Ders İçerikleri

Zorunlu Dersler 

CNG 6101 Psikolojik Danışma Süreç ve Stratejileri (3-0-3) (12 AKTS)

Bu ders, danışanın değişimi desteklemek veya sağlamak için tasarlanmış temel psikolojik danışma stratejilerine odaklanmaktadır. Ayrıca, psikolojik danışma oturumlarını başlatma, sürdürme ve sonlandırma olarak ifade edilebilecek süreci anlamasını ve uygun stratejileri kullanarak oturumu yönetebilmesinde öğrencilerin gerekli bilgi ve becerileri kazanmalarına yardımcı olmaktır. 

CNG 6102 Psikolojik Danışma Kuram ve Müdahaleleri (3-0-3) (18 AKTS)

Etkili bir psikolojik danışma yardımı sunma, Geçmişe ve bağlama odaklanan psikolojik danışma kuram ve teknikleri, Duygu ve duyumlara odaklanan psikolojik danışma kuramları, Düşünceye odaklanan psikolojik danışma kuramları, Eyleme odaklanan psikolojik danışma kuramları, Bütünleştirilmiş ve Eklektik psikolojik danışma kuramları, Tedavi Sistemleri bazı ders kapsamında işlenecek  bazı konulardır. 

CNG 6103 İstatistiksel Araştırma Yöntemleri: (3-0-3) (12 AKTS)

Örneklem seçimi, normal dağılım incelemesi, betimsel istatistikler (merkezi eğilim ölçüleri ve değişkenlik ölçüleri), hipotez test etme süreci, çıkarımsal istatistikler (grup karşılaştırmaları, varyans testleri), parametrik olmayan istatistik teknikleri, istatistik paket programı ile uygulama, dersin içeriğini oluşturur. 

CNG 6104 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması –I (0-6-0) (10 AKTS)

Psikolojik danışma sürecinin başlatma. Danışanların kendilerini keşfetmelerine yardımcı olan stratejiler, bazı yanlış sayıltılar, önemli konular; psikolojik danışman’ın kendini tanıması, psikolojik danışma müdahalelerinin kısaca incelenmesi; psikolojik yardım mesleği; psikolojik yardım ilişkisi; danışana dikkati verme; iletişim örüntülerinin farkında olma; psikolojik danışma oturumunu yürütme; bilişsel müdahalelerde bulunma; duygusal müdahalelerde bulunma; konuları kavramlaştırma, amaç oluşturma; bütünleştirilmiş psikolojik danışma stratejilerini ve müdahalelerini kullanma; psikolojik danışman adaylarının karşılaştıkları güçlükler; süpervizyon altında en az 30 oturum uygun müdahale, kuram ve teknikleri kullanarak bireyle psikolojik danışma yapma. 

CNG 6105 Grupla Psikolojik Danışma Uygulaması (3-2-4) (14 AKTS)

Bu derste grupla psikolojik danışmanın teori ve pratiği, ileri düzey grup liderliği becerilerinin anlaşılması ve geliştirilmesine çalışılacaktır. Grup oluşturken ve geliştirirken karşılaşılan ortak konular ve özel sorunların yanısıra etik ve yasal konular tartışılacaktır. Öğrenciler grup üyeliği ve eş-liderliği yaşayacaktır. 

CNG 6106 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması –II (0-6-0) (10 AKTS)

Psikolojik danışma sürecinin başlatma. Danışanların kendilerini keşfetmelerine yardımcı olan stratejiler, bazı yanlış sayıltılar, önemli konular; psikolojik danışman’ın kendini tanıması, psikolojik danışma müdahalelerinin kısaca incelenmesi; psikolojik yardım mesleği; psikolojik yardım ilişkisi; danışana dikkati verme; iletişim örüntülerinin farkında olma; psikolojik danışma oturumunu yürütme; bilişsel müdahalelerde bulunma; duygusal müdahalelerde bulunma; konuları kavramlaştırma, amaç oluşturma; bütünleştirilmiş psikolojik danışma stratejilerini ve müdahalelerini kullanma; psikolojik danışman adaylarının karşılaştıkları güçlükler; süpervizyon altında en az 30 oturum uygun müdahale, kuram ve teknikleri kullanarak bireyle psikolojik danışma yapma. 

CNG 6187  Seminer (0-0-0) (10 AKTS)

Öğrencilerin psikolojik danışma ve rehberlik  alanında ilgilendikleri konulara bakış açılarını genişletmek ve farkındalıklarını arttırmak.  

CNG 6185 Doktora Yeterlilik Sınavı (0-0-0) (20 AKTS)

Öğrenciler yeterlilik sınavı alırlar. 

CNG 6188-1  Doktora Tezi (0-0-0) (20 AKTS)

Tez danışmanı gözetiminde öğrencinin ilgi duyduğu başlıca bir konu üzerine özgün bir araştırma projesinin tasarlanması ve tamamlanması.

CNG 6188-2  Doktora Tezi (0-0-0) (30 AKTS)

Tez danışmanı gözetiminde öğrencinin ilgi duyduğu başlıca bir konu üzerine özgün bir araştırma projesinin tasarlanması ve tamamlanması. 

CNG 6188-3  Doktora Tezi (0-0-0) (30 AKTS)

Tez danışmanı gözetiminde öğrencinin ilgi duyduğu başlıca bir konu üzerine özgün bir araştırma projesinin tasarlanması ve tamamlanması. 

CNG 6188-4  Doktora Tezi (0-0-0) (30 AKTS)

Tez danışmanı gözetiminde öğrencinin ilgi duyduğu başlıca bir konu üzerine özgün bir araştırma projesinin tasarlanması ve tamamlanması. 

Seçmeli Dersler 

CNG 6108 Psikolojik Danışmada Süpervizyon (3-0-3) (6 AKTS)

Psikolojik danışmada süpervizyon sürecinin etkili bir şekilde yürütülmesi için süpervizyon kuramları ve modelleri; müdahaleleri; yöntemleri ve teknikleri; süpervizyon süreci; süpervizyon ilişkisi; süpervizörün ve süpervizyon alan uygulayıcı ya da öğrencilerin rol ve sorumlulukları; süpervizyonda etik ve yasal konular; süpervizyonda ölçme ve değerlendirme; süpervizyon alanındaki süreç ve sonuç araştırmaları konularında gerekli olan bilgi ve beceriler konusunda öğrencileri kapsamlı şekilde bilgilendirmeyi amaçlayan bir derstir. 

CNG 6109 Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları : (3-0-3) (6 AKTS)

İnsan doğasına bakışı, işlevi, temel felsefesi gibi özellikleri geneleksel kuramlarda dikkate alınarak psikoloik danışmadaki çağdaş kuramlar perspectifinden tartışıldığı bir derstir. Çağdaş kuramlar, pozitif psikoloji ve kültüre duyarlı bir yaklaşımla değerlendirilir. Üst düzey kuramsal bilgi sunulur. 

CNG 6110 Grupla Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri (3-0-3) (6 AKTS)

Bu dersle öğrenciler grup rehberliği/grupla psikolojik danışma programları geliştirme, grup rehberliği/grupla psikolojik danışma teknikleri bilgisi, liderlik becerilerini geliştirme, öğrenilen beceri ve teknikleri farklı ortamlarda uygun bir şekilde kullanabilme, grup rehberliği/grupla psikolojik danışma teknikleri repertuarı oluşturma ve bunları uygulayabilme ve grup rehberliği/grupla psikolojik danışma programı yürütebilme becerisi kazanır. 

CNG 6111 Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi (3-0-3) (6 ECTS)

Bu dersin amacı; öğrencilerin çocuk ve ergen psikopatolojisine ilişkin temel kavramları özümseyerek, çocuk ve ergen psikopatoloji kapsamında değerlendirilen sorunları ayırt edebilmelerini ve uygun sevk etme becerileri geliştirmelerini sağlamaktır. 

CNG 6112 Yetişkin Psikopatolojisi (3-0-3) (6 ECTS)

Bu dersin amacı; öğrencilerin yetişkin psikopatolojisine ilişkin temel kavramları özümseyerek, yetişkin psikopatoloji kapsamında değerlendirilen sorunları ayırt edebilmelerini ve uygun sevk etme becerileri geliştirmelerini sağlamaktır. 

CNG 6113 Psikolojik Danışmada Meslek Etiği ve Yasal Konular: (3-0-3) (6 AKTS)

Psikolojik danışmanlık doğrudan bireye hizmet verdiğinden; dolayısıyla bireyi doğrudan etkilediğinden danışmanlık sürecinin danışanı ve danışmanı etik olarak koruyucu bir yapısının olması gerekmektedir. Bu derste, bu ilişkinin özellikleri farklı etik modellerden yararlanarak tartışılacaktır. 

CNG 6114 Psikolojik Ölçme Aracı Geliştirme: (3-0-3) (6 AKTS)

Alandaki tanısal ve araştırma amaçlı çalışmalarda kullanılmak üzere uygun testlerin bilimsel yöntemlerle geliştirilmesini ve bunlara uygun kuramsal temellerinin oluşturulmasını amaçlamaktadır. Çalışma içinde test vermek, test oluşturmak ve testlerin sonuçlarını değerlendirebilmek ile ilgili yaklaşımlar ve uygulamalar tartışılacaktır. 

CNG 6115 Çocuk ve Ergenle Psikolojik Danışma (3-0-3) (6 AKTS)

Bu ders kapsamında, öğrencilerin; çocukların danışma gereksinimlerini kavrayabilme, sorunlarını ve gereksinimlerini belirleyebilme, temel problemlere göre çocuklarla danışma yaklaşımlarını açıklayabilme, normal gelişim özelliklerini sıralayabilme, farklı danışma kuramlarını ve teknikleri tartışabilme, okullarda çocukla psikolojik danışma ile ilgili yasal ve etik konuları kavrayabilme, belirli çocukla danışma tekniklerini okul öncesi çocuklarına uygulayabilme, çocuklarla kullanılabilecek müdahale tekniklerini kavrayabilme, çocukla danışmada kullanabilecekleri kişisel kuramsal yaklaşımı belirleyebilmeleri beklenmektedir. 

CNG 6116 Çift ve Aile Danışmanlığı: (3-0-3) (6 AKTS)

“Aile” olgusu; “Aile”nin, çeşitli kültürlerdeki ve Türk kültüründeki tanımı; Bireyin ve ailenin gelişimleri; Ailelerde “sağlık”; Aile terapisinin önemi; Aile terapisinde değerlendirme; Aile terapisinde etik; Aile terapisinin genel süreci; Çift ve evlilik zenginleştirme; Çift ve evlilik terapisi; Aile terapisi teorileri; Farklı yapılardaki ailelerle çalışma yetkinliğini içerir. 

CNG 6117 Çokkültürlü Psikolojik Danışma (3-0-3) (6 AKTS)

Bu ders ile öğrencilerin kültür ve psikolojik danışma arasındaki ilişkiyi kavrayarak, kültürel farklılıkları açıklayabilme, psikolojik danışmada kültürel bir bakış açısı geliştirmeleri amaçlanmaktadır.