BİLGİ ALMA FORMU

 
* Bahçeşehir Üniversitesi Bilgi Alma ve Çözüm Merkezi tarafından aranıp bilgilendirileceksiniz.

Eğitim Teknolojisi - Ders İçerikleri

EDT5101 Eğitim Teknolojisinin Temelleri  

Bu ders, öğrencilere Eğitim Teknolojisi alanını tanıtmayı amaçlamaktadır. Öğretim Teknolojileri alanındaki temel ders olarak yerini alır. Bu ders alandaki konuların birçoğunu kapsamına almakla birlikte alanın geçmişi, şu anki durumu ve geleceği ile ilgili konulardan bahsederek özellikle alan dışından gelen öğrencilere alana giriş niteliğinde genel bilgi edindirmeyi amaçlar.

EDT5102 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Öğretim teknolojilerinde kullanılan araştırma teknikleri; araştırma problemi; etik ve araştırma; değişkenler ve hipotezler; literatür taraması; örnekleme; veri toplama ve ölçekler; geçerlik ve güvenirlik; bir araştırma önerisi hazırlama.

EDT5103 Öğretim Tasarımı

Sistematik anlayış ve modelleme; öğretim tasarım modellerinin tanıtılması; ihtiyaç ve problem analizi; öğretim ortamı (öğrenci, içerik ve örgüt-organizasyon) analizi; konu-içerik ve görev analizi; öncelik ve koşulların belirlenmesi; eğitim amaçlarının belirlenmesi; öğretimsel hedeflerin yazımı; ölçme ve değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi; öğretim teorileri ve stratejileri; hedeflere-içeriğe ve ortama uygun öğretim materyali seçimi ve geliştirilmesi; öğretimin sistem tasarımı.

EDT5104 Eğitimde Çoklu Ortam Tasarımı

Davranışçı, bilişsel ve yapılandırmacı kuramlar ve bunların çoklu ve hiper ortam tasarımına uygulamaları; çoklu ortam geliştirme araçlarının tanıtımı ve kullanımı; çoklu ortam için öğretim tasarımı; çoklu ortam ürünlerinin değerlendirilmesi; işitsel ve görsel materyal (animasyon, ses, video vb.) hazırlama, tasarlama ve geliştirme; ekran tasarımı ilkeleri (canlandırma ve hareketlerin kullanılması; kullanıcı etkileşimi; geri bildirim teknikleri; navigasyon; paketleme; ve yayınlama).

EDT5105 Uzaktan Eğitim: Kuram, Araştırma ve Uygulama

Uzaktan eğitime giriş; uzaktan eğitimin kullandığı öğretim ortamları; uzaktan eğitimde kullanılan teknolojiler; uzaktan eğitim teknolojilerin planlanmasında, hazırlanmasında ve uygulamasında kullanılan teknik ve yöntemler; Internet ile ilgili temel kavramlar, Internet'in eğitimde kullanım amaçları; Internet etiği (netiquette); öğrenme nesneleri; öğrenme nesnelerinin üst verisine yönelik uluslararası standartlar.

EDT5108 İleri Öğretim Tasarımı

Öğretim programlarının tasarımı, geliştirilmesi, yönetimi ve değerlendirilmesi; öğretim tasarımı alanını yönlendirecek kabiliyet ve bilginin elde edilmesi; farklı öğretim tasarımı modellerinin ve metodlarının incelenmesi ve uygunluk yönünden birbirleriyle karşılaştırılması.

EDT5109 İnsan Performans Teknolojisi

Öğrenciler iş yerindeki veya öğrenme durumlarındaki performansı artırmayı amaçlayan temelleri, süreç modelleri, çözümleri, mesleki uygulama konuları ve insan performans teknolojisi alanında gelecekteki trendleri inceler.

EDT5110 Yetişkin Eğitimi ve Bilişim Teknolojisi

Yetişkin psikolojisi; yetişkinlerde öğrenme; yetişkinlerin yeniliklere karşı olan tutumları; değişime karşı direnişleri; yetişkin eğitiminde ilkeler; yetişkinler için bilişim; bilişim ile ilgili eğitim programları planlama tasarlama ve yürütme.

EDT5111 Internet Tabanlı Programlama

İnternet üzerinde kullanılan programlama dilleri; İnternet programlama istemci-sunucu mimariye giriş; Web sunucusu kurulumu ve programlama diline (asp, php, .net, jsp, vb.) göre ayarları; İnternet programlama için kullanılan editörler ve program geliştirme ortamları; programlamda kullanılan fonksiyonlar; sunucu ve ortam değişkenleri ve kullanımı; İnternet programlamada çerez kavramı ve kullanım alanları; internet üzerinden HTTP istek ve cevaplarının gönderilmesi; İnternet üzerinden veritabanına bağlanmak ve işlemler gerçekleştirmek; eğitim amaçlı dinamik bir İnternet uygulamasının geliştirilmesi.

