Osmanlı ve Türk Tarihi Uygulama ve Araştırma Genel Koordinatörlüğü

 

Genel Koordinatörlüğün amacı, özelde Osmanlıları; siyasi, sosyal, demografik, tarihi, ekonomik, sosyal, kültürel, arkeoloji, mimarlık, sanat tarihi, şehircilik ve benzeri açıdan incelemek, araştırma, yayın, kongre, sempozyum, panel, seminer, konferans, vb. çalışmalar yapmaktır.

Türkiye'nin yakın ilişkilerinin bulunduğu Osmanlı coğrafyasındaki ülkelerin tarihi, siyasal, kültürel ve ekonomik yapılarının incelenerek Türkiye ile ilişkilerinin araştırılması, bölgede 1990 sonrasında Türkiye’nin siyasi ve ekonomik etkinliğinin artması ile birlikte daha büyük bir önem kazanmıştır. İlgili ülkelerden bazılarının AB üyesi olması, bazılarının ise AB ile yakın ilişkiler içinde bulunması, AB ile tam üyelik müzakereleri yürütmekte olan ülkemizin bu ülkelerle ilişkilerini geliştirmesini gerektirmektedir.  Bu ülkelerin önemli bir kısmında Türk ve Müslüman toplulukların bulunması ve bu topluluklar için Türkiye’nin bir çeşit tarihi ve kültürel anavatan oluşturması da Türkiye’nin bölgeyle yakından ilgilenmesini gerektiren önemli bir başka faktördür. Tüm bu faktörler Türkiye’de özellikle Osmanlılar hakkında yapılacak araştırma ve yayınların önemini ortaya koymaktadır.

Osmanlı ve Türk Tarihi Uygulama ve Araştırma Genel Koordinatörlüğü’nün misyonu, geçmişten günümüze kadar olan dönemde Türkiye ile Osmanlı ülkeleri arasındaki toplumsal, iktisadi,  kültürel, siyasal bağlamlarda, doğal coğrafi çevre, güvenlik ve strateji konularında araştırmalar yapılması ve bilimsel verilerin elde edilmesidir. Bu doğrultuda ilgili alanlarda çalışan araştırmacıların eserlerinin yayımlanması ve tanıtılması; Türkiye ve çeşitli Osmanlı ülkeleri ve diğer ülkelerin akademisyenlerini bir araya getirmek üzere ulusal ve uluslararası çapta bilimsel toplantıların düzenlenmesi, ulusal ve uluslararası projelerin üretilmesi için çaba sarf etmektedir.

Osmanlılardaki maddi ve manevi Osmanlı mirası gündeme getirilerek Osmanlı kültür varlığının korunması konusundaki uluslararası duyarlılığın gelişmesine katkı sağlanacaktır.

Genel Koordinatörlüğün Faaliyet Alanları

a) Osmanlılarda yaşamış ve yaşamakta olan ve değişik adlarla bilinen Türk ve diğer Osmanlı halklarının tarihi, edebi, siyasi, demografik, kültürel, ekonomik, sosyal, kültürel, arkeoloji, mimarlık, sanat tarihi, şehircilik ve benzeri birikim ve varlıklarıyla ilgili araştırma ve yayınları takip etmek, gerekli bilgi ve kaynakları arşivlemek,

b) Yurt içindeki ve yurt dışındaki akademik, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, bilgi, materyal değişimi sağlamak, öğrenci ve öğretim üyesi değişimi yapmak; tarih,  demografik, kültürel, ekonomik, sosyal, kültürel, arkeoloji, mimarlık, sanat tarihi, şehircilik vb. konularında ortak bilimsel toplantılar düzenlemek. Osmanlı coğrafyasındaki toplumların tarihi, kültürü, sanatı, uygarlığı, kültürel mirası, arkeolojisi ve sanatı ile ilgili araştırma ve yayın faaliyetleri ve ortak projeler yapmak.

c) Osmanlılara ait siyasi, sosyal, demografik, tarihi, ekonomik, kültürel, eğitim-öğretim, bilimsel ve benzeri konularda ulusal ve uluslararası konferanslar, sempozyumlar, kongreler, paneller düzenleyerek Osmanlılarla ilgili konularda dünya kamuoyunu bilgilendirmek,

d) Türkiye’de Osmanlıca’nın yaygınlaştırılması konusunda kurslar açmak ve yayınlar yapmak.

e) Osmanlı ülkelerinin ortak tarihi geçmişini, kültürel varlıklarını; sosyal, siyasal ve ekonomik benzerliklerini araştırmak; bu alanda yurt içinde ve  dışında kamu, özel ve tüzel kişi ve kurumlarla işbirliği yapmak; ekip çalışmalarını takip ve teşvik etmek; Osmanlı ülkelerinin üniversiteleri ve diğer ilgili kurumları ile akademik işbirliğini yönlendirmek ve koordine etmek; Osmanlılardaki Türk varlığına ve kültürüne yönelik; konferans, seminer ve paneller düzenlemek; sonuçları iç ve dış kamuoyuna makale, dergi ve kitaplar vasıtasıyla duyurmak.

f) Türkiye ile Osmanlı ülkeleri arasındaki ilişkilerle ilgili bilimsel araştırmaların yapılmasını sağlamak, arşiv, müze ve kütüphanelerinde incelemelerde bulunmak,

g) Merkezin amaç ve faaliyet alanları arasına giren konularda Türkiye, Osmanlı ülkeleri ve diğer ülkelerde yapılan yayınları takip etmek, Türk bilim adamlarının yayın yapmasını teşvik etmek, çeşitli dillerde yazılmış yayınların Türkçe'ye çevrilmesini sağlamak.

h) Merkez ile ilgili bir internet sitesi oluşturarak, Merkezin amaçları doğrultusunda akademik yayın yapmak, kitaplık ve arşiv oluşturmak.  

Koordinatörlük Kadrosu

Genel Koordinatör

Heath W. Lowry

0212 381 51 06

heath.lowry@bahcesehir.edu.tr

Fikret Yılmaz

Uzman

0212 381 57 78

fikret.yilmaz@bahcesehir.edu.tr

İlkin Başar Özal

Uzman

0212 381 57 73

ilkinbasar.ozal@bahcesehir.edu.tr

Yeşim Özgen Yeten

İdari Asistan

0212 381 02 64

yesim.ozgen@bahcesehir.edu.tr