Eğitim Teknolojisi YL (Türkçe, Tezsiz) - Ders İçerikleri

EDT5101 Eğitim Teknolojisinin Temelleri (3-0-3)

Teknolojinin evrimi; eğitim kavramı; eğitim-toplum-ekonomi ve teknolojisi ilişkisi; eğitim ve bilişim ilişkisi; bir alan olarak eğitim teknolojisi; eğitim teknolojisi ile ilgili kuram, kavram ve ilkeler; eğitim teknolojisinin tarihsel gelişimi ve geleceği; hangi öğrenme durumları veya problemlerinde hangi kuramın uygulanabileceği.

EDT5102 Eğitimde Araştırma Yöntemleri (3-0-3)

Öğretim teknolojilerinde kullanılan araştırma teknikleri; araştırma problemi; etik ve araştırma; değişkenler ve hipotezler; literatür taraması; örnekleme; veri toplama ve ölçekler; geçerlik ve güvenirlik; bir araştırma önerisi hazırlama

EDT5103 Öğretim Tasarımı (3-0-3)

Sistematik anlayış ve modelleme; öğretim tasarım modellerinin tanıtılması; ihtiyaç ve problem analizi; öğretim ortamı (öğrenci, içerik ve örgüt-organizasyon) analizi; konu-içerik ve görev analizi; öncelik ve koşulların belirlenmesi; eğitim amaçlarının belirlenmesi; öğretimsel hedeflerin yazımı; ölçme ve değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi; öğretim teorileri ve stratejileri; hedeflere-içeriğe ve ortama uygun öğretim materyali seçimi ve geliştirilmesi; öğretimin sistem tasarımı.

EDT5104 Eğitimde Çoklu Ortam Tasarımı (3-0-3)

Davranışçı, bilişsel ve yapılandırmacı kuramlar ve bunların çoklu ve hiper ortam tasarımına uygulamaları; çoklu ortam geliştirme araçlarının tanıtımı ve kullanımı; çoklu ortam için öğretim tasarımı; çoklu ortam ürünlerinin değerlendirilmesi; işitsel ve görsel materyal (animasyon, ses, video vb.) hazırlama, tasarlama ve geliştirme; ekran tasarımı ilkeleri (canlandırma ve hareketlerin kullanılması; kullanıcı etkileşimi; geri bildirim teknikleri; navigasyon; paketleme; ve yayınlama).

EDT5105 Uzaktan Eğitim (3-0-3)

Uzaktan eğitime giriş; uzaktan eğitimin kullandığı öğretim ortamları; uzaktan eğitimde kullanılan teknolojiler; uzaktan eğitim teknolojilerin planlanmasında, hazırlanmasında ve uygulamasında kullanılan teknik ve yöntemler; Internet ile ilgili temel kavramlar, Internet'in eğitimde kullanım amaçları; Internet etiği (netiquette); öğrenme nesneleri; öğrenme nesnelerinin üst verisine yönelik uluslararası standartlar.

EDT5106 Eğitim Teknolojisinde Proje Yönetimi (3-0-3)

Program proje ilişkisi; projeye duyulan ihtiyaç; projelerin özellikleri; proje yönetimi; proje yönetimi süreci; proje planlaması ve planlama aşamaları (başlangıç, planlama, uygulama, kontrol ve kapanış); farklı planlama yaklaşımları; farklı planlama araçları; kapsam, bütçe ve zaman planlaması ve dengesi; proje sürecinde ekiplerin hazırlanması; MS-Project programı ile örnek proje planı geliştirme.

EDT5107 Eğitim Teknolojisinde Ürün ve Süreç Değerlendirme (3-0-3)

Eğitim ve öğretim ile ilgili süreçlerin ve bu süreçler sonucunda elde edilecek ürünlerin nasıl değerlendirileceği; Ürün ve süreç değerlendirmesinin temelleri; ürün ve süreç değerlendirmesinin planlanması; değerlendirme tekniklerinin seçimi, uygulanması ve sonuçların yorumlanması.

EDT5108 İleri Öğretim Tasarımı (3-0-3)

Öğretim programlarının tasarımı, geliştirilmesi, yönetimi ve değerlendirilmesi; öğretim tasarımı alanını yönlendirecek kabiliyet ve bilginin elde edilmesi; farklı öğretim tasarımı modellerinin ve metodlarının incelenmesi ve uygunluk yönünden birbirleriyle karşılaştırılması.

EDT5109 İnsan Performans Teknolojisi (3-0-3)

Öğrenciler iş yerindeki veya öğrenme durumlarındaki performansı artırmayı amaçlayan temelleri, süreç modelleri, çözümleri, mesleki uygulama konuları ve insan performans teknolojisi alanında gelecekteki trendleri inceler.

EDT5110 Yetişkin Eğitimi ve Bilişim Teknolojileri (3-0-3)

Yetişkin psikolojisi; yetişkinlerde öğrenme; yetişkinlerin yeniliklere karşı olan tutumları; değişime karşı direnişleri; yetişkin eğitiminde ilkeler; yetişkinler için bilişim; bilişim ile ilgili eğitim programları planlama tasarlama ve yürütme.

EDT5111 İnternet Tabanlı Programlama (3-0-3)

İnternet üzerinde kullanılan programlama dilleri; İnternet programlama istemci-sunucu mimariye giriş; Web sunucusu kurulumu ve programlama diline (asp, php, .net, jsp, vb.) göre ayarları; İnternet programlama için kullanılan editörler ve program geliştirme ortamları; programlamda kullanılan fonksiyonlar; sunucu ve ortam değişkenleri ve kullanımı; İnternet programlamada çerez kavramı ve kullanım alanları; internet üzerinden HTTP istek ve cevaplarının gönderilmesi; İnternet üzerinden veritabanına bağlanmak ve işlemler gerçekleştirmek; eğitim amaçlı dinamik bir İnternet uygulamasının geliştirilmesi.

EDT5112 İstatiksel Veri Analizi (3-0-3)

Temel istatistiksel kavram ve yöntemlerin tanıtımı; (bilgisayar ortamında istatistik yazılımları ile) veri girişi ve dosya işlemleri; tablo oluşturma ve yorumlama; tanımlayıcı istatistikler ve grafikler; vardamlı istatistik; parametrik olmayan testler.

EDT5113 Çevrimiçi İşbirliğine Dayalı Öğrenme (3-0-3)

İşbirlikli öğrenmenin ve çevrimiçi işbirlikli öğrenmenin kuramsal temelleri; çevrimiçi öğrenme süreçleri, tasarımı, sorunlar ve uygulamaları; çevrimiçi işbirlikli öğrenme araçları (elektronik posta, intranet, portallar, çevrimiçi topluluklar, Webloglar, gösterge panoları, konferanslar, forum, toplantı odası, öğrenme yönetimi, iş akışı ve bilgi yönetimi).

EDT5114 Oyun Temelli Öğrenme (3-0-3)

Oyun temelli öğrenmenin kuramsal temelleri; oyun temelli öğrenme ortamlarında öğrenme; dijital ortamların rolü; sosyal öğrenmenin doğası olarak oyunlar; öğrenme ortamlarında oyunların etkisi; oyun ve oyuncu stilleri ile ilgili motivasyon teorilerinin rolü; motivasyon ve öğrenme faktörlerini belirlemek için mevcut oyunlar üzerinde inceleme yapma.

EDT5115 Kurumlarda Teknoloji Yönetimi (3-0-3)

Teknoloji ve teknoloji yönetimi kavramları; teknoloji hayat döngüsü; teknolojiyi yönetmede kritik faktörler; işletme ve teknoloji stratejisi; rekabetçilik; teknoloji planlaması ve teknoloji transferi; teknoloji edinimi ve kullanımı; teknolojik yenilik süreci.

EDT5116 Grafik Tasarımı (3-0-3)

Grafik tasarım süreci ve ilkeleri; grafik tasarımında yaratıcılık; grafikte temel tasarım elemanları; grafik tasarımın uygulama alanları (tipografik iletişim, grafik simgeler - amblem, simgesel işaret, logo ve ticari markalar, görsel kimlik tasarımı, afiş tasarımı); temel grafik bilgisi (piksel derinliği, sıkıştırma, resim formatı seçimi, çözünürlük); grafik tasarım programı (Photoshop, Fireworks, vb.); canlandırma; eğitimde animasyonun kullanım ilkeleri; Adobe Flash kullanarak bir eğitim yazılımı geliştirme.

EDT5117 Eğitsel Video (3-0-3)

Tümüyle eğitsel video üretme süreci (Konu seçiminden video’nun bitimine kadar); video üretimi aşamaları (mesaj tanımı, senaryo yazımı, sahne tasarımı, çekim, kurgu ve değerlendirme); dijital video kamera kullanımı; çekim kadrosu; çekim ortamı; ışık ve ses ayarları; ve dijital video kurgusu için yazılım paketi kullanımı.

EDT5199 Proje (0-0-0)

Bir dönemlik proje çalışması.