EDT5112 İstatistiksel Veri Analizi

Temel istatistiksel kavram ve yöntemlerin tanıtımı; (bilgisayar ortamında istatistik yazılımları ile) veri girişi ve dosya işlemleri; tablo oluşturma ve yorumlama; tanımlayıcı istatistikler ve grafikler; vardamlı istatistik; parametrik olmayan testler.

EDT5113 Çevrimiçi İşbirliğine Dayalı Öğrenme

İşbirlikli öğrenmenin ve çevrimiçi işbirlikli öğrenmenin kuramsal temelleri; çevrimiçi öğrenme süreçleri, tasarımı, sorunlar ve uygulamaları; çevrimiçi işbirlikli öğrenme araçları (elektronik posta, intranet, portallar, çevrimiçi topluluklar, Webloglar, gösterge panoları, konferanslar, forum, toplantı odası, öğrenme yönetimi, iş akışı ve bilgi yönetimi).

EDT5114 Oyun Temelli Öğrenme

Oyun temelli öğrenmenin kuramsal temelleri; oyun temelli öğrenme ortamlarında öğrenme; dijital ortamların rolü; sosyal öğrenmenin doğası olarak oyunlar; öğrenme ortamlarında oyunların etkisi; oyun ve oyuncu stilleri ile ilgili motivasyon teorilerinin rolü; motivasyon ve öğrenme faktörlerini belirlemek için mevcut oyunlar üzerinde inceleme yapma.

EDT5115 Kurumlarda Teknoloji Yönetimi

Teknoloji ve teknoloji yönetimi kavramları; teknoloji hayat döngüsü; teknolojiyi yönetmede kritik faktörler; işletme ve teknoloji stratejisi; rekabetçilik; teknoloji planlaması ve teknoloji transferi; teknoloji edinimi ve kullanımı; teknolojik yenilik süreci.

EDT5116 Grafik Tasarımı

Grafik tasarım süreci ve ilkeleri; grafik tasarımında yaratıcılık; grafikte temel tasarım elemanları; grafik tasarımın uygulama alanları (tipografik iletişim, grafik simgeler - amblem, simgesel işaret, logo ve ticari markalar, görsel kimlik tasarımı, afiş tasarımı); temel grafik bilgisi (piksel derinliği, sıkıştırma, resim formatı seçimi, çözünürlük); grafik tasarım programı (Photoshop, Fireworks, vb.); canlandırma; eğitimde animasyonun kullanım ilkeleri; Adobe Flash kullanarak bir eğitim yazılımı geliştirme.

EDT5117 Eğitsel Video

Tümüyle eğitsel video üretme süreci (Konu seçiminden video’nun bitimine kadar); video üretimi aşamaları (mesaj tanımı, senaryo yazımı, sahne tasarımı, çekim, kurgu ve değerlendirme); dijital video kamera kullanımı; çekim kadrosu; çekim ortamı; ışık ve ses ayarları; ve dijital video kurgusu için yazılım paketi kullanımı.

EDT5119 Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) öğrenme ve öğretime olan etkisini inceleme, özellikle BİT’in öğrencilerin öğrenmelerini öğretmenlerin öğretimini nasıl değiştirileceği konularını irdeleme. Elektronik ortama uygun öğretim tasarımları kullanarak e-öğrenme ile sunulan öğrenme deneyimlerini tasarlama sürecine genel bir bakış açısı kazandırır. Öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin yenilikçi öğrenme ve etkili yönetim için kullanabilecekleri BİT uygulamalarını inceleme ve değerlendirme olanağı sağlar.

EDT5187 Seminer

Eğitim teknolojisi alanındaki çalışmaların, gelişmelerin, var olan sorunların ve olası çözümlerin sunulması ve tartışılması.

EDT5188-1 Tez

Bu dersin amacı, belirledikleri bir alanda tez yazacak olan yüksek lisans öğrencilerine bir hazırlık çalışması yaptırmaktır. Bu ders, seçilen bir problem üzerine belirli bir zaman diliminde öneri yazmdırmayı, öğrencilerin bir araştırma konusu seçmelerini ve seçilmiş olan çalışma alanı üzerine bir öneri yazmalarını sağlamaktadır.

EDT5188-2 Tez

Bu dersin amacı, belirledikleri bir alanda tez yazacak olan yüksek lisans öğrencilerine bir hazırlık çalışması yaptırmaktır. Bu ders, seçilen bir problem üzerine belirli bir zaman diliminde öneri yazmdırmayı, öğrencilerin bir araştırma konusu seçmelerini ve seçilmiş olan çalışma alanı üzerine bir öneri yazmalarını sağlamaktadır.

 

Bu içerik 21/10/2015 tarihinde güncellenmiştir.