Mevzuat

BAU

IGUL Direktörlüğü

CEZA ADALET SİSTEMİ MEVZUATI

(Son Güncelleme: Ekim 2017)

Sunuş

Prof. Dr. Feridun Yenisey

 

İNSAN HAKLARI HUKUKUNA İLİŞKİN MEVZUAT

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
Ek 1 No.lu Protokol
Ek 4 No.lu Protokol
Ek 6 No.lu Protokol
Ek 7 No.lu Protokol
Ek 13 No.lu Protokol
Basın Kanunu
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
 

MADDİ CEZA HUKUKUNA İLİŞKİN MEVZUAT

Türk Ceza Kanunu
 Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
Kabahatler Kanunu
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun
Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun
Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun 
 Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliği
Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri Yönetmeliği
Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliği Kanunu 
Çek Kanunu
İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesi
 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
Kimlik Bildirme Kanunu
Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması ile İlgili Yönetmelik
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
 Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun
Aklama Suçu İncelemesi Hakkında Yönetmelik
Terörle Mücadele Kanunu
Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun
 Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 Terörün Finansmanına Yönelik Şüpheli İşlemlerin Bildirimi Genel Tebliği
Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun
Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı BM Sözleşmesinin 17. Maddesinin Uygulanma Esaslarına Dair Yönetmelik
Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun
Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun
Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesi
Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesine Ek Protokol
Yolsuzluğa Karşı Özel Hukuk Sözleşmesi
 

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU MEVZUATI

Bilirkişilik Kanunu
Bilirkişilik Yönetmeliği
Ceza Muhakemesi Kanunu 
Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
Adli Görüşme Odaları Yönetmeliği
Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun
Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik
 Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik 
Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Kullanılması Hakkında Yönetmelik 
Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği
 Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Mahkemelerce Alınacak Tanık Koruma Tedbirlerine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik  
Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
  İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliği (2005 tarihli)
İletişimin Denetlenmesi Yönetmeliği (2007 tarihli)
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
Soruşturma, Kovuşturma veya Yargılama Hedef Sürelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 
 Suç Eşyası Yönetmeliği
 Tanık Koruma Kanunu
 Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği
Terörle Mücadelede Görev Alan Personele Müdafi Olarak Atanan Avukatlara Ücret Ödenmesine İlişkin Yönetmelik
 

İNFAZ HUKUKU MEVZUATI

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun 
Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği
Adli Sicil Kanunu
Adli Sicil Yönetmeliği
 Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik
Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu 
 Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği
Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik
Hükümlü ve Tutukluluarın Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik
 

KOLLUK HUKUKUNA İLİŞKİN MEVZUAT

Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
Polis Vazife ve Salahiyet Nizamnamesi
Adli Kolluk Yönetmeliği
Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği
 Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu 
Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu
Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliği
Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun
Kontrollü Teslimat Uygulaması Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik
Milli Savunma veya İç Güvenlik Hizmetleriyle Doğrudan İlgili Silah, Mühimmat, Araç ve Gereç ile Sarf  Malzemesinin Tahsisine İlişkin Yönetmelik
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu
 Sahil Güvenlik Komutanlığı Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliği
 Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun
Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
Polis Çevik Kuvvet Yönetmeliği
 

ÇOCUK HUKUKU MEVZUATI

Çocuk Koruma Kanunu
Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik
Çocuk Destek Merkezleri Yönetmeliği
Çocuk İzlem Merkezi Genelgesi
Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Korunmaya Muhtaç Çocukların Tespiti, İnceleme Korunma Kararlarının Alınması ve Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik
Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu
Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön ve Kapsamına Dair Kanun

Bu içerik 26/10/2017 tarihinde güncellenmiştir.