Kabul ve Önceki Öğrenmelerin Tanınması

1- Özellikle merkezi yerleştirmeyle (ÖSYM kanalıyla) gelen öğrenci grupları dışında kalan yatay geçiş, YÖS (Uluslararası öğrenci) ÇAP, Yandal öğrenci kabullerinde uygulanan kriterler nelerdir?

Üniversitemizde önlisans ve lisans öğrenci kabulleri ÖSYM tarafından yapılan (2018-2019 akademik yılından itibaren) TYT ve YKS merkezi sınav sonuçlarına göre, lisansüstü öğrenci kabulleri ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne göre yapılmaktadır.

Yatay Geçiş Kabulleri

Bahçeşehir Üniversitesi önlisans ve lisans programlarına Üniversite dışından veya içinden yatay geçiş başvuruları; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Bahçeşehir Üniversitesi’nin yatay geçiş ile ilgili yönergesine göre yapılmaktadır.

Yatay geçiş veya özel öğrenci statüsündeki öğrenci kabulleri de Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü

Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerince yürütülmektedir.

Yatay geçiş başvurulara ilişkin koşullar ve açıklamalar Bahçeşehir Üniversitesi’nin internet sayfasından duyurulur. Başvurular, akademik takvimde belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın internet sayfasında ilan edilen tarih aralıklarında şahsen, postayla veya internet üzerinden Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılır. Başvuru gerçekleştiren öğrenciler; başvuru için gerekli belgeleri online başvuru sayfasına yüklerler, ya da posta ile iletir veya şahsen ibraz edebilirler. Başvuru için geçerli sınavlar ve bu sınavlardan alınması gereken asgari puanlar Bahçeşehir Üniversitesi’nin internet sayfasında duyurulmaktadır. Başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Bahçeşehir Üniversitesi’nin tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan programlarına yatay geçiş için Bahçeşehir Üniversitesi’nin yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından Bahçeşehir Üniversitesi’nin belirlediği başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır. Başvuruda bulunan öğrencilerin değerlendirme ve kabul işlemleri akademik takvimde belirlenen süreler dahilinde ilgili akademik kurullarca gerçekleştirilir. Değerlendirmeler adayların merkezi yerleştirmedeki sınav puanları ile transkriptte yer alan genel not ortalamaları göz önüne alınarak kontenjanlar çerçevesinde yapılır ve kabulü uygun görülen adaylar tespit edilir ve Dekanlık /Müdürlük onayı ile kesinleşir. Ek Madde-1 kapsamındaki yatay geçişler hariç önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kabul edilen öğrencilere süresi içerisinde yazılı tebligat yapılır ve tüm sonuçlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı internet sayfasında ilan edilir.

Kabul alan öğrencilerden kayıt evrakı ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ilan edilen süreler içerisinde başvuran öğrencilerin kaydı gerçekleştirilir ve eğitimlerine başlarlar.

Uluslararası Öğrenci Kabulleri

Bahçeşehir Üniversitesi’nde uluslararası öğrenci kayıtları, 13.02.2013 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı doğrultusunda hazırlanmış olan yönerge kapsamında

gerçekleştirilmektedir. Başvurulara ilişkin koşullar ve açıklamalar Bahçeşehir Üniversitesi’nin internet sayfasından duyurulur. Başvurular, akademik takvimde belirlenen tarih aralıklarında şahsen, postayla veya internet üzerinden Uluslararası Tanıtım Birimi Koordinatörlüğü’ne yapılır. Başvuru gerçekleştiren öğrenciler; lise diploması, lise transkripti, varsa uluslararası ve ulusal sınav sonucu ve pasaportunun resimli sayfasını ya online başvuru formuna yüklerler,

ya da posta ile iletir veya şahsen ibraz edebilirler. Başvuruda bulunan uluslararası öğrencilerin değerlendirilmeleri ve kabulleri akademik takvimde belirlenen süreler dahilinde Uluslararası Tanıtım Birimi Koordinatörlüğü’nce gerçekleştirilir. Başvuru için geçerli sınavlar ve bu sınavlardan alınması gereken asgari puanlar Bahçeşehir Üniversitesi’nin internet sayfasında duyurulmaktadır. Bu sınavlardan belirlenen asgari puanın altında alanlar ile diğer başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Değerlendirmeler adayların ulusal ve uluslararası sınav puanları ile transkriptlerindeki not ortalamaları göz önüne alınarak kontenjanlar çerçevesinde yapılır ve kabulü uygun görülen adaylar tespit edilir. Uluslararası Tanıtım Birimi Koordinatörlüğü tarafından kabulü önerilen öğrencilerin durumu Senato’nun oluşturduğu bir Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilir ve Üniversite Yönetim Kurulu’nun onayı ile kesinleşir. Kabul edilen ve başvuru ücretini ödeyen öğrencilere “Öğrenim Meşruhatlı Vize” alabilmeleri için Uluslararası Tanıtım Birimi Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan resmi kabul yazısı gönderilir. Kabul belgesi alanlardan kayıt evrakları ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gerekli süreler içerisinde başvuranların kesin kaydı gerçekleştirilir ve eğitimlerine başlarlar. Lisans programlarımıza kayıt olan öğrenciler denklik belgelerini ya eğitim ataşeliği olan bir dış temsilciliğimizden almakta, ya da il milli eğitim müdürlüklerimizden temin ederek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımıza teslim etmektedir. Lisansüstü öğrencilerin mezun oldukları üniversiteler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bildirilmekte ve tanınıp tanınmadıklarına dair bilgi alınmaktadır.

Çift Anadal ve Yandal Kabulleri

Çift anadal ve yandal programları, öğrencilerimizin disiplinler arası eğitim fırsatlarından yararlanmasını mümkün kılmaktadır. Çift anadal ve yandal başvuruları; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre ve Bahçeşehir Üniversitesi’nin yönergelerine göre yapılmaktadır.

Çift anadal ve yandal başvurularına ilişkin koşullar ve açıklamalar Bahçeşehir Üniversitesi’nin internet sayfasından duyurulur. Başvurular, akademik takvimde belirlenen ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı internet sayfasında ilan edilen tarih aralıklarında şahsen, postayla veya internet üzerinden Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılır. Başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Başvuruda bulunan öğrencilerin değerlendirilmeleri ve kabulleri akademik takvimde belirlenen süreler dahilinde ilgili akademik kurullarca gerçekleştirilir. Değerlendirmeler öğrencilerin transkriptlerinde yer alan genel not ortalamaları göz önüne alınarak kontenjanlar çerçevesinde yapılır ve kabulü uygun görülen adaylar tespit edilir ve Akademik Birim Yönetim Kurullarının onayı ile kesinleşir. Kabul edilen öğrencilere süresi içerisinde yazılı tebligat yapılır ve tüm sonuçlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı internet sayfasında ilan edilir.

Kabul alan öğrencilerden kayıt evrakları ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gerekli süreler içerisinde başvuran öğrencilerin kesin kaydı gerçekleştirilir ve çift anadal veya yandal eğitimlerine başlarlar.

2- Bahçeşehir Üniversitesinde önceki “formal” öğrenmelerin tanınması için tanımlı süreçler bulunmakta mıdır?

Üniversitemiz öğrencilerinin önceki “formal” (örgün) öğrenmelerinin tanınması 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve

Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ile Bahçeşehir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Madde-7) kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Yatay geçiş başvuruları, ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlarca değerlendirilir. Adayların genel not ortalaması, farklı puan türlerindeki programlara geçiş için merkezi yerleştirme puanı ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dikkate alınarak, Bahçeşehir Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenmiş olan kriterlere göre değerlendirilir ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır.

İlgili komisyonlar öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak, senatonun belirlediği esaslara göre öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder, varsa öğrencinin alması gereken ilave derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleri belirler.

Bu öğrencilerin önceki programda almış ve başarmış veya koşullu başarmış oldukları derslerden uygun görülenler yeni programındaki not belgesine Yönetmelikte belirlenen şekilde işlenir. Dikey geçiş yolu ile geçiş yapanların ders ve sınıf intibaklarında da aynı yol izlenir.

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıtlı olduğu programda en az bir yarıyılı tamamlamış ve başarılı olması gerekir.

Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyılın başlama tarihinden önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürlüğü başvuru belgelerini anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır.

3- Bahçeşehir Üniversitesi’nde önceki non-formal (tecrübeye dayanan) ve informal (sertifikaya dayanan) öğrenmelerin tanınması için tanımlı süreçler bulunmakta mıdır (yönerge, senato kararı vb)?

Üniversitemiz öğrencilerinin önceki “non-formal” ve informal öğrenmelerinin tanınması 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve “Bahçeşehir Üniversitesi Sınav Yönergesi” kapsamında gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerin kendi imkanları ile edindikleri dil ve bilgisayar becerileri vb beceriler Bahçeşehir Üniversitesi Senato’sunca belirlenen dersler kapsamında her dönem açmış olduğu muafiyet sınavları ile ölçülmektedir. Bu sınavlarda yeterli puan alan öğrenciler, kayıt oldukları programın ilgili ders(ler)inden muaf olmaktadırlar.

BAU | Bahçeşehir Üniversitesi BAU | Bahçeşehir University