Eğitim Yönetimi ve Planlaması Yüksek Lisans Programı (Türkçe, Tezsiz) - Ders İçerikleri

EAP5101  Eğitim Yönetimi ve Organizasyon

Bu dersinin amacı, katılımcıların örgüt ve yönetim kuramları ve uygulamaları ile temel yönetim süreçlerine ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirerek, etkili eğitim yöneticiliği yeterliği kazandırmaktır. Bu derste katılımcıların, yönetim disiplininin temelini oluşturan yönetim kuram ve süreçlerini kavrayarak, bu disiplinin geçmişten günümüze nasıl değişim gösterdiği hakkında özgün yorumlarda bulunacak duruma gelmesi amaçlanmaktadır.

 

EAP5102  Örgütsel Davranış ve Liderlik

Bu dersin amacı, katılımcıların liderlik kuramları ve çağdaş liderlik uygulamaları konusundaki bilgi ve becerilerini geliştirmek, yönetici adaylarına etkili eğitim ve öğretim liderliği yeterliliği kazandırabilmek ve katılımcıların örgüt içerisindeki davranışları analiz edebilme ve öznel bakış açılarını geliştirmelerinde yardımcı olabilmektir.

 

EAP5103 Eğitim Kurumlarında Finans ve Yönetişim

Bu dersin amacı, katılımcılara günümüz eğitim yöneticilerinin sahip olması gereken finansal bakış açısı ve birikimini kazandırmak; saydamlık, hesap verebilirlik, katılım, çalışma uyumu, yerindenlik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını benimsetebilmektir.

 

EAP5104 Eğitim Kurumlarında Çatışma ve Yönetimi                         

Bu derste amaç, katılımcıların çatışma ve çatışma yönetimi alanında bilgi ve becerilerini geliştirebilmesi; bireysel ve örgütsel çatışmaları etkili bir biçimde yönetme yeterliği kazanmasıdır.

 

EAP5105  Dünyadaki Eğitim Sistemleri      

Bu dersin amacı, katılımcıların dünya ülkelerinin eğitim sistemlerini karşılaştırmalı olarak incelemelerini sağlamaktır. Bu derste katılımcıların dünya  ülkelerinin kendi aralarındaki ve Türk Eğitim Sistemi ile arasındaki benzerliklere ve farklılıklara dair özgün yorumlarda bulunacak duruma gelmesi amaçlanmaktadır.

 

EAP5106 Eğitim Kurumlarında Stratejik Planlama                             

Bu dersin amacı, katılımcıların stratejik planlama sürecine ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirmek, ve uygulanabilir stratejik plan hazırlama yeterlikleri kazandırmaktır.

 

EAP5107  Eğitim ve Yönetim Hukuku                                 

Dersin amacı, katılımcıların eğitim ve yönetim hukukuna ilişkin temel kavramları bilmelerini ve bu kuralları çalışma yaşamında bilinçli bir biçimde uygulama tutum ve davranışları kazanmalarını sağlamaktır.

 

EAP5108 Eğitim Kurumlarında Stratejik Marka Yönetimi ve Pazarlama

Dersin amacı, katılımcılara eğitim kurumlarında stratejik marka yönetimi ve eğitim hizmetlerinin pazarlanması konusunda temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

 

EAP5109 Eğitim ve Öğretimde Etik                                    

Dersin amacı, katılımcıların eğitim ve öğretim sürecinin temel değer ve ilkeleri ile mesleki etik ilkelerini kavramalarını sağlama ve bu ilkeleri iş yaşamında uygulama tutum ve davranışları kazandırmaktır.

 

EAP5110 Eğitimde Kurumlarında Kültür ve Değişim                                 

Bu dersin amacı, katılımcılara değişim yönetimindeki temel kavramları; değişimin sürücü güçlerini; değişim türlerini ve modellerini; organizasyonel atalet ve değişime direnç; uygulama stratejileri ve geçişi yönetme; değişim yönetiminde liderliğin rolü; organizasyonel değişimde paydaş yönetimi; değişim yönetiminde takım yönetiminin rolü, ve kurum kültürü konusundaki tüm temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

 

EAP5111 Eğitim Yönetiminde Seçilmiş Konular              

Misafir ya da fakülte öğretim elemanı tarafından özel konular veya özel ihtiyaçlara yönelik açılan bir derstir. Örnek konular olarak, öğretmen ve okul yöneticisi yetiştirmede gelişmeler, okulda üniversite uygulamaları, eylem araştırması, deneyim paylaşım toplulukları ile ilgili çalışmalar sayılabilir.

 

EAP5112 Eğitim Kurumlarında Performans Değerlendirme                                              

Bu dersin amacı, katılımcıların insan kaynakları ve kurum performansı yönetimine ilişkin temel bilgi ve becerilerini geliştirmektir. Bu derste amaç, katılımcıların kurum ve insan kaynaklarını etkili bir biçimde yönetme yeterliliği kazandırmaktır.

 

EAP5113  Müdürlük Uygulaması

Bu dersin amacı, katılımcıların kuramsal temelli derslerde edinilen kazanımları gerçek ortamda gözlemesi, deneyimlemesi ve böylece liderlik ve yönetim bilgisi ve becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır.

 

EDT5105 Uzaktan Eğitim

Uzaktan eğitime giriş; uzaktan eğitimin kullandığı öğretim ortamları; uzaktan eğitimde kullanılan teknolojiler; uzaktan eğitim teknolojilerin planlanmasında, hazırlanmasında ve uygulamasında kullanılan teknik ve yöntemler; Internet ile ilgili temel kavramlar, Internet'in eğitimde kullanım amaçları; Internet etiği (netiquette); öğrenme nesneleri; öğrenme nesnelerinin üst verisine yönelik uluslararası standartlar.

 

EDT5102 Eğitimde Araştırma Yöntemleri                          

Öğretim teknolojilerinde kullanılan araştırma teknikleri; araştırma problemi; etik ve araştırma; değişkenler ve hipotezler; literatür taraması; örnekleme; veri toplama ve ölçekler; geçerlik ve güvenirlik; bir araştırma önerisi hazırlama.

 

EDT5113 Çevrimiçi İşbirliğine Dayalı Öğrenme

İşbirlikli öğrenmenin ve çevrimiçi işbirlikli öğrenmenin kuramsal temelleri; çevrimiçi öğrenme süreçleri, tasarımı, sorunlar ve uygulamaları; çevrimiçi işbirlikli öğrenme araçları (elektronik posta, intranet, portallar, çevrimiçi topluluklar, Webloglar, gösterge panoları, konferanslar, forum, toplantı odası, öğrenme yönetimi, iş akışı ve bilgi yönetimi).

 

EDT5115 Kurumlarda Teknoloji Yönetimi

Teknoloji ve teknoloji yönetimi kavramları; teknoloji hayat döngüsü; teknolojiyi yönetmede kritik faktörler; işletme ve teknoloji stratejisi; rekabetçilik; teknoloji planlaması ve teknoloji transferi; teknoloji edinimi ve kullanımı; teknolojik yenilik süreci.

 

EDT5119 Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) öğrenme ve öğretime olan etkisini inceleme, özellikle BİT’in öğrencilerin öğrenmelerini ve idarecilerin yönetimlerini nasıl değiştirileceği konularını irdeleme. Elektronik ortama uygun öğretim tasarımları kullanarak e-öğrenme ile sunulan öğrenme deneyimlerini tasarlama sürecine genel bir bakış. Öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin yenilikçi öğrenme ve etkili yönetim için kullanabilecekleri BİT uygulamalarını inceleme ve değerlendirme.

 

EDT5010 Yetişkin Eğitimi ve Bilişim Teknolojileri

Yetişkin psikolojisi; yetişkinlerde öğrenme; yetişkinlerin yeniliklere karşı olan tutumları; değişime karşı direnişleri; yetişkin eğitiminde ilkeler; yetişkinler için bilişim; bilişim ile ilgili eğitim programları planlama tasarlama ve yürütme.

 

EDT5012 İstatistiksel Veri Analizi

Temel istatistiksel kavram ve yöntemlerin tanıtımı; (bilgisayar ortamında istatistik yazılımları ile) veri girişi ve dosya işlemleri; tablo oluşturma ve yorumlama; tanımlayıcı istatistikler ve grafikler; vardamlı istatistik; parametrik olmayan testler.

 

EDT6102 Eğitim Araştırmalarında Nitel Yöntemler

Dersin amacı, çeşitli durumlarda yürütülebilecek nitel araştırmalara yönelik temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Bu ders kapsamında şu konular ele alınacaktır: Nitel çalışmalar nasıl tasarlanır; araştırma desenine yönelik nitel yaklaşımlar (Öyküsel Analiz/Anlatı Araştırması, Olgubilim, Kuram Oluşturma, Kültür Analizi, Durum Çalışması, Eylem Araştırması); nitel veri toplama ve analizi; araştırmanın raporlanması; nitel araştırmada etik. Bu dersi alan öğrenciler nitel bir araştırma önerisi yazacak, nitel veri toplayıp başlangıç analizlerini yaparak bir rapor haline getirebileceklerdir.

 

EAP5187 Seminer                  

Dersin amacı, bilimsel bir araştırma gerçekleştirme basamaklarını açıklamaktır. Bu ders, öğrencilerin  araştırma sürecini anlamaları konusunda yönlendirmekte ve onların araştırma sürecinin temel ögelerini anlamaları konusunda beceri kazanmalarına yardımcı olmaktadır.

 

EAP5188-1 Thesis

Mecburi ders yükünün tamamlanmasından ardından ileri boyutta bir araştırma ve analiz için katılımcılar bir çalışmalarından bir konu belirleyecekler. Bu dersin amacı, belirli bir zaman dilimi içerisinde öğrencilerin belirlenmiş sorun hakkında bir öneri hazırlamalarını ve öğrencilerin bir araştırma konusu belirlemeleri ve seçilmiş olan çalışma alanı üzerine bir öneri yazmalarını sağlamaktır.

 

EAP5188-2 Thesis

Bu ders, öğrencilerin seçilmiş olan sorunu bilimsel ve etik açıdan detaylı ve doğru bir biçimde belirli bir zaman diliminde  çözümlemelerini ve bulguları açığa çıkarmalarını sağlamaktadır.