakit akımlarının zamana göre değeri, hisse senetleri, minmum beklene getiri oranı (fırsat maliyeti), enflasyon ve değerlendirmeye etkileri, yatırım kriterleri, proje değerlendirme yöntemleri ve kaynak maliyeti konuları değerlendirmektedir.

EIS5612 Üretim ve Süreç Yönetimi
Mal ve hizmetlerin üretimine yönelik stratejik ve taktik unsurlar, tasarım, kestirim, tesis yer seçimi, tesis düzenleme, kapasite ve üretim planlaması, envanter planlaması, kalite ve tedarik zincirinin yönetimi, kaynakların etkin kullanımı, dersin kapsamı içindeki konuların belli başlı başlıklarıdır.

EIS5999 Proje
Yüksek lisans öğrencilerinin programda ele alınan ders ve konulardan kendi seçecekleri uygun bir araştırma konusu üzerinde bir danışman rehberliğinde proje hazırlarlar.

Bu içerik 22/07/2015 tarihinde güncellenmiştir.