Personel Daire Başkanlığı - Staj Yönergesi

STAJ YAPACAK OLAN TÜM BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE!

Değerli öğrenciler, staj yapacak olan öğrencilerin staj yaptıkları tarihlerde sigortalı olmaları kanuni zorunluluktur. Sigorta ile ilgili işlemler üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı'nca yürütülecektir.

Mevcut yasal düzenlemeler doğrultusunda staja tabi tutulan öğrencilerimizin sigorta işlemlerinin işleyişi ile genel olarak dikkat edilmesi gereken hususlara ve yapılacak uygulamaya ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmektedir.

Staj yapacak olan öğrencilerin en erken staj başlama tarihinden 1 ay öncesi ile en geç staj başlama tarihine 3 gün kala istenilen belgelerle Personel Daire Başkanlığı'na  başvurmaları gerekmektedir.

Örneğin Staj Başlama Tarihi :18.06.2017 olan bir öğrenci staj evraklarını 19.05.2017 - 15.06.2017 tarihleri arasında Personel Daire Başkanlığı'na teslim ederek staj sigorta işlemlerini tamamlayabilir.

Staja başlama tarihine bir aydan uzun bir süre varsa staj sigortası işlemleri – SGK sisteminin işleyişi nedeni ile kesinlikle yapılamamaktadır.

Sigorta giriş işlemleri tamamlanmadığı takdirde yasal zorunluluk yerine getirilmemiş olacaktır sigorta giriş işlemi yapılmayan öğrencilerin stajları geçersiz olacaktır. Bu açıdan zamanında bildirim yapılması önem taşımaktadır.

İstenilen belgelerle (Sayfa 2) Personel Daire Başkanlığı'na (Çırağan Caddesi Osmanpaşa Mektebi Sokak No: 8 Camlı Bina 3. Kat) başvurduktan sonra öğrenci Personel Daire Başkanlığı'ndan SGK işe giriş bildirgesini alarak staj yapacağı şirkete teslim edilecektir.

Staj yapacak öğrenci SGK işe giriş bildirgesini aldıktan sonra staj tarihlerinde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde, bu değişikliği gösterir yeni şirket yazısı ile tekrar Personel Daire Başkanlığı'na başvurması gerekecektir.

İSTENEN BELGELER

  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • 1 adet resim
  • Yerleşke belgesi (ikametgah) ya da adına kayıtlı fatura
  • Fakülteye ait zorunlu staj formunun onaylı örneği

Staj yapacağı yerden ıslak kaşe ve imzalı yazı (Dilekçe 1 veya Dilekçe 2)
(PDB' ından veya stajın yapılacağı departmandan alınabilir, antetli veya beyaz kağıt olabilir.) Şirket kaşesi mutlaka olmalıdır. Öğrencilerin staj yapacağı yerden ıslak kaşe ve imzalı  yazıları ek’teki dilekçe örnekleri gibi olmalıdır. Tam zamanlı staj yapan öğrenci dilekçe 1 ile, kısmi süreli staj yapacak olan öğrenci hafta kaç gün staj yapacağını belirten dilekçe 2 ile başvuru yapmalıdır. 

Taahhüt Belgesi

- Öğrencinin ailesi tarafından bakılmakla yükümlü olunan kişi durumunda olması veya olmaması haline göre başkanlığımızca iki farklı işlemin yapılması gerekecektir.
- (Buna gore stajyer öğrencilerimizden ailesi tarafından sağlık yardımı alıp bakılanlar 1 No'lu taahhüt belgesini, ailesi tarafından sağlık yardımı almayıp sağlık hizmetlerinden yararlanamayan öğrencilerimiz ise 2 No'lu taahhütnameyi dolduracaklardır.)

Yükseköğrenimde Staja Tabi öğrenciler ile kısmi zamanlı staj yapacak öğrencilerimiz için Sosyal Güvenlik Kurumuna tescil bildiriminde bulunmadan önce, öncelikle ailesinden bakılmakla yükümlü olunan kişi durumunda olunup olunmadığının tespit edilmesi önem arz etmektedir. Bunun için başkanlığımızca öğrencilerden beyan ve taahhüt belgesi alınması ileride cezai bir durum ile karşılaşmamak açısından zorunludur.

NOT; Evraklardan herhangi birinin eksik olması durumunda staj başlangıcı yapılmayacaktır Konu ile ilgili kanun metni aşağıda dikkatinize sunulmuştur. Bilgi edinmenizi önemle rica ederiz.

Saygılarımızla.

DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

Dilekçe 1 (Staj yapılan yerden alınan dilekçe)
Dilekçe 2 (Staj yapılan yerden alınan kısmi süreli dilekçe)

Beyan ve Taahhütname 1(Ailesi tarafından sağlık yardımı alıp bakılanlar için)
Beyan ve Taahhütname 2 (Ailesi tarafından sağlık yardımı almayanlar, GSS kapsamına alınacaklar)

STAJYER SİGORTASI UYGULAMA ESASLARI KANUN METNİ

*6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 25/2/2011 tarihli ve 27857 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır*.

*2.1- Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalılar;

*6111 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yapılan düzenlemeyle 1/3/2011 tarihinden itibaren bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri uygulanacaktır. Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalılardan bakmakla yükümlü kişi olmayanlar için prim oranı 6111 sayılı Kanunun 38 inci maddesiyle Kanunun 81 inci maddesinde yapılan düzenleme ile 1/3/2011 tarihinden itibaren prime esas kazancın % *6'sı olarak belirlenmiştir. Bu oranın % 1'i kısa vadeli sigorta kolları, % 5'i genel sağlık sigortası primidir. Bunların prim ödeme yükümlüsü ise önceden olduğu gibi Milli Eğitim Bakanlığı veya bu öğrencilerin eğitim gördükleri okullar ile öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumlarıdır.** Bakmakla yükümlü olmayan sigortalılar için 1/3/2011 tarihinden itibaren işverenlerden ayrıca sigortalı işe giriş bildirgesi düzenlenmeleri istenmeyecektir*. 

*2.1.1- Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında Meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler

* *6111 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ile Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi değiştirilmiş, 26 ncı maddesi ile 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "zorunlu" ibaresi, 41 inci madde ile de 87 nci maddesinin (e) bendinde yer alan "zorunlu" ibaresi 1/3/2011 tarihinden geçerli olmak üzere madde metninden çıkartılmıştır*. Yapılan düzenlemelerle 1/3/2011 tarihinden itibaren Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrencilerden okudukları eğitim kurumunda zorunlu staj şartı bulunanlar yanında okul tarafından staj yapması uygun görülen öğrenciler de staja başladıkları tarih itibariyle sigortalı sayılacaklardır.*

 

Bu içerik 18/12/2017 tarihinde güncellenmiştir.