Eğitsel Tasarım Ve Değerlendirme (Türkçe, Tezsiz) (Bakırköy) - Ders İçerikleri

EDT5102 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Bu ders daha çok eğitim araştırma yöntemlerine kavramsal bir giriş niteliği taşımaktadır. Nicel araştırma yöntemlerine genel bir giriş yapılacaktır. Konu başlıkları şunlardır: nicel araştırma türleri, bu türlerin altındaki farklı dizaynlar, iç ve dış araştırma geçerliliği, araştırma hipotezlerini kurma, örnekleme, ölçme, literatür taraması, araştırma planı hazırlama ve araştırma raporu yazma. Nitel araştırma yöntemleri altında ise nitel ile nicel yöntemlerin karşılaştırılması ve nitel araştırmalarda veri toplama ve veri analizi konuları işlenecektir.

EDE5111 Öğrenme Sistemleri Tasarımı                                                     

Öğrenmenin amaç öğretimin işlev olarak algılanması; uygulanabilir öğrenim hedeflerinin geliştirilmesi; eylemsel görevlerin tanımlanması; hedeflerle görevlerin ilişkilendirilmesi; öğrenme türleri; temel öğrenme ilkeleri; davranışsal, bilişsel ve yapılanımcı öğrenme kuramları; öğretim sürecinin özel ve genel nitelikleri; öğrenme sistemlerinde olan ve olması gereken bileşenleri tanıma.

EDE5112 Öğrenme Tasarımı ve Öğretim Kurgusu                                   

Eğitsel ihtiyaçların belirlenmesi; önceliklerin saptanması; giriş-çıkış çözümlemesi; öğrencilerin tanımlanması; etkin ve/veya edilgin beklentilere dayalı öğrenci alımı; öğrenme çıktıları örneklemesi; hedef kazanımların geçerlemesi; başarı ölçümünün ölçütleri; uygulamaya temel alınacak öğrenme ilkeleri; öğretim araç-gereçleri; öğretim yaklaşımlarının seçimi; uygulama ve doğrulama.

EDE5113 Program Tasarım Yaklaşımları ve Değerlendirme Süreçleri  

İnsancıl yaklaşımların üç görünümü: Geleneksel, psiko-sosyal, bilimsel; alancı ve alanlararası yaklaşımlar; nesnel çözümleyici yaklaşımın çözümlemesi; gelecekçi yaklaşımlar: uygulamalı eğitim; programın uygulamaya konması; programlarda değişim gerekçeleri; program değerlendirmeyi biricik yapan özellikler; içsel ve dışsal değerleme süreçleri ve program değerlendirme.

EDE5114 Eğitsel Değişim İçin Tasarım ve Eylem                                     

Eğitimde değişmeyi zorunlu kılan toplumsal, ekonomik ve teknolojik etkenler; eğitimde yaratıcılık ve yenilik ihtiyacı; gelecek için yordama ve tasarım; değişim sürecine önderlik; uygulayıcılardan beklenen program zenginleştirme ve sadeleştirme; stratejik değerlendirme; en gerekli olanın ölçümü; gerçekler hakkında veri ve kanıt toplama.

EDE5115 Eğitsel Tasarımda Güncel Araştırmalar                                     

Okul içinde ya da okul dışında yürürlüğe konan örgün ya da yaygın tasarımlara ilişkin araştırmaların gözden geçirilmesi; haftalık okuma yüklenimleri ve sınıfta tartışmalar.

EDE5151 Üstün Yetenekleri  Geliştirmek İçin Eğitsel Tasarım               

Sezgi, benzetim, estetik, hayal gücü ve yaratıcılık için müfredat; sorgulama, vardama ve buluş; çelişki algılama ve denece geliştirme; bilişsel niteliklere disiplinler-üstü yaklaşım; düşünsel deneyler; bilimsel buluşların sanal kurguları; bilgisayar olarak insan aklı; yaratıcılığın zihinsel süreçleri; yeteneklerde bireylerarası farklar; özel yetenek ve üstüstün yeteneklilere ilişkin araştırmalar.

EDE5121 Eğitimde Ölçme                                                                          

Sınama ve değerlendirmenin gerekçeleri; sınayıcı sistemin sorgulanması; geleneksel test kuramı; ölçüm çeşitleri, veri toplama araç çeşitleri, ölçeklerde aranan nitelikler: güvenilirlik, geçerlilik, kullanışlılık ve erişilebilirlik; skorların sunumu, madde analizi; ölçek geliştirme süreci; öğretimin etkililiğinin ölçümü; eğitsel değerlemede bilgisayar desteği.

EDE5122 Eğitimde Değerlendirme                                                            

Değerlendirme çeşitleri: biçimlendirici (formative) ve belgendirici (summative) değerlendirme; eğitimde değerlendirmeye farklı yaklaşımlar: konum-bağıl ve ölçüt-bağıl değerlendirme; en uygun değerlendirme yaklaşımının belirlenmesi; eğitim/öğretim programlarının değerlendirilmesinde izlenmesi gereken aşamalar.

EDE5123 Eğitsel Ölçüm Uygulamaları                                                        

Test yapımının planlaması; testin yararlı olacağı amaçlar; testi kısıtlayıcı etkenler; içerik belirleme; yapısal belirleme; güvenilirlik türleri ve belirleme yöntemleri; geçerlilik türleri ve belirleme yöntemleri; yapısal geçerliliğin özel önem ve önceliğine vurgu; kısıtlayıcı uygulama koşulları; madde seçimi ve maddelerin gerekçeli sıradüzeni; soru bankaları ve maddelerin geri dönüşümü.

EDE5124 Madde Tepki Kuramına Giriş (IRT)                                         

Klasik test kuramı ile madde tepki kuramı arasındaki farklılıklar, bir, iki ve üç parametreli lojistik modeller, madde tepki kuramının uygulamaları (test eşitlemesi, maddelerin farklı işleyişi, bilgisayar ortamında uyarlamalı sınav uygulama).

EDE5125 Eğitsel Ölçmelerdeki Gelişmeler                                                 

Örtük özellik yaklaşımları; Madde Tepki Kuramı; Rasch ölçme kuramında yaklaşımlar; Kesirli Ölçüt Yaklaşımı; derecelendirme ölçeklerinin çözümlenmesi; bilgisayar destekli ölçümler;madde bankası; deneğe uyumlu (güdümlü) sorgulama; öğrenci gelişiminin görselleştirilmesi.

EDE5126 Bilgisayar Destekli Sınav                                                             

Kaçınılmaz ve vazgeçilemez Bilgisayar Destekli Sınav (BDS) yaklaşımları; teknolojik yeniliklerin sınav süreçlerine getirdiği olanaklar ve sorunlar; sınav tasarımı; dijital çağın madde türleri ve maddeleri sıradüzenine koyma seçenekleri; ağ-tabanlı ve bilgisayar-temelli sınavlarda niteliğin eniyiemenmesi; mesleki yeterlik belirleme ve belgelemede bilgisayar-temelli sınavlar; ölçme aracı oalarak sanal kurgular; herkes için erişimin sağlanması.

EDE5127 Eğitsel Değerlendirmelerde Çok Değişkenli Araştırma            

Okul ve okuldışı eğitim ortamlarında ölçme; araştırma kavramları, amaçları ve boyutları; nicel ve nitel bakış açıları; deneysel ve yarı-deneysel araştırma yaklaşımlarına özgü desenler; araştırma desenlerinin sınıflandırılması; gruplararası karmaşık karşılaştırma desenleri; çok etkenli desenler; çok yönlü varyans analizleri (MANOVA); ölçme araçları ve süreçleri; veri toplama yöntemleri; araştırma sürecinde etik ve pratik sorunlar; araştırma makalesinin yapısal kalıbı; araştırma raporu ve tez yazımı.

EDE5131 Yakınsak ve Iraksak Becerilerin Ölçülmesi                               

Çok boyutlu insan özelikleri: Erişi, yetenek ve tutumlar; bilişsel yeterliklerin belirlenmesi; zeka, yaratıcılık, ilgi, ve duyuşsal edinimler.

EDE5181 Eğitsel Değerlendirmede Güncel Uygulamalar                        

Ulusal ya da uluslararası kapsamda eğitsel ölçme ve değerlendirme uygulamaları; haftalık okuma yüklenimleri ve sınıfta tartışmalar.

EDE5182 Eğitim Tasarımı ve Değerlendirmesinde Özel Konular            

Eğitimde program tasarımı ve değerlendirme kapsamındaki özel konuların ileri düzeyde incelenmesi.

EDE5199 Proje