Okul Öncesi Eğitimi YL (Türkçe, Tezsiz) - Ders İçerikleri

ECE5101 Bilimsel Araştırma Yöntemleri- I

Bilim ve temel kavramlar, bilimsel araştırma süreci, nitel araştırma yöntemleri, nicel araştırma yöntemleri, araştırma ile elde edilen verilerin analizi ve değerlendirmesi, bir araştırma raporunun değerlendirilmesi, araştırma raporu hazırlama, dersin içeriğini oluşturmaktadır.

ECE5102 Bilimsel Araştırma Yöntemleri- II

Bilim ve temel kavramlar, bilimsel araştırma süreci, nitel araştırma yöntemleri, nicel araştırma yöntemleri, araştırma ile elde edilen verilerin analizi ve değerlendirmesi, bir araştırma raporunun değerlendirilmesi, araştırma raporu hazırlama, dersin içeriğini oluşturmaktadır.

ECE5103 Karşılaştırmalı Okul Öncesi Eğitim

Bu dersin amacı öğretmen adaylarının okul öncesi eğitim programının özellikleri ile Türkiye de ve dünyada uygulanan okul öncesi eğitim program yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olmalarını, bu modelleri karşılaştırılıp, benzer ve farklı yönlerini, Türkiye’de uygulanabilirliliğini fark  etmelerini sağlamaktır.

ECE5104 Erken Çocukluk Eğitiminde Dil Gelişimi 

Okulöncesi dönemde dil gelişimi: ses, kelime, anlam, alfabe, söz dizimi, yazmaya hazırlık, dil bilgisi. Alıcı ve ifade edici dil. Dil ve sosyal çevre. Dil gelişiminin değerlendirilmesi.

ECE5105 Okul Öncesinde Sanat Eğitimi

Çocuklar için yaratıcı sanat etkinlikleri. Okulöncesi dönemde resim, müzik, dans, drama öğretimi. Sanat ve çocuk edebiyatı. Sanat etkinliklerini matematik, fen, sosyal bilimler, dil öğretimi ile kaynaştırma. Yaratıcılık ve yaratıcı düşünme. Okulöncesinde sanat eğitimi öğrenme ortamları tasarımı. Okulöncesi sanat öğreniminin değerlendirilmesi.

ECE5106 Özel Eğitim ve  Kaynaştırma

Özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelliliği oluşturan nedenler, erken tanı ve tedavinin önemi, engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım, zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli, bedensel engelli, dil ve iletişim bozukluğu olan, süregelen hastalığı olan, özel öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri, farklı gelişen çocukların oyun yoluyla eğitimi, kaynaştırmalı eğitim, özel eğitime muhtaç çocukların ailelerinde gözlenen tepkiler, ülkemizde özel eğitimin durumu, bu amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşlar.

ECE5107 Okul Öncesi Eğitimde Rehberlik ve Danışmanlık

Rehberlik ve psikolojik danışmanlığın kısa tarihi. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık temel kavram ve ilkeleri. Okul rehberlik hizmetleri. Rehberlik ve psikolojik danışmanlığın Türkiye’de gelişimi ve günümüzdeki durumu.

ECE5108 Okul Öncesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Çocuk gelişimi ve öğrenmesinin değerlendirilmesi. Okulöncesi değerlendirme yöntemleri ve araçları. Değerlendirme ortamları. Gözlem, dökümantasyon ve ürün dosyaları. Değerlendirme için aile ve meslektaşlarla işbirliği. 

ECE5109 İlkokula Hazırlık ve  Geçiş Dönemi

Hazır bulunuşluk, önemi, etkileyen faktörler. İlköğretime hazır bulunuşluğun boyutları. Çocukları ilköğretime hazırlamaya yönelik etkinlikler. İlköğretim programlarının özellikleri. İlköğretime hazır bulunuşluğun değerlendirilmesi.

ECE5110 Okul Öncesi Eğitimde Oyun ve Oyun Materyalleri

Oyun ile ilgili temel kavramlar. Oyun gelişimi kuramları. Okulöncesi dönem çocukları için farklı oyun türleri. Oyuncak ve oyun araçları geliştirme. Oyunun okulöncesi dönemde çocukların gelişimine katkısı. Türk kültüründe oyun ve oyuncak. Oyun için öğrenme ortamlarının düzenlenmesi. Oyunla öğrenmenin değerlendirilmesi.

ECE5111 Okul Öncesi Eğitimde Aile ve Toplum

Okul, aile, toplum ve kültür etkileşimi; Türkiye’de sosyal yapı ve aile yapıları; aileye ve topluma yönelik eğitim programları, modelleri ve projeleri; aile ve toplumun eğitime katkısı ve katılımı; etkili iletişim öğrenci, öğretmen, veli iletişiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, iletişim uygulamaları.

ECE5112 Okul Öncesi Eğitimde Matematik ve Fen Eğitimi 

Çocuklarda matematik, fen ve teknoloji kavramlarının gelişimi. Problem çözme, bilimsel düşünme, araştırma, gözlem ve veri toplama becerileri geliştirme. Temel matematik, fen ve teknoloji kavramlarının okulöncesi dönemde öğretimi. Okulöncesi eğitimde kullanılan matematik, fen ve teknoloji araç ve gereçleri. Matematik, fen ve teknoloji öğrenme ortamlarının tasarımı. Matematik, fen ve teknoloji öğreniminin değerlendirilmesi.

ECE5113 Okulöncesi Eğitimde Müfredat Geliştirme

Okulöncesi eğitimde çocuk gelişimi ve öğrenme kuramları ve kuramcıları. Okulöncesi program modelleri ve yaklaşımları. Okulöncesi eğitimi program tasarımı, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi.

ECE5114 Okulöncesinde  Sosyal Bilimler Eğitimi

Çocuklarda sosyal bilimler kavramlarının gelişimi. Okulöncesi dönemde kişilik ve sosyal becerilerin gelişimi. Okulöncesi dönemde tarih, coğrafya, vatandaşlık ve ekonomi öğretimi. Bireysel farklılıklar ve kültürel çeşitlilik.

ECE5115 Erken Çocukluk Eğitiminde Okuma Yazma  

Okuma-yazmada öğretmenin rolü, gelişimi ve kritik düşünmeyi kolaylaştıran ortamın ve materyallerin düzenlenmesi.

ECE5116  Erken Çocukluk Eğitiminde Çocuk Edebiyatı  

Dünyada ve Türkiye’de çocuk edebiyatının gelişimi. Çocukluk evresinde, nitelikli çocuk kitaplarıyla tanışmanın önemi ve okuma kültürü edinmiş düşünen, duyarlı bireylerin yetiştirilmesinde çocuk edebiyatı yapıtlarını işlevi. Çocuk edebiyatı yapıtlarında bulunması gereken özelliklerin (tasarım, içerik ve eğitsel) örneklerle incelenmesi.

ECE5117  Çağdaş Çocuk Gelişim Kuramları

0-8 yaş grubu çocuklarda fiziksel, bilişsel, sosyal, duygusal ve dil gelişimi. 0-8 yaş arası dönemde gelişim ve öğrenmeye etki eden etmenler. Gelişim ve öğrenme kuramları. Çocuk gelişim kuramlarının öğrenme ve öğretme üzerindeki uygulamaları.

ECE5118 Erken Müdahale Yaklaşımları

Çocuk mağduriyeti, erken müdahalenin temelleri ve modelleri. Erken müdahalede araştırmalar, ve kuramlar ve yaklaşımlar.

ECE5119 Proje

Bir araştırma projesi desenleme ve süpervizör gözetiminde araştırma yapma